Show simple item record

Sexual health of young people - Knowledge, attitudes and behaviors of 18-25 year old persons.

Dublin Core metadata

dc.creatorΚελαποστόλου, Μαρίναel
dc.creatorΛάμπρου, Μαρίαel
dc.creatorΧατζημιχάλη, Ελευθερίαel
dc.creatorKelapostolou, Marinaen
dc.creatorLamprou, Mariaen
dc.creatorChatzimichali, Eleftheriaen
dc.date.accessioned2023-06-16T14:28:52Z
dc.date.available2023-06-16T14:28:52Z
dc.date.issued2023-06-16
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10577
dc.description.abstractΕισαγωγή: Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας με τίτλο ¨Σεξουαλική υγεία των νέων. Στάσεις και συμπεριφορές ατόμων ηλικίας από δεκαοχτώ έως εικοσιπέντε ετών¨, είναι να μελετηθεί και να καταγραφεί κατά πόσο οι νεαροί ενήλικες έχουν γνώσεις που αφορούν την υγιή σεξουαλική ζωή και τι εμπίπτει σε αυτή. Ακόμα, μέσα από την συγκεκριμένη έρευνα, στόχος είναι να αναλυθούν διεξοδικά ζητήματα της σεξουαλικής υγείας, της ελεύθερης σεξουαλικής συγκατάθεσης και της σεξουαλικής ισότητας, δημιουργώντας ένα εγχειρίδιο, το οποίο πραγματεύεται διεξοδικά τα ζητήματα αυτά, συμβάλλοντας έτσι σε μια γνώση για μια υγιής και δίκαιη σεξουαλική ζωή. Αξίζει να τονιστεί, ότι ένα σημαντικό και ευαίσθητο ζήτημα, ειδικότερα όσον αφορά τους νεαρούς ενήλικες που βρίσκονται στο ξεκίνημα της σεξουαλικής τους δραστηριότητας. Για τον λόγο αυτό η καθίδρυση μιας υγιής σεξουαλικής ζωής, που θα διέπεται από την εφαρμογή και την τήρηση των σεξουαλικών δικαιωμάτων , θα συμβάλλει στην μείωση φαινομένων που υπονομεύουν τα ζητήματα αυτά. Μέθοδος: Στο δεύτερο μέρος της εργασίας πραγματοποιήθηκε μια έρευνα με την χρήση ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο περιείχε ερωτήσεις που αφορούσαν όλα τα ζητήματα που πραγματεύτηκε η παρούσα εργασία και έγινε σαφές ότι θα τηρηθεί η ανωνυμία και τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την ανάλυση στο στατιστικό πρόγραμμα και στην ανάλυση του. Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 162 άτομα με την πλειοψηφία να είναι γυναίκες. Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως οι περισσότεροι νέοι και νέες γνώριζαν για τα θέματα που αφορούν την σεξουαλική υγεία , τις μεθόδους προφυλάξεις και τις μορφές καταπάτησης των σεξουαλικών δικαιωμάτων . Παράλληλα, βρέθηκαν στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα αναφορικά με τις αντιλήψεις γύρω από τα ζητήματα που αναφέρονται και τις απόψεις για την ισότητα των φύλων. Τέλος, αναφορικά με τις απόψεις σε σχέση με τα σεξουαλικά δικαιώματα, βρέθηκε πως οι περισσότεροι νέοι σέβονται το γυναικείο φύλο και την διαφορετικότητα, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Συμπεράσματα: Η έρευνα έδειξε πως τις περισσότερες γνώσεις σχετικά με την σεξουαλική υγεία, τις απέκτησαν οι ερωτηθέντες μέσα από το διαδίκτυο και την τηλεόραση. Αντίθετα όσο αφορά τα ερωτήματα για τα σεξουαλικά δικαιώματα, από την έρευνα φάνηκε πως οι γυναίκες έχουν κυρίως γνώσεις, ενώ πολλοί ήταν αυτοί που δεν γνώριζαν. Τέτοιες μελέτες δείχνουν που οι νέοι ενήλικες έχουν ένα καλό υπόβαθρο γνώσεων σχετικά με την σεξουαλική υγεία, αλλά ορισμένα ζητήματα αντιμετωπίζονται με επιπολαιότητα.el
dc.description.abstractIntroduction: Purpose of this thesis entitled ¨ Sexual health of young people. Attitudes and behaviors of people between the ages of eighteen and twenty-five, is to study and record whether young adults have knowledge about a healthy sex life and what it entails. Also, through this specific research, the aim is to thoroughly analyze issues of sexual health, free sexual consent and sexual equality, creating a manual that thoroughly deals with these issues, thus contributing to a knowledge of a healthy and fair sexual their life. It is worth emphasizing, that an important and sensitive issue, especially regarding young adults who are at the beginning of their sexual activity. For this reason, the establishment of a healthy sexual life, which will be governed by the implementation and observance of sexual rights, will contribute to the reduction of phenomena that undermine these issues. Method: In the second part of the work, a survey was carried out using a questionnaire. The questionnaire contained questions that addressed all the issues addressed in this paper and it was made clear that anonymity would be maintained and the results would only be used for analysis in the statistical program and its analysis. A total of 162 people participated in the survey, the majority being women. Results: The results of the research showed that most young men and women knew about the issues related to sexual health, the methods of precautions and the forms of violation of sexual rights. At the same time, statistically significant results were found regarding the perceptions surrounding the issues mentioned and the views on gender equality. Finally, regarding the views in relation to sexual rights, it was found that most young people respect the female gender and diversity, with very few exceptions. Conclusions: The research showed that most of the knowledge about sexual health was acquired by the respondents through the internet and television. On the contrary, when it comes to questions about sexual rights, the research showed that women mostly have knowledge, while many were the ones who did not know. Such studies show that young adults have a good background of knowledge about sexual health, but some issues are treated lightly.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίαςel
dc.publisherΗ.Μ.U, School of Health Sciences (SHS), Social Work Dept.en
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΣεξουαλική υγεία των νέων - Γνώσεις, στάσεις και συμπεριφορές ατόμων ηλικίας 18-25 ετών.el
dc.titleSexual health of young people - Knowledge, attitudes and behaviors of 18-25 year old persons.en

