Εμφάνιση απλής εγγραφής

Use, dispersion and effects of pharmaceuticals in the biotic environment.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΚατράκη, Αριάδνηel
dc.creatorkatraki, Ariadneen
dc.date.accessioned2023-08-25T08:22:55Z
dc.date.available2023-08-25T08:22:55Z
dc.date.issued2023-08-25
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10724
dc.description.abstractΣκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της διασποράς των φαρμακευτικών σκευασμάτων και των μεταβολιτών τους στο φυσικό περιβάλλον καθώς και των επιπτώσεων αυτών στους ζώντες οργανισμούς. Οι ενώσεις αυτές μεταφέρονται κυρίως μέσω του αποχετευτικού δικτύου στα αστικά υγρά απόβλητα τόσο λόγω της απέκκρισης τους στα ούρα και στα κόπρανα όσο και λόγω της ανεξέλεγκτης και μη ορθολογικής απόρριψης τους. Στα πλαίσια αυτής της εργασίας μελετήθηκαν τρεις κατηγορίες φαρμακευτικών ενώσεων που χρησιμοποιούνται ευρέως και ανήκουν στους επίμονους οργανικούς ρυπαντές. Αυτές είναι τα αντιβιοτικά, τα ορμονικά φάρμακα και οι ψυχοτρόπες ουσίες. Οι φαρμακευτικές ουσίες που ανήκουν στις τρεις προαναφερθείσες κατηγορίες, θεωρούνται επίμονοι οργανικοί μικρορυπαντές με επιπτώσεις στην υγεία, στους ζώντες οργανισμούς και στο περιβάλλον. Τα φαρμακευτικά προϊόντα ανιχνεύονται τόσο στα ανεπεξέργαστα αστικά λύματα όσο και στα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα στην εκροή των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων. Επιπλέον έχουν εντοπιστεί σε διάφορα περιβαλλοντικά τμήματα, όπως σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα, στο έδαφος, στον αέρα και σε ζώντες οργανισμούς. Για να διευκολυνθεί η καλύτερη κατανόηση της τρέχουσας κατάστασης αυτού του προβλήματος, αυτή η εργασία περιγράφει τόσο τους οικολογικούς κινδύνους όσο και την περιβαλλοντικά ορθή συλλογή και απόρριψη φαρμάκων. Επίσης συζητούνται στην παρούσα εργασία οι μελλοντικές προοπτικές μείωσης της φαρμακευτικής σπατάλης και περιβαλλοντικής ρύπανσης, με στόχο να αποτελέσει μια βάση για την πρόληψη και τον έλεγχο των οικολογικών κινδύνων που προκαλούνται από τις φαρμακευτικές ουσίες.el
dc.description.abstractThe purpose of this Diploma Thesis is to investigate the dispersion of pharmaceuticals and their metabolites in the natural environment as well as their effects on living organisms. These compounds are mainly transported through the sewage system in municipal liquid waste both due to their excretion in urine and faeces, as well as due to their uncontrolled and irrational disposal. In the context of this work, three categories of pharmaceutical compounds that are widely used and belong to persistent organic pollutants were studied. These are, antibiotics, hormonal drugs and psychotropic substances. The pharmaceutical compounds that belong to the three aforementioned categories are considered as persistent organic micropollutants with effects on health, living organisms and the environment. Pharmaceuticals are detected in both untreated municipal wastewater and treated wastewater at the effluent of Municipal Wastewater Treatment Plants. Furthermore, they have been found in various environmental compartments, such as surface and groundwater, soil, air, and living organisms. To facilitate a better understanding of the current state of this problem, this Thesis describes both the ecological risks, and the environmentally sound collection and disposal of drugs. In addition, in this Thesis is also discussed the future perspectives of reducing pharmaceutical wastes and environmental pollution, with the objective of forming a basis for the prevention and control of ecological risks caused by pharmaceutical substances.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικώνel
dc.publisherΗ.Μ.U, School of Engineering (ScENG), Electronic Engineering Dept.en
dc.titleΧρήση, διασπορά και επιπτώσεις φαρμακευτικών σκευασμάτων στο βιοτικό περιβάλλον.el
dc.titleUse, dispersion and effects of pharmaceuticals in the biotic environment.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΚατράκη, Αριάδνηel
heal.creatorNamekatraki, Ariadneen
heal.publicationDate2023-08-25
