Show simple item record

Young people’s views on the metoo movement.

Dublin Core metadata

dc.creatorΓκιάπρα-Παπουτσάκης, Μοχάμετel
dc.creatorΚανταρτζή, Αθηνάel
dc.creatorΚορδέλας, Μάριοςel
dc.creatorΠολίτης, Θρασύβουλος-Δημήτριοςel
dc.creatorGkiapra-Papoutsakis, Mochameten
dc.creatorKantartzi, Athinaen
dc.creatorKordelas, Mariosen
dc.creatorPolitis, Thrasyvoulos-Dimitriosen
dc.date.accessioned2023-05-10T11:11:22Z
dc.date.available2023-05-10T11:11:22Z
dc.date.issued2023-05-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10554
dc.description.abstractΕισαγωγή. Έρευνες έχουν δείξει ότι παρά τη νομικά κατοχυρωμένη σε πολλές χώρες ισότητα των φύλων, η όλη εφαρμογή τους δεν τηρείται έμπρακτα, αφού, δεν είναι λίγες οι φορές που συναντά κανείς διάφορες μορφές ανισότητας κατά των γυναικών στο σπίτι, στην εργασία και την κοινωνία. Έτσι, οι πατριαρχικές αντιλήψεις διεισδύουν σε κοινωνικό-πολιτικούς φορείς και δομές, συχνά ενισχύοντας την ανοχή απέναντι στη βία κατά των γυναικών. Επιπλέον, διάφορες συνθήκες, όπως η φτώχεια, οι πόλεμοι, η προσφυγιά και η μετανάστευση προξενούν δυσμενείς καταστάσεις που μεγιστοποιούν την ευπάθεια των γυναικών, αυξάνοντας τις πιθανότητες να υποστούν βία. Σκοπός. Η διερεύνηση των απόψεων και των αντιλήψεων των νεαρών ενηλίκων (18- 30 ετών) για το κίνημα MeToo, τις θέσεις που πρεσβεύει, τις μεθόδους που χρησιμοποιεί, την αποτελεσματικότητα, αλλά και την επίδρασή του στις αντιλήψεις των ίδιων των νέων και των ανθρώπων γενικά αποτελούν τον σκοπό της παρούσας μελέτης. Μεθοδολογία. Η έρευνα ήταν ποσοτική. Δείγμα της έρευνας ήταν 280 νέοι και νέες (γυναίκες> άνδρες) ηλικίας από 18-30 ετών. Η συμμετοχή στην έρευνα ήταν εθελοντική. Η συλλογή των δεδομένων έγινε μέσω του διαδικτύου με τη χρήση ερωτηματολογίων με κλειστές ερωτήσεις, ενώ, για την ανάλυση τους χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS. Αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως οι περισσότεροι νέοι και νέες γνώριζαν για το κίνημα metoo, τις μεθόδους και την αποτελεσματικότητα του. Παράλληλα, βρέθηκαν στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα αναφορικά με την εκπαίδευση και τις αντιλήψεις γύρω από το κίνημα και τις απόψεις για το φύλο. Τέλος, αναφορικά με τις απόψεις σε σχέση με το φύλο, βρέθηκε πως οι περισσότεροι νέοι σέβονται το γυναικείο φύλο και τα δικαιώματα του, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Συμπέρασμα. Από τα αποτελέσματα της εργασίας μπορεί να συμπεράνει κανείς πως οι νέοι και οι νέες ηλικίας 18-30 ετών, γνωρίζουν αρκετά αλλά όχι όλα τα απαραίτητα δεδομένα για το κίνημα του metoo. Για το λόγο αυτό προτείνονται παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης για τη γνωριμία του κινήματος από τους νέους/ τις νέες.el
dc.description.abstractIntroduction. Research has shown that despite gender equality legally enshrined in many countries, their full application is not observed in practice, since there are many times when one encounters various forms of inequality against women at home, at work and in society. Thus, patriarchal perceptions permeate socio-political institutions and structures, often reinforcing tolerance towards violence against women. In addition, various conditions such as poverty, wars, refugee and migration create adverse situations that maximize women's vulnerability, increasing the chances of experiencing violence. Aim. The investigation of the opinions and perceptions of young adults (18-30 years) about the MeToo movement, the positions it advocates, the methods it uses, its effectiveness, but also its effect on the perceptions of young people themselves and people in general are the purpose of this study. Methods. The research was quantitative. The research sample was 280 young men and women (women > men) aged 18-30. Participation in the research was voluntary. The data was collected via the internet using questionnaires with closed questions, while the SPSS statistical package was used for their analysis. Results. The results of the survey showed that most young men and women knew about the metoo movement, its methods and effectiveness. At the same time, statistically significant results were found regarding education and perceptions around the movement and views on gender. Finally, regarding the views in relation to gender, it was found that most young people respect the female gender and its rights, with very few exceptions. Conclusion. From the results of the work, one can conclude that young men and women aged 18-30 know enough but not all the necessary data about the metoo movement. For this reason, awareness-raising interventions are proposed for young people to get to know the movement.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίαςel
dc.publisherΗ.Μ.U, School of Health Sciences (SHS), Social Work Dept.en
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΟι απόψεις των νέων για το κίνημα metoo.el
dc.titleYoung people’s views on the metoo movement.en

