Εμφάνιση απλής εγγραφής

Internet of things (IOT) devices and smart homes: evolution, penetration and the possibilities they provide to change every day.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΧρονοπούλου, Σοφίαel
dc.creatorChronopoulou, Sofiaen
dc.date.accessioned2023-03-15T11:15:56Z
dc.date.available2023-03-15T11:15:56Z
dc.date.issued2023-03-15
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10502
dc.description.abstractΗ τεχνολογία IoT και άλλες καινοτόμες τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν την τελευταία δεκαετία έχουν ξεκινήσει έναν μετασχηματισμό του σύγχρονου τρόπου ζωής. Η επίδρασή τους και το πεδίο εφαρμογής τους κυμαίνεται από την καθημερινότητα μέχρι τη βιομηχανία. Στην παρούσα εξετάζεται η διείσδυση, οι δυνατότητες, τα οφέλη, οι φόβοι υιοθέτησης και εν γένει οι αντιλήψεις και η στάση απέναντι σε συσκευές IoT σε έξυπνα σπίτια. Οι συσκευές IoT και τα έξυπνα σπίτια προσφέρουν τη δυνατότητα αυτοματοποίησης του συνόλου των λειτουργιών μιας οικίας με στόχο τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των χρηστών. Τα έξυπνα σπίτια βασίζονται σε δίκτυα αισθητήρων, που μεταφέρουν τον φυσικό στο ψηφιακό κόσμο, και ενεργοποιητών που εκτελούν ενέργειες. Ανάλογα με την αρχιτεκτονική του, σε ένα σύστημα έξυπνου σπιτιού η διακίνηση και επεξεργασία των δεδομένων μπορεί να γίνεται μόνον τοπικά ή και σε υπολογιστικό νέφος. Οι δυνατότητες είναι μεγάλες, και η αξία πίσω από τις συσκευές ΙοΤ και τα έξυπνα σπίτια είναι συμπυκνωμένη στις πληροφορίες που γίνονται διαθέσιμες στους χρήστες και στις εφαρμογές που μπορούν να λειτουργήσουν βάσει αυτών των πληροφοριών. Βάσει της πρωτογενούς έρευνας, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων έχει γνώση γύρω από τις εξεταζόμενες τεχνολογίες και μάλιστα χρησιμοποιεί ήδη συσκευές IoT. Προτείνεται ότι τα έξυπνα διευκολύνουν την εξοικονόμηση ενέργειας, τη ρύθμιση των επιθυμητών συνθηκών άνεσης στο σπίτι, τη βελτίωση της ασφάλειας του σπιτιού και των χρηστών, αλλά και προσφέρουν τη δυνατότητα επέκτασης των δυνατοτήτων τους ανά πάσα στιγμή. Οι συμμετέχοντες δεν αξιολογούν τις δυνατότητες απομακρυσμένου ελέγχου και φαίνεται ότι αξιολογούν περισσότερο τον αυτόματο έλεγχο που εκτελείται τοπικά στα έξυπνα σπίτια. Μεγάλη δε μερίδα των συμμετεχόντων αξιολογεί ότι τα έξυπνα σπίτια παρέχουν καλύτερες δυνατότητες φροντίδας και επιτήρησης προστατευόμενων μελών, όπως ηλικιωμένων και παιδιών. Ο επικρατέστερος φόβος των συμμετεχόντων είναι αυτός για την πιθανή παραβίαση της ιδιωτικότητάς τους και ακολουθεί το κόστος των συσκευών IoT και ο φόβος αδυναμίας χρήσης σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Προβλήματα εξοικείωσης με τις ΙοΤ εφαρμογές αναφέρουν οι λιγότεροι συμμετέχοντες.el
dc.description.abstractIoT technology and other innovative technologies developed in the last decade have initiated a transformation of the modern way of life. Their impact and scope ranges from everyday life to industry. This examines penetration, capabilities, benefits, adoption fears and attitudes and attitudes towards IoT devices in smart homes in general. IoT devices and smart homes offer the ability to automate all the functions of a home with the aim of improving the standard of living of users. Smart homes rely on networks of sensors, which transport the physical to the digital world, and actuators that perform actions. Depending on its architecture, in a smart home system data can only be handled and processed locally or in a cloud. The potential is great, and the value behind IoT devices and smart homes is condensed into the information made available to users and the applications that can work based on that information. Based on the primary survey, the majority of the participants have knowledge about the technologies under consideration and even already use IoT devices. It is suggested that smart ones make it easier to save energy, regulate the desired comfort conditions in the home, improve the safety of the home and users, but also offer the possibility of expanding their capabilities at any time. Participants do not evaluate remote control capabilities and seem to evaluate more the automatic control performed locally in smart homes. A large proportion of the participants evaluate that smart homes provide better possibilities for caring for and supervising dependents, such as the elderly and children. The prevailing fear of the participants is that of the possible invasion of their privacy, followed by the cost of IoT devices and the fear of inability to use in the event of a power outage. Problems of familiarization with IoT applications are reported by the fewest participants. It is recorded that the power of fear is greater in participants who do not have a good knowledge of IoT devices and smart homes.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίαςel
dc.publisherΗ.Μ.U, School of Management and Economic Sciences (SMES), Management Science and Technology Dept.en
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΣυσκευές internet of things (IOT) και smart homes: εξέλιξη, διείσδυση και οι δυνατότητες που παρέχονται στην αλλαγή της καθημερινότητας.el
dc.titleInternet of things (IOT) devices and smart homes: evolution, penetration and the possibilities they provide to change every day.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΧρονοπούλου, Σοφίαel
