Εμφάνιση απλής εγγραφής

Social workers in the justice sector: problems, difficulties and needs.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΠέτρου, Έλεναel
dc.creatorΤσιρώνη, Γεωργίαel
dc.creatorPetrou, Elenaen
dc.creatorTsironi, Georgiaen
dc.date.accessioned2023-05-10T06:36:51Z
dc.date.available2023-05-10T06:36:51Z
dc.date.issued2023-04-28
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10551
dc.description.abstractΈνας από τους τομείς που απασχολούνται οι κοινωνικοί λειτουργοί είναι οι υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ο ρόλος του κοινωνικού λειτουργού θεωρείται ιδιαιτέρως σημαντικός σε υπηρεσίες όπως ενδεικτικά, οι υπηρεσίες επιμελητών ανηλίκων, τα δικαστήρια ανηλίκων και τα σωφρονιστικά καταστήματα. Σε επιστημονικό επίπεδο, έχουν καταγραφεί προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κοινωνικοί λειτουργοί κατά την άσκηση των καθηκόντων τους στις υπηρεσίες του τομέα της Δικαιοσύνης. Τα εν λόγω προβλήματα σχετίζονται με την οργάνωση της υπηρεσίας, την έλλειψη των πόρων και μέσων, την εκπαίδευσή τους, καθώς και προβλήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση του άγχους. Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να διερευνηθούν τα σημαντικότερα προβλήματα, οι δυσκολίες και οι ανάγκες των κοινωνικών λειτουργών που απασχολούνται σε υπηρεσίες του τομέα Δικαιοσύνης. Για την εκπόνηση της παρούσας πτυχιακής εργασίας επιλέχθηκε η ποιοτική προσέγγιση. Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν ημι-δομημένες συνεντεύξεις σε δέκα κοινωνικούς λειτουργούς που απασχολούνται σε δομές του Υπουργείου Δικαιοσύνης σε Ελλάδα και Κύπρο και είχαν τουλάχιστον ένα έτος προϋπηρεσίας. Τα αποτελέσματα της μελέτης μας δείχνουν ότι οι κυριότερες ανάγκες των κοινωνικών λειτουργών τις δομές του Υπουργείου Δικαιοσύνης είναι η έλλειψη εποπτείας, η απουσία της συνεργασίας και οι ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό. Όσον αφορά τα κυριότερα προβλήματα, σε αυτά περιλαμβάνονται η έλλειψη του ανθρώπινου δυναμικού η οποία δημιουργεί προβλήματα υποστελέχωσης των υπηρεσιών, η έλλειψη εποπτείας, καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με τον τρόπο οργάνωσης των υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Συνοψίζοντας, οι κοινωνικοί λειτουργοί που απασχολούνται σε δομές του Υπουργείου Δικαιοσύνης αντιμετωπίζουν προβλήματα που επηρεάζουν την αποτελεσματική λειτουργία τους. Προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες τους και να καλυφθούν τα προβλήματά τους, θεωρείται χρήσιμη η συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωσή τους.el
dc.description.abstractOne of the sectors where social workers are employed is the services of the Ministry of Justice. The role of the social worker is considered particularly important in services such as juvenile probation services, juvenile courts and correctional facilities. At a scientific level, have been recorded problems faced by social workers in the exercise of their duties in the services of the Justice sector. These problems are related to the organization of the service, the lack of resources and means, the training of the social workers, but also problems related to the management of stress. The aim of this thesis is to investigate the most important problems, difficulties and needs of social workers employed in services of the Justice sector. For the preparation of this thesis was chosen the qualitative approach. More specifically, semi-structured interviews were carried out with ten social workers who are employed in structures of the Ministry of Justice in Greece and Cyprus and who had at least one year of experience. The results of our study show that the main needs of social workers in the structures of the Ministry of Justice are the lack of supervision, the absence of cooperation and the lack of human resources. As for the main problems, they include the lack of human resources which creates problems of understaffing the services, the lack of supervision, as well as issues related to the way the services of the Ministry of Justice are organized. In summary, social workers employed in Ministry of Justice structures face problems that affect their effective functioning. In order to satisfy their needs and cover their problems, is considered useful their continuous education and training.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίαςel
dc.publisherΗ.Μ.U, School of Health Sciences (SHS), Social Work Dept.en
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΚοινωνικοί λειτουργοί στον τομέα της δικαιοσύνης: προβλήματα, δυσκολίες και ανάγκες.el
dc.titleSocial workers in the justice sector: problems, difficulties and needs.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΠέτρου, Έλεναel