healMeta

heal.creatorNameΚελαποστόλου, Μαρίναel
heal.creatorNameΛάμπρου, Μαρίαel
heal.creatorNameΧατζημιχάλη, Ελευθερίαel
heal.creatorNameKelapostolou, Marinaen
heal.creatorNameLamprou, Mariaen
heal.creatorNameChatzimichali, Eleftheriaen
heal.publicationDate2023-06-16
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10577
heal.abstractΕισαγωγή: Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας με τίτλο ¨Σεξουαλική υγεία των νέων. Στάσεις και συμπεριφορές ατόμων ηλικίας από δεκαοχτώ έως εικοσιπέντε ετών¨, είναι να μελετηθεί και να καταγραφεί κατά πόσο οι νεαροί ενήλικες έχουν γνώσεις που αφορούν την υγιή σεξουαλική ζωή και τι εμπίπτει σε αυτή. Ακόμα, μέσα από την συγκεκριμένη έρευνα, στόχος είναι να αναλυθούν διεξοδικά ζητήματα της σεξουαλικής υγείας, της ελεύθερης σεξουαλικής συγκατάθεσης και της σεξουαλικής ισότητας, δημιουργώντας ένα εγχειρίδιο, το οποίο πραγματεύεται διεξοδικά τα ζητήματα αυτά, συμβάλλοντας έτσι σε μια γνώση για μια υγιής και δίκαιη σεξουαλική ζωή. Αξίζει να τονιστεί, ότι ένα σημαντικό και ευαίσθητο ζήτημα, ειδικότερα όσον αφορά τους νεαρούς ενήλικες που βρίσκονται στο ξεκίνημα της σεξουαλικής τους δραστηριότητας. Για τον λόγο αυτό η καθίδρυση μιας υγιής σεξουαλικής ζωής, που θα διέπεται από την εφαρμογή και την τήρηση των σεξουαλικών δικαιωμάτων , θα συμβάλλει στην μείωση φαινομένων που υπονομεύουν τα ζητήματα αυτά. Μέθοδος: Στο δεύτερο μέρος της εργασίας πραγματοποιήθηκε μια έρευνα με την χρήση ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο περιείχε ερωτήσεις που αφορούσαν όλα τα ζητήματα που πραγματεύτηκε η παρούσα εργασία και έγινε σαφές ότι θα τηρηθεί η ανωνυμία και τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την ανάλυση στο στατιστικό πρόγραμμα και στην ανάλυση του. Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 162 άτομα με την πλειοψηφία να είναι γυναίκες. Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως οι περισσότεροι νέοι και νέες γνώριζαν για τα θέματα που αφορούν την σεξουαλική υγεία , τις μεθόδους προφυλάξεις και τις μορφές καταπάτησης των σεξουαλικών δικαιωμάτων . Παράλληλα, βρέθηκαν στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα αναφορικά με τις αντιλήψεις γύρω από τα ζητήματα που αναφέρονται και τις απόψεις για την ισότητα των φύλων. Τέλος, αναφορικά με τις απόψεις σε σχέση με τα σεξουαλικά δικαιώματα, βρέθηκε πως οι περισσότεροι νέοι σέβονται το γυναικείο φύλο και την διαφορετικότητα, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Συμπεράσματα: Η έρευνα έδειξε πως τις περισσότερες γνώσεις σχετικά με την σεξουαλική υγεία, τις απέκτησαν οι ερωτηθέντες μέσα από το διαδίκτυο και την τηλεόραση. Αντίθετα όσο αφορά τα ερωτήματα για τα σεξουαλικά δικαιώματα, από την έρευνα φάνηκε πως οι γυναίκες έχουν κυρίως γνώσεις, ενώ πολλοί ήταν αυτοί που δεν γνώριζαν. Τέτοιες μελέτες δείχνουν που οι νέοι ενήλικες έχουν ένα καλό υπόβαθρο γνώσεων σχετικά με την σεξουαλική υγεία, αλλά ορισμένα ζητήματα αντιμετωπίζονται με επιπολαιότητα.el