heal.creatorNameChronopoulou, Sofiaen
heal.publicationDate2023-03-15
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10502
heal.abstractΗ τεχνολογία IoT και άλλες καινοτόμες τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν την τελευταία δεκαετία έχουν ξεκινήσει έναν μετασχηματισμό του σύγχρονου τρόπου ζωής. Η επίδρασή τους και το πεδίο εφαρμογής τους κυμαίνεται από την καθημερινότητα μέχρι τη βιομηχανία. Στην παρούσα εξετάζεται η διείσδυση, οι δυνατότητες, τα οφέλη, οι φόβοι υιοθέτησης και εν γένει οι αντιλήψεις και η στάση απέναντι σε συσκευές IoT σε έξυπνα σπίτια. Οι συσκευές IoT και τα έξυπνα σπίτια προσφέρουν τη δυνατότητα αυτοματοποίησης του συνόλου των λειτουργιών μιας οικίας με στόχο τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των χρηστών. Τα έξυπνα σπίτια βασίζονται σε δίκτυα αισθητήρων, που μεταφέρουν τον φυσικό στο ψηφιακό κόσμο, και ενεργοποιητών που εκτελούν ενέργειες. Ανάλογα με την αρχιτεκτονική του, σε ένα σύστημα έξυπνου σπιτιού η διακίνηση και επεξεργασία των δεδομένων μπορεί να γίνεται μόνον τοπικά ή και σε υπολογιστικό νέφος. Οι δυνατότητες είναι μεγάλες, και η αξία πίσω από τις συσκευές ΙοΤ και τα έξυπνα σπίτια είναι συμπυκνωμένη στις πληροφορίες που γίνονται διαθέσιμες στους χρήστες και στις εφαρμογές που μπορούν να λειτουργήσουν βάσει αυτών των πληροφοριών. Βάσει της πρωτογενούς έρευνας, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων έχει γνώση γύρω από τις εξεταζόμενες τεχνολογίες και μάλιστα χρησιμοποιεί ήδη συσκευές IoT. Προτείνεται ότι τα έξυπνα διευκολύνουν την εξοικονόμηση ενέργειας, τη ρύθμιση των επιθυμητών συνθηκών άνεσης στο σπίτι, τη βελτίωση της ασφάλειας του σπιτιού και των χρηστών, αλλά και προσφέρουν τη δυνατότητα επέκτασης των δυνατοτήτων τους ανά πάσα στιγμή. Οι συμμετέχοντες δεν αξιολογούν τις δυνατότητες απομακρυσμένου ελέγχου και φαίνεται ότι αξιολογούν περισσότερο τον αυτόματο έλεγχο που εκτελείται τοπικά στα έξυπνα σπίτια. Μεγάλη δε μερίδα των συμμετεχόντων αξιολογεί ότι τα έξυπνα σπίτια παρέχουν καλύτερες δυνατότητες φροντίδας και επιτήρησης προστατευόμενων μελών, όπως ηλικιωμένων και παιδιών. Ο επικρατέστερος φόβος των συμμετεχόντων είναι αυτός για την πιθανή παραβίαση της ιδιωτικότητάς τους και ακολουθεί το κόστος των συσκευών IoT και ο φόβος αδυναμίας χρήσης σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Προβλήματα εξοικείωσης με τις ΙοΤ εφαρμογές αναφέρουν οι λιγότεροι συμμετέχοντες.el
heal.abstractIoT technology and other innovative technologies developed in the last decade have initiated a transformation of the modern way of life. Their impact and scope ranges from everyday life to industry. This examines penetration, capabilities, benefits, adoption fears and attitudes and attitudes towards IoT devices in smart homes in general. IoT devices and smart homes offer the ability to automate all the functions of a home with the aim of improving the standard of living of users. Smart homes rely on networks of sensors, which transport the physical to the digital world, and actuators that perform actions. Depending on its architecture, in a smart home system data can only be handled and processed locally or in a cloud. The potential is great, and the value behind IoT devices and smart homes is condensed into the information made available to users and the applications that can work based on that information. Based on the primary survey, the majority of the participants have knowledge about the technologies under consideration and even already use IoT devices. It is suggested that smart ones make it easier to save energy, regulate the desired comfort conditions in the home, improve the safety of the home and users, but also offer the possibility of expanding their capabilities at any time. Participants do not evaluate remote control capabilities and seem to evaluate more the automatic control performed locally in smart homes. A large proportion of the participants evaluate that smart homes provide better possibilities for caring for and supervising dependents, such as the elderly and children. The prevailing fear of the participants is that of the possible invasion of their privacy, followed by the cost of IoT devices and the fear of inability to use in the event of a power outage. Problems of familiarization with IoT applications are reported by the fewest participants. It is recorded that the power of fear is greater in participants who do not have a good knowledge of IoT devices and smart homes.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίαςel
heal.academicPublisherΗ.Μ.U, School of Management and Economic Sciences (SMES), Management Science and Technology Dept.en
heal.titleΣυσκευές internet of things (IOT) και smart homes: εξέλιξη, διείσδυση και οι δυνατότητες που παρέχονται στην αλλαγή της καθημερινότητας.el
heal.titleInternet of things (IOT) devices and smart homes: evolution, penetration and the possibilities they provide to change every day.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordIoT, έξυπνο σπίτι, αυτοματισμός, διαδίκτυο των πραγμάτωνel
heal.keywordIoT, smart home, automation, internet of thingsen
heal.advisorNameΚαπανταϊδάκης, Ιωάννηςel
heal.advisorNameKapantaidakis, Ioannisen
heal.advisorID.emailjkapad@hmu.gr
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States