heal.creatorNameΤσιρώνη, Γεωργίαel
heal.creatorNamePetrou, Elenaen
heal.creatorNameTsironi, Georgiaen
heal.publicationDate2023-04-28
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10551
heal.abstractΈνας από τους τομείς που απασχολούνται οι κοινωνικοί λειτουργοί είναι οι υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ο ρόλος του κοινωνικού λειτουργού θεωρείται ιδιαιτέρως σημαντικός σε υπηρεσίες όπως ενδεικτικά, οι υπηρεσίες επιμελητών ανηλίκων, τα δικαστήρια ανηλίκων και τα σωφρονιστικά καταστήματα. Σε επιστημονικό επίπεδο, έχουν καταγραφεί προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κοινωνικοί λειτουργοί κατά την άσκηση των καθηκόντων τους στις υπηρεσίες του τομέα της Δικαιοσύνης. Τα εν λόγω προβλήματα σχετίζονται με την οργάνωση της υπηρεσίας, την έλλειψη των πόρων και μέσων, την εκπαίδευσή τους, καθώς και προβλήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση του άγχους. Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να διερευνηθούν τα σημαντικότερα προβλήματα, οι δυσκολίες και οι ανάγκες των κοινωνικών λειτουργών που απασχολούνται σε υπηρεσίες του τομέα Δικαιοσύνης. Για την εκπόνηση της παρούσας πτυχιακής εργασίας επιλέχθηκε η ποιοτική προσέγγιση. Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν ημι-δομημένες συνεντεύξεις σε δέκα κοινωνικούς λειτουργούς που απασχολούνται σε δομές του Υπουργείου Δικαιοσύνης σε Ελλάδα και Κύπρο και είχαν τουλάχιστον ένα έτος προϋπηρεσίας. Τα αποτελέσματα της μελέτης μας δείχνουν ότι οι κυριότερες ανάγκες των κοινωνικών λειτουργών τις δομές του Υπουργείου Δικαιοσύνης είναι η έλλειψη εποπτείας, η απουσία της συνεργασίας και οι ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό. Όσον αφορά τα κυριότερα προβλήματα, σε αυτά περιλαμβάνονται η έλλειψη του ανθρώπινου δυναμικού η οποία δημιουργεί προβλήματα υποστελέχωσης των υπηρεσιών, η έλλειψη εποπτείας, καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με τον τρόπο οργάνωσης των υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Συνοψίζοντας, οι κοινωνικοί λειτουργοί που απασχολούνται σε δομές του Υπουργείου Δικαιοσύνης αντιμετωπίζουν προβλήματα που επηρεάζουν την αποτελεσματική λειτουργία τους. Προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες τους και να καλυφθούν τα προβλήματά τους, θεωρείται χρήσιμη η συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωσή τους.el
heal.abstractOne of the sectors where social workers are employed is the services of the Ministry of Justice. The role of the social worker is considered particularly important in services such as juvenile probation services, juvenile courts and correctional facilities. At a scientific level, have been recorded problems faced by social workers in the exercise of their duties in the services of the Justice sector. These problems are related to the organization of the service, the lack of resources and means, the training of the social workers, but also problems related to the management of stress. The aim of this thesis is to investigate the most important problems, difficulties and needs of social workers employed in services of the Justice sector. For the preparation of this thesis was chosen the qualitative approach. More specifically, semi-structured interviews were carried out with ten social workers who are employed in structures of the Ministry of Justice in Greece and Cyprus and who had at least one year of experience. The results of our study show that the main needs of social workers in the structures of the Ministry of Justice are the lack of supervision, the absence of cooperation and the lack of human resources. As for the main problems, they include the lack of human resources which creates problems of understaffing the services, the lack of supervision, as well as issues related to the way the services of the Ministry of Justice are organized. In summary, social workers employed in Ministry of Justice structures face problems that affect their effective functioning. In order to satisfy their needs and cover their problems, is considered useful their continuous education and training.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίαςel
heal.academicPublisherΗ.Μ.U, School of Health Sciences (SHS), Social Work Dept.en
heal.titleΚοινωνικοί λειτουργοί στον τομέα της δικαιοσύνης: προβλήματα, δυσκολίες και ανάγκες.el
heal.titleSocial workers in the justice sector: problems, difficulties and needs.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordκοινωνικός λειτουργός, υπουργείο δικαιοσύνης, υπηρεσίαel
heal.keywordsocial worker, Ministry of Justice, serviceen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΜουδάτσου, Μαρίαel
heal.advisorNameMoudatsou, Mariaen
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States