Show simple item record

Investigation of knowledge and attitudes on the reproductive and sexual health of students of a Greek university.

Dublin Core metadata

dc.creatorΚαραλάγα, Μαρίαel
dc.creatorΠαπαδοπούλου, Αθηνάel
dc.creatorΣφακιανού, Αργυρώel
dc.creatorKaralaga, Mariaen
dc.creatorPapadopoulou, Athinaen
dc.creatorSfakianou, Argyroen
dc.date.accessioned2023-08-22T11:12:11Z
dc.date.available2023-08-22T11:12:11Z
dc.date.issued2023-08-22
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10710
dc.description.abstractΕισαγωγή: Τόσο τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (ΣΜΝ) όσο και οι μέθοδοι αντισύλληψης είναι μείζονος σημασίας να διερευνηθούν, καθώς και τα δύο επιδρούν αισθητά στην καθημερινότητά μας. Σκοπός: Η διερεύνηση των γνώσεων και στάσεων των φοιτητών ενός ελληνικού πανεπιστήμιου σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία. Μεθοδολογία: Η έρευνα είναι μια συγχρονική μελέτη και πραγματοποιήθηκε με την μέθοδο συλλογής δεδομένων, μέσω ενός δομημένου ερωτηματολογίου. Το δείγμα της μελέτης αποτελείται από 123 φοιτητές/τριες του τμήματος νοσηλευτικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε με τη χρήση του προγράμματος SPSS. Αποτελέσματα: Το μεγαλύτερο ποσοστό της ηλικίας ενημέρωσης για τη σεξουαλική υγεία των φοιτητών/τριών ήταν τα 14-18 έτη. Η πρώτη πηγή ενημέρωσης για τα σεξουαλικά ζητήματα των φοιτητών/τριών ήταν οι Δάσκαλοι/Καθηγητές, με ποσοστό 56,9% για τα ΣΜΝ και 42,3% για τα μέτρα αντισύλληψης. Η πλειοψηφία των φοιτητών/τριών δήλωσε ότι συζητούσαν/συμβουλευόντουσαν για τις απορίες τους σε σχέση με τη σεξουαλική υγεία στην πρώιμη ηλικία και μέση εφηβεία τους με τους φίλους τους (49,6%). Στις ερωτήσεις σχετικά με τις γνώσεις σε θέματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας οι σωστές και λανθασμένες απαντήσεις ποικίλουν. Το 97,5% του δείγματος δήλωσε ότι είναι απαραίτητο να διδάσκεται το μάθημα της σεξουαλικής αγωγής στο σχολείο και το 31,2% των σεξουαλικώς ενεργών φοιτητών/τριών είχαν την πρώτη τους ολοκληρωμένη σεξουαλική επαφή στην ηλικία των 17 ετών. Σε υψηλά επίπεδα βρέθηκε η χρήση μέτρων προφύλαξης κατά την πρώτη σεξουαλική επαφή και συγκεκριμένα η χρήση προφυλακτικού (82,8%). Το 5,5% του δείγματος απάντησε ότι έχει προσβληθεί από σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Μεγάλος αριθμός δήλωσε ότι εάν χρειαζόταν πληροφορίες σχετικά με ζητήματα σεξουαλικής υγείας θα απευθυνόταν σε γιατρό ή νοσηλευτή σε κλινική (60,2%). Συμπεράσματα: Στην παρούσα πτυχιακή εργασία παρατηρείται ομοιογένεια των γνώσεων μεταξύ των χαρακτηριστικών του δείγματος αλλά εμφανίζονται υψηλότερα επίπεδα γνώσεων στα μεγαλύτερα εξάμηνα. Όσον αφορά όμως τα επίπεδα γνώσεων ανάμεσα σε σεξουαλικώς ενεργούς/ές και μη, δεν διαφέρουν σημαντικά. Παρόλα τα ικανοποιητικά αποτελέσματα αναφορικά με τις γνώσεις και στάσεις των φοιτητών για την αναπαραγωγική και σεξουαλική υγεία, εξακολουθεί να υπάρχει η επιτακτική ανάγκη για την ύπαρξη του μαθήματος της σεξουαλικής αγωγής σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.el
dc.description.abstractIntroduction: It is highly important to analyze both sexually transmitted diseases (STDs) and contraceptive methods since they affect noticeably our daily life. Purpose: A probe about knowledge and attitude of students from a Greek university regarding sexual and reproductive health. Methodology: The research is a cross-sectional study which was conducted by data collection method, through a structured questionnaire. The control group of the study is composed of 123 students from the nursing department of the Hellenic Mediterranean University. The data statistical analysis was completed with the use of the SPSS program. Results: The larger percentage of the age that the students were informed about sexual health was found between 14-18 years. The first source of information concerning students’ sexual matters was Teachers/Professors, with a percentage of 56,9% about STDs and 42,3% about contraceptive methods. The majority of students stated that they were discussing/ consulting about their queries regarding sexual health during puberty with their friends (49,6%). As for the questions upon their knowledge on sexual and reproductive health issues there’s a diversity between correct and incorrect answers. A percentage of 97,5 of the control group believes that it’s necessary that the sex education subject to be taught in schools and 31,2% of the sexually active students had their first completed sexual contact in the age of 17 years. The use of protection methods during the first sexual contact was detected in high levels, especially the usage of condoms (82,8%). Only 5,5% of the control group had been infected from sexually transmitted diseases. Lastly, a great number stated that in case they needed further information upon sexual health matters they would address to a doctor or a nurse (60,2%). Conclusions: In the present thesis the similarity of the knowledge between features of the students is evident, even though older semesters appear to have higher levels of knowledge. When it comes to knowledge levels among sexually active and inactive students, the difference is insignificant. Contrary to the satisfying results regarding students’ knowledge and attitude about reproductive and sexual health, the commanding need of a sex education subject in every degree of education continues to exist.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικήςel
dc.publisherΗ.Μ.U, School of Health Sciences (SHS), Nursing Dept.en
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΔιερεύνηση γνώσεων και στάσεων για την αναπαραγωγική και σεξουαλική υγεία φοιτητών ενός ελληνικού πανεπιστημίου.el
dc.titleInvestigation of knowledge and attitudes on the reproductive and sexual health of students of a Greek university.en