heal.abstractIntroduction: Purpose of this thesis entitled ¨ Sexual health of young people. Attitudes and behaviors of people between the ages of eighteen and twenty-five, is to study and record whether young adults have knowledge about a healthy sex life and what it entails. Also, through this specific research, the aim is to thoroughly analyze issues of sexual health, free sexual consent and sexual equality, creating a manual that thoroughly deals with these issues, thus contributing to a knowledge of a healthy and fair sexual their life. It is worth emphasizing, that an important and sensitive issue, especially regarding young adults who are at the beginning of their sexual activity. For this reason, the establishment of a healthy sexual life, which will be governed by the implementation and observance of sexual rights, will contribute to the reduction of phenomena that undermine these issues. Method: In the second part of the work, a survey was carried out using a questionnaire. The questionnaire contained questions that addressed all the issues addressed in this paper and it was made clear that anonymity would be maintained and the results would only be used for analysis in the statistical program and its analysis. A total of 162 people participated in the survey, the majority being women. Results: The results of the research showed that most young men and women knew about the issues related to sexual health, the methods of precautions and the forms of violation of sexual rights. At the same time, statistically significant results were found regarding the perceptions surrounding the issues mentioned and the views on gender equality. Finally, regarding the views in relation to sexual rights, it was found that most young people respect the female gender and diversity, with very few exceptions. Conclusions: The research showed that most of the knowledge about sexual health was acquired by the respondents through the internet and television. On the contrary, when it comes to questions about sexual rights, the research showed that women mostly have knowledge, while many were the ones who did not know. Such studies show that young adults have a good background of knowledge about sexual health, but some issues are treated lightly.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίαςel
heal.academicPublisherΗ.Μ.U, School of Health Sciences (SHS), Social Work Dept.en
heal.titleΣεξουαλική υγεία των νέων - Γνώσεις, στάσεις και συμπεριφορές ατόμων ηλικίας 18-25 ετών.el
heal.titleSexual health of young people - Knowledge, attitudes and behaviors of 18-25 year old persons.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordνέος, σεξουαλική υγεία, σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημαel
heal.keywordyoung person, sexual health, sexually transmitted diseaseen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΚουκούλη, Σοφίαel
heal.advisorNameKoukouli, Sofiaen
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States