healMeta

heal.creatorNameΓκιάπρα-Παπουτσάκης, Μοχάμετel
heal.creatorNameΚανταρτζή, Αθηνάel
heal.creatorNameΚορδέλας, Μάριοςel
heal.creatorNameΠολίτης, Θρασύβουλος-Δημήτριοςel
heal.creatorNameGkiapra-Papoutsakis, Mochameten
heal.creatorNameKantartzi, Athinaen
heal.creatorNameKordelas, Mariosen
heal.creatorNamePolitis, Thrasyvoulos-Dimitriosen
heal.publicationDate2023-05-10
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10554
heal.abstractΕισαγωγή. Έρευνες έχουν δείξει ότι παρά τη νομικά κατοχυρωμένη σε πολλές χώρες ισότητα των φύλων, η όλη εφαρμογή τους δεν τηρείται έμπρακτα, αφού, δεν είναι λίγες οι φορές που συναντά κανείς διάφορες μορφές ανισότητας κατά των γυναικών στο σπίτι, στην εργασία και την κοινωνία. Έτσι, οι πατριαρχικές αντιλήψεις διεισδύουν σε κοινωνικό-πολιτικούς φορείς και δομές, συχνά ενισχύοντας την ανοχή απέναντι στη βία κατά των γυναικών. Επιπλέον, διάφορες συνθήκες, όπως η φτώχεια, οι πόλεμοι, η προσφυγιά και η μετανάστευση προξενούν δυσμενείς καταστάσεις που μεγιστοποιούν την ευπάθεια των γυναικών, αυξάνοντας τις πιθανότητες να υποστούν βία. Σκοπός. Η διερεύνηση των απόψεων και των αντιλήψεων των νεαρών ενηλίκων (18- 30 ετών) για το κίνημα MeToo, τις θέσεις που πρεσβεύει, τις μεθόδους που χρησιμοποιεί, την αποτελεσματικότητα, αλλά και την επίδρασή του στις αντιλήψεις των ίδιων των νέων και των ανθρώπων γενικά αποτελούν τον σκοπό της παρούσας μελέτης. Μεθοδολογία. Η έρευνα ήταν ποσοτική. Δείγμα της έρευνας ήταν 280 νέοι και νέες (γυναίκες> άνδρες) ηλικίας από 18-30 ετών. Η συμμετοχή στην έρευνα ήταν εθελοντική. Η συλλογή των δεδομένων έγινε μέσω του διαδικτύου με τη χρήση ερωτηματολογίων με κλειστές ερωτήσεις, ενώ, για την ανάλυση τους χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS. Αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως οι περισσότεροι νέοι και νέες γνώριζαν για το κίνημα metoo, τις μεθόδους και την αποτελεσματικότητα του. Παράλληλα, βρέθηκαν στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα αναφορικά με την εκπαίδευση και τις αντιλήψεις γύρω από το κίνημα και τις απόψεις για το φύλο. Τέλος, αναφορικά με τις απόψεις σε σχέση με το φύλο, βρέθηκε πως οι περισσότεροι νέοι σέβονται το γυναικείο φύλο και τα δικαιώματα του, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Συμπέρασμα. Από τα αποτελέσματα της εργασίας μπορεί να συμπεράνει κανείς πως οι νέοι και οι νέες ηλικίας 18-30 ετών, γνωρίζουν αρκετά αλλά όχι όλα τα απαραίτητα δεδομένα για το κίνημα του metoo. Για το λόγο αυτό προτείνονται παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης για τη γνωριμία του κινήματος από τους νέους/ τις νέες.el
heal.abstractIntroduction. Research has shown that despite gender equality legally enshrined in many countries, their full application is not observed in practice, since there are many times when one encounters various forms of inequality against women at home, at work and in society. Thus, patriarchal perceptions permeate socio-political institutions and structures, often reinforcing tolerance towards violence against women. In addition, various conditions such as poverty, wars, refugee and migration create adverse situations that maximize women's vulnerability, increasing the chances of experiencing violence. Aim. The investigation of the opinions and perceptions of young adults (18-30 years) about the MeToo movement, the positions it advocates, the methods it uses, its effectiveness, but also its effect on the perceptions of young people themselves and people in general are the purpose of this study. Methods. The research was quantitative. The research sample was 280 young men and women (women > men) aged 18-30. Participation in the research was voluntary. The data was collected via the internet using questionnaires with closed questions, while the SPSS statistical package was used for their analysis. Results. The results of the survey showed that most young men and women knew about the metoo movement, its methods and effectiveness. At the same time, statistically significant results were found regarding education and perceptions around the movement and views on gender. Finally, regarding the views in relation to gender, it was found that most young people respect the female gender and its rights, with very few exceptions. Conclusion. From the results of the work, one can conclude that young men and women aged 18-30 know enough but not all the necessary data about the metoo movement. For this reason, awareness-raising interventions are proposed for young people to get to know the movement.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίαςel
heal.academicPublisherΗ.Μ.U, School of Health Sciences (SHS), Social Work Dept.en
heal.titleΟι απόψεις των νέων για το κίνημα metoo.el
heal.titleYoung people’s views on the metoo movement.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordκίνημα metoo, φύλο, έμφυλη βία, γυναικοκτονίαel
heal.keywordmetoo movement, gender, gender-based violence, femicideen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΚουκούλη, Σοφίαel
heal.advisorNameKoukouli, Sofiaen
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States