Εμφάνιση απλής εγγραφής

Modern maintenance methods, optimal selection criteria and application to wind turbines.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΔεβεράκης, Σταύροςel
dc.creatorDeverakis, Stavrosen
dc.date.accessioned2023-07-20T10:38:15Z
dc.date.available2023-07-20T10:38:15Z
dc.date.issued2023-07-20
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10681
dc.description.abstractΗ συντήρηση αποτελεί ένα βασικό επιχειρηματικό στοιχείο για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των βιομηχανιών. Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζονται οι μεθοδολογίες συντήρησης εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία και στον τομέα της ενέργειας. Γίνεται περιγραφή των μεθόδων και αναφέρονται τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους. Επιπλέον παρουσιάζεται το σύστημα παρακολούθησης κατάστασης, ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για τον έλεγχο του εξοπλισμού. Στη συνέχεια γίνεται περιγραφή της ανεμογεννήτριας και του βασικού εξοπλισμού της. Παρουσιάζεται η συντήρηση που εφαρμόζεται στην ανεμογεννήτρια καθώς επίσης και οι διαδικασίες που ακολουθούνται για τη διαχείριση των υλικών, το εντολών εργασίας, των απαραίτητων οδηγιών καθώς και του ανθρώπινου δυναμικού μέσω του λογισμικού ERP. Στο τελευταίο μέρος γίνεται αναφορά στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της συντήρησης και σε τρόπους που χρησιμοποιούνται για την βελτίωση της κατάστασης του εξοπλισμού.el
dc.description.abstractMaintenance is a key business element to improve competitiveness and optimize the operation of industries. This thesis presents the equipment maintenance methodologies used in industry and in energy systems. The methods are described, and their advantages and disadvantages are mentioned. In addition, the condition monitoring system, a very important tool for equipment control, is presented. Next, the wind turbine and its basic equipment are described. The maintenance applied to the wind turbine is presented as well as the procedures followed for the management of materials, work orders, necessary instructions as well as human resources through the ERP software. In the last part, reference is made to the evaluation of the results of the maintenance and to the ways used to improve the condition of the equipment.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μηχανικών (ΣΜΗΧ), ΔΠΜΣ Ενεργειακά Συστήματαel
dc.publisherH.M.U., School of Engineering (ScENG) MSc in Energy Systemsen
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΣύγχρονες μεθόδοι συντήρησης, κριτήρια βέλτιστης επιλογής και εφαρμογή σε ανεμογεννήτριες.el
dc.titleModern maintenance methods, optimal selection criteria and application to wind turbines.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΔεβεράκης, Σταύροςel
heal.creatorNameDeverakis, Stavrosen
heal.publicationDate2023-07-20
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10681
heal.abstractΗ συντήρηση αποτελεί ένα βασικό επιχειρηματικό στοιχείο για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των βιομηχανιών. Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζονται οι μεθοδολογίες συντήρησης εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία και στον τομέα της ενέργειας. Γίνεται περιγραφή των μεθόδων και αναφέρονται τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους. Επιπλέον παρουσιάζεται το σύστημα παρακολούθησης κατάστασης, ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για τον έλεγχο του εξοπλισμού. Στη συνέχεια γίνεται περιγραφή της ανεμογεννήτριας και του βασικού εξοπλισμού της. Παρουσιάζεται η συντήρηση που εφαρμόζεται στην ανεμογεννήτρια καθώς επίσης και οι διαδικασίες που ακολουθούνται για τη διαχείριση των υλικών, το εντολών εργασίας, των απαραίτητων οδηγιών καθώς και του ανθρώπινου δυναμικού μέσω του λογισμικού ERP. Στο τελευταίο μέρος γίνεται αναφορά στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της συντήρησης και σε τρόπους που χρησιμοποιούνται για την βελτίωση της κατάστασης του εξοπλισμού.el
heal.abstractMaintenance is a key business element to improve competitiveness and optimize the operation of industries. This thesis presents the equipment maintenance methodologies used in industry and in energy systems. The methods are described, and their advantages and disadvantages are mentioned. In addition, the condition monitoring system, a very important tool for equipment control, is presented. Next, the wind turbine and its basic equipment are described. The maintenance applied to the wind turbine is presented as well as the procedures followed for the management of materials, work orders, necessary instructions as well as human resources through the ERP software. In the last part, reference is made to the evaluation of the results of the maintenance and to the ways used to improve the condition of the equipment.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μηχανικών (ΣΜΗΧ), ΔΠΜΣ Ενεργειακά Συστήματαel
heal.academicPublisherH.M.U., School of Engineering (ScENG) MSc in Energy Systemsen
heal.titleΣύγχρονες μεθόδοι συντήρησης, κριτήρια βέλτιστης επιλογής και εφαρμογή σε ανεμογεννήτριες.el
heal.titleModern maintenance methods, optimal selection criteria and application to wind turbines.en
heal.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel
heal.typeMaster thesisen
heal.classificationURIACMCCSel
heal.keywordανεμογεννήτρια, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), συντήρηση, αιολική ενέργειαel
heal.keywordwind turbine, Renewable Energy Sources (RES), maintenance, wind poweren
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΣιδεράκης, Κυριάκοςel
heal.advisorNameSiderakis, Kyriakosen
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States