healMeta

heal.creatorNameΚαραλάγα, Μαρίαel
heal.creatorNameΠαπαδοπούλου, Αθηνάel
heal.creatorNameΣφακιανού, Αργυρώel
heal.creatorNameKaralaga, Mariaen
heal.creatorNamePapadopoulou, Athinaen
heal.creatorNameSfakianou, Argyroen
heal.publicationDate2023-08-22
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10710
heal.abstractΕισαγωγή: Τόσο τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (ΣΜΝ) όσο και οι μέθοδοι αντισύλληψης είναι μείζονος σημασίας να διερευνηθούν, καθώς και τα δύο επιδρούν αισθητά στην καθημερινότητά μας. Σκοπός: Η διερεύνηση των γνώσεων και στάσεων των φοιτητών ενός ελληνικού πανεπιστήμιου σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία. Μεθοδολογία: Η έρευνα είναι μια συγχρονική μελέτη και πραγματοποιήθηκε με την μέθοδο συλλογής δεδομένων, μέσω ενός δομημένου ερωτηματολογίου. Το δείγμα της μελέτης αποτελείται από 123 φοιτητές/τριες του τμήματος νοσηλευτικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε με τη χρήση του προγράμματος SPSS. Αποτελέσματα: Το μεγαλύτερο ποσοστό της ηλικίας ενημέρωσης για τη σεξουαλική υγεία των φοιτητών/τριών ήταν τα 14-18 έτη. Η πρώτη πηγή ενημέρωσης για τα σεξουαλικά ζητήματα των φοιτητών/τριών ήταν οι Δάσκαλοι/Καθηγητές, με ποσοστό 56,9% για τα ΣΜΝ και 42,3% για τα μέτρα αντισύλληψης. Η πλειοψηφία των φοιτητών/τριών δήλωσε ότι συζητούσαν/συμβουλευόντουσαν για τις απορίες τους σε σχέση με τη σεξουαλική υγεία στην πρώιμη ηλικία και μέση εφηβεία τους με τους φίλους τους (49,6%). Στις ερωτήσεις σχετικά με τις γνώσεις σε θέματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας οι σωστές και λανθασμένες απαντήσεις ποικίλουν. Το 97,5% του δείγματος δήλωσε ότι είναι απαραίτητο να διδάσκεται το μάθημα της σεξουαλικής αγωγής στο σχολείο και το 31,2% των σεξουαλικώς ενεργών φοιτητών/τριών είχαν την πρώτη τους ολοκληρωμένη σεξουαλική επαφή στην ηλικία των 17 ετών. Σε υψηλά επίπεδα βρέθηκε η χρήση μέτρων προφύλαξης κατά την πρώτη σεξουαλική επαφή και συγκεκριμένα η χρήση προφυλακτικού (82,8%). Το 5,5% του δείγματος απάντησε ότι έχει προσβληθεί από σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Μεγάλος αριθμός δήλωσε ότι εάν χρειαζόταν πληροφορίες σχετικά με ζητήματα σεξουαλικής υγείας θα απευθυνόταν σε γιατρό ή νοσηλευτή σε κλινική (60,2%). Συμπεράσματα: Στην παρούσα πτυχιακή εργασία παρατηρείται ομοιογένεια των γνώσεων μεταξύ των χαρακτηριστικών του δείγματος αλλά εμφανίζονται υψηλότερα επίπεδα γνώσεων στα μεγαλύτερα εξάμηνα. Όσον αφορά όμως τα επίπεδα γνώσεων ανάμεσα σε σεξουαλικώς ενεργούς/ές και μη, δεν διαφέρουν σημαντικά. Παρόλα τα ικανοποιητικά αποτελέσματα αναφορικά με τις γνώσεις και στάσεις των φοιτητών για την αναπαραγωγική και σεξουαλική υγεία, εξακολουθεί να υπάρχει η επιτακτική ανάγκη για την ύπαρξη του μαθήματος της σεξουαλικής αγωγής σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.el