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10724
heal.abstractΣκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της διασποράς των φαρμακευτικών σκευασμάτων και των μεταβολιτών τους στο φυσικό περιβάλλον καθώς και των επιπτώσεων αυτών στους ζώντες οργανισμούς. Οι ενώσεις αυτές μεταφέρονται κυρίως μέσω του αποχετευτικού δικτύου στα αστικά υγρά απόβλητα τόσο λόγω της απέκκρισης τους στα ούρα και στα κόπρανα όσο και λόγω της ανεξέλεγκτης και μη ορθολογικής απόρριψης τους. Στα πλαίσια αυτής της εργασίας μελετήθηκαν τρεις κατηγορίες φαρμακευτικών ενώσεων που χρησιμοποιούνται ευρέως και ανήκουν στους επίμονους οργανικούς ρυπαντές. Αυτές είναι τα αντιβιοτικά, τα ορμονικά φάρμακα και οι ψυχοτρόπες ουσίες. Οι φαρμακευτικές ουσίες που ανήκουν στις τρεις προαναφερθείσες κατηγορίες, θεωρούνται επίμονοι οργανικοί μικρορυπαντές με επιπτώσεις στην υγεία, στους ζώντες οργανισμούς και στο περιβάλλον. Τα φαρμακευτικά προϊόντα ανιχνεύονται τόσο στα ανεπεξέργαστα αστικά λύματα όσο και στα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα στην εκροή των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων. Επιπλέον έχουν εντοπιστεί σε διάφορα περιβαλλοντικά τμήματα, όπως σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα, στο έδαφος, στον αέρα και σε ζώντες οργανισμούς. Για να διευκολυνθεί η καλύτερη κατανόηση της τρέχουσας κατάστασης αυτού του προβλήματος, αυτή η εργασία περιγράφει τόσο τους οικολογικούς κινδύνους όσο και την περιβαλλοντικά ορθή συλλογή και απόρριψη φαρμάκων. Επίσης συζητούνται στην παρούσα εργασία οι μελλοντικές προοπτικές μείωσης της φαρμακευτικής σπατάλης και περιβαλλοντικής ρύπανσης, με στόχο να αποτελέσει μια βάση για την πρόληψη και τον έλεγχο των οικολογικών κινδύνων που προκαλούνται από τις φαρμακευτικές ουσίες.el
heal.abstractThe purpose of this Diploma Thesis is to investigate the dispersion of pharmaceuticals and their metabolites in the natural environment as well as their effects on living organisms. These compounds are mainly transported through the sewage system in municipal liquid waste both due to their excretion in urine and faeces, as well as due to their uncontrolled and irrational disposal. In the context of this work, three categories of pharmaceutical compounds that are widely used and belong to persistent organic pollutants were studied. These are, antibiotics, hormonal drugs and psychotropic substances. The pharmaceutical compounds that belong to the three aforementioned categories are considered as persistent organic micropollutants with effects on health, living organisms and the environment. Pharmaceuticals are detected in both untreated municipal wastewater and treated wastewater at the effluent of Municipal Wastewater Treatment Plants. Furthermore, they have been found in various environmental compartments, such as surface and groundwater, soil, air, and living organisms. To facilitate a better understanding of the current state of this problem, this Thesis describes both the ecological risks, and the environmentally sound collection and disposal of drugs. In addition, in this Thesis is also discussed the future perspectives of reducing pharmaceutical wastes and environmental pollution, with the objective of forming a basis for the prevention and control of ecological risks caused by pharmaceutical substances.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικώνel
heal.academicPublisherΗ.Μ.U, School of Engineering (ScENG), Electronic Engineering Dept.en
heal.titleΧρήση, διασπορά και επιπτώσεις φαρμακευτικών σκευασμάτων στο βιοτικό περιβάλλον.el
heal.titleUse, dispersion and effects of pharmaceuticals in the biotic environment.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordαντιβιοτικά, ορμονικά φάρμακα, ψυχοφάρμακα, επιπτώσεις φαρμάκων στο περιβάλλον, ορθολογική χρήση φαρμάκων, περιβαλλοντικά ορθή απόρριψη φαρμάκωνel
heal.keywordantibiotics, hormonal drugs, psychotropic drugs, effects of drugs on the environment, rational use of drugs, environmental-friendly disposal of drugsen
heal.advisorNameΚατσίβελα, Ελευθερίαel
heal.advisorNameKatsivela, Eleftheriaen
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής