Show simple item record

Ανάπτυξη προβολών απεικονίσεων μεγάλων δεδομένων με τεχνολογίες maplibre και D3.js προσαρμοσμένες σε περιβάλλον react.

Dublin Core metadata

dc.creatorGerolymos, Ioannisen
dc.creatorΓερόλυμος, Ιωάννηςel
dc.date.accessioned2023-11-22T14:54:29Z
dc.date.available2023-11-22T14:54:29Z
dc.date.issued2023-11-22
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10854
dc.description.abstractThe rapid proliferation of interconnected devices within the Internet of Things (IoT) ecosystem has led to an exponential surge in data generation and consumption. This expanding phenomenon has highlighted the importance of efficient management and effective representation of big data. A prominent contributor to this surge of big data is sensor networks which generate geotagged data covering a wide range of environmental and electromechanical conditions. This thesis aims to handle this expanding data landscape by developing an application that incorporates powerful cartographic and graphical features. It was deemed necessary for the existence of two distinct visualization technologies that would be harmoniously integrated under one framework. In view of this need, research was conducted to select the optimized technologies. Subsequently, an in-depth architectural analysis of the application will be carried out with the purpose of capturing the system's fundamental architectural qualities. This analysis will demonstrate how these architectural components precisely interconnect and augment the application's functional requirements. Concluding this thesis, the application's implementation will be meticulously carried out, offering a detailed roadmap for seamless operations throughout its interface. To elaborate further, distinct iterations of the user's navigational experiences will be methodically analyzed, facilitating the exploration of the system's features intuitively.en
dc.description.abstractΗ ταχεία εξάπλωση των διασυνδεδεμένων συσκευών στο πλαίσιο του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) έχει οδηγήσει στη ραγδαία αύξηση της παραγωγής και της κατανάλωσης δεδομένων. Αυτό το εκτεταμένο φαινόμενο έχει αναδείξει τη σπουδαιότητα της αποδοτικής διαχείρισης και της ορθής αναπαράστασης των μεγάλων δεδομένων. Ένας εξέχων συντελεστής αυτής της έξαρσης μεγάλων δεδομένων είναι τα δίκτυα αισθητήρων που παράγουν δεδομένα με γεωγραφικές ετικέτες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών και ηλεκτρομηχανικών συνθηκών. Η παρούσα διατριβή αποσκοπεί στη διαχείριση αυτών των μεγάλων δεδομένων αναπτύσσοντας μια εφαρμογή που ενσωματώνει ισχυρά χαρτογραφικά και γραφικά χαρακτηριστικά. Κρίθηκε απαραίτητη η ύπαρξη δύο διαφορετικών τεχνολογιών απεικόνισης που θα ενσωματώνονται αρμονικά κάτω από ένα πλαίσιο (framework). Λαμβάνοντας υπόψη αυτή την ανάγκη, διεξάχθηκε έρευνα για την εύρεση των βέλτιστων τεχνολογιών. Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε μια εις βάθος αρχιτεκτονική ανάλυση της εφαρμογής µε σκοπό την αποτύπωση των βασικών αρχιτεκτονικών ιδιοτήτων του συστήματος. Η ανάλυση αυτή θα αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο αυτά τα αρχιτεκτονικά στοιχεία διασυνδέονται επακριβώς και επαυξάνουν τις λειτουργικές απαιτήσεις της εφαρμογής. Ολοκληρώνοντας την παρούσα διατριβή, θα πραγματοποιηθεί επιμελώς η παρουσίαση της υλοποίησης της εφαρμογής, προσφέροντας έναν λεπτομερή οδοιπορικό χάρτη για όλες τις διεπαφές της. Πιο συγκεκριμένα, θα αναλυθούν μεθοδικά όλες οι διακεκριμένες πλοηγήσεις του χρήστη, διευκρινίζοντας ενορατικά την εξερεύνηση των χαρακτηριστικών του συστήματος.el
dc.languageΑγγλικάel
dc.languageEnglishen
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστώνel
dc.publisherΗ.Μ.U, School of Engineering (ScENG), Electrical and Computer Engineering Depten
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleDevelopment of big data projections with maplibre and D3.js technologies adapted to a react environment.en
dc.titleΑνάπτυξη προβολών απεικονίσεων μεγάλων δεδομένων με τεχνολογίες maplibre και D3.js προσαρμοσμένες σε περιβάλλον react.el

healMeta

heal.creatorNameGerolymos, Ioannisen
heal.creatorNameΓερόλυμος, Ιωάννηςel
heal.publicationDate2023-11-22
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10854
heal.abstractThe rapid proliferation of interconnected devices within the Internet of Things (IoT) ecosystem has led to an exponential surge in data generation and consumption. This expanding phenomenon has highlighted the importance of efficient management and effective representation of big data. A prominent contributor to this surge of big data is sensor networks which generate geotagged data covering a wide range of environmental and electromechanical conditions. This thesis aims to handle this expanding data landscape by developing an application that incorporates powerful cartographic and graphical features. It was deemed necessary for the existence of two distinct visualization technologies that would be harmoniously integrated under one framework. In view of this need, research was conducted to select the optimized technologies. Subsequently, an in-depth architectural analysis of the application will be carried out with the purpose of capturing the system's fundamental architectural qualities. This analysis will demonstrate how these architectural components precisely interconnect and augment the application's functional requirements. Concluding this thesis, the application's implementation will be meticulously carried out, offering a detailed roadmap for seamless operations throughout its interface. To elaborate further, distinct iterations of the user's navigational experiences will be methodically analyzed, facilitating the exploration of the system's features intuitively.en
heal.abstractΗ ταχεία εξάπλωση των διασυνδεδεμένων συσκευών στο πλαίσιο του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) έχει οδηγήσει στη ραγδαία αύξηση της παραγωγής και της κατανάλωσης δεδομένων. Αυτό το εκτεταμένο φαινόμενο έχει αναδείξει τη σπουδαιότητα της αποδοτικής διαχείρισης και της ορθής αναπαράστασης των μεγάλων δεδομένων. Ένας εξέχων συντελεστής αυτής της έξαρσης μεγάλων δεδομένων είναι τα δίκτυα αισθητήρων που παράγουν δεδομένα με γεωγραφικές ετικέτες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών και ηλεκτρομηχανικών συνθηκών. Η παρούσα διατριβή αποσκοπεί στη διαχείριση αυτών των μεγάλων δεδομένων αναπτύσσοντας μια εφαρμογή που ενσωματώνει ισχυρά χαρτογραφικά και γραφικά χαρακτηριστικά. Κρίθηκε απαραίτητη η ύπαρξη δύο διαφορετικών τεχνολογιών απεικόνισης που θα ενσωματώνονται αρμονικά κάτω από ένα πλαίσιο (framework). Λαμβάνοντας υπόψη αυτή την ανάγκη, διεξάχθηκε έρευνα για την εύρεση των βέλτιστων τεχνολογιών. Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε μια εις βάθος αρχιτεκτονική ανάλυση της εφαρμογής µε σκοπό την αποτύπωση των βασικών αρχιτεκτονικών ιδιοτήτων του συστήματος. Η ανάλυση αυτή θα αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο αυτά τα αρχιτεκτονικά στοιχεία διασυνδέονται επακριβώς και επαυξάνουν τις λειτουργικές απαιτήσεις της εφαρμογής. Ολοκληρώνοντας την παρούσα διατριβή, θα πραγματοποιηθεί επιμελώς η παρουσίαση της υλοποίησης της εφαρμογής, προσφέροντας έναν λεπτομερή οδοιπορικό χάρτη για όλες τις διεπαφές της. Πιο συγκεκριμένα, θα αναλυθούν μεθοδικά όλες οι διακεκριμένες πλοηγήσεις του χρήστη, διευκρινίζοντας ενορατικά την εξερεύνηση των χαρακτηριστικών του συστήματος.el
heal.languageΑγγλικάel
heal.languageEnglishen
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστώνel
heal.academicPublisherΗ.Μ.U, School of Engineering (ScENG), Electrical and Computer Engineering Depten
heal.titleDevelopment of big data projections with maplibre and D3.js technologies adapted to a react environment.en
heal.titleΑνάπτυξη προβολών απεικονίσεων μεγάλων δεδομένων με τεχνολογίες maplibre και D3.js προσαρμοσμένες σε περιβάλλον react.el
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keyworddata management, big data, internet of things, application, D3.jsen
heal.keywordδιαχείριση δεδομένων, δεδομένα μεγάλου όγκου, διαδίκτυο των πραγμάτων, εφαρμογή, D3.jsel
heal.accessfreeel
heal.advisorNameMalamos, Athanasiosen
heal.advisorNameΜαλάμος, Αθανάσιοςel
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States