heal.abstractIntroduction: It is highly important to analyze both sexually transmitted diseases (STDs) and contraceptive methods since they affect noticeably our daily life. Purpose: A probe about knowledge and attitude of students from a Greek university regarding sexual and reproductive health. Methodology: The research is a cross-sectional study which was conducted by data collection method, through a structured questionnaire. The control group of the study is composed of 123 students from the nursing department of the Hellenic Mediterranean University. The data statistical analysis was completed with the use of the SPSS program. Results: The larger percentage of the age that the students were informed about sexual health was found between 14-18 years. The first source of information concerning students’ sexual matters was Teachers/Professors, with a percentage of 56,9% about STDs and 42,3% about contraceptive methods. The majority of students stated that they were discussing/ consulting about their queries regarding sexual health during puberty with their friends (49,6%). As for the questions upon their knowledge on sexual and reproductive health issues there’s a diversity between correct and incorrect answers. A percentage of 97,5 of the control group believes that it’s necessary that the sex education subject to be taught in schools and 31,2% of the sexually active students had their first completed sexual contact in the age of 17 years. The use of protection methods during the first sexual contact was detected in high levels, especially the usage of condoms (82,8%). Only 5,5% of the control group had been infected from sexually transmitted diseases. Lastly, a great number stated that in case they needed further information upon sexual health matters they would address to a doctor or a nurse (60,2%). Conclusions: In the present thesis the similarity of the knowledge between features of the students is evident, even though older semesters appear to have higher levels of knowledge. When it comes to knowledge levels among sexually active and inactive students, the difference is insignificant. Contrary to the satisfying results regarding students’ knowledge and attitude about reproductive and sexual health, the commanding need of a sex education subject in every degree of education continues to exist.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικήςel
heal.academicPublisherΗ.Μ.U, School of Health Sciences (SHS), Nursing Dept.en
heal.titleΔιερεύνηση γνώσεων και στάσεων για την αναπαραγωγική και σεξουαλική υγεία φοιτητών ενός ελληνικού πανεπιστημίου.el
heal.titleInvestigation of knowledge and attitudes on the reproductive and sexual health of students of a Greek university.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordσεξουαλική υγεία, αντισύλληψη, σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα, φοιτητής/τριαel
heal.keywordsexual health, contraception, sexally transmitted disease, university studenten
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΡίκος, Νικόλαοςel
heal.advisorNameRikos, Nikolaosen
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States