Εμφάνιση απλής εγγραφής

Total quality management in educational process.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΠλέσσας, Ηλίαςel
dc.creatorPlessas, Iliasen
dc.date.accessioned2024-02-26T16:29:53Z
dc.date.available2024-02-26T16:29:53Z
dc.date.issued2024-02-26
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10955
dc.description.abstractΗ μεταπτυχιακή αυτή εργασία γράφτηκε για να μελετηθεί η εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στην εκπαίδευση και συγκεκριμένα στις Σχολές Μηχανικών. Αρχικά αναφέρεται η ποιότητα ως όρος μέσα από μία ιστορική αναδρομή, πως αυτή ορίζεται σε μία Επιχείρηση και πως ορίζεται αντίστοιχα στην εκπαίδευση. Στη συνέχεια, αναφέρεται ο όρος της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, και οι Αρχές που διέπουν αυτόν τον όρο. Ειδικότερα, αναλύονται οι αρχές τις Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στις Επιχειρήσεις και στις Εταιρείες, και στη συνέχεια αναλύθηκαν αντίστοιχα στην εκπαίδευση. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε για την εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στις Σχολές Μηχανικών στην Ελλάδα και αν εφαρμόζεται και σε ποιο βαθμό. Επιπρόσθετα, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις Μεθοδολογίες Agile, και πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο Scrum. Εκτενέστερα, αναλύεται το πλαίσιο Scrum, με τις αξίες και τις αρχές που το διέπουν, τα στάδια που απαιτεί αυτό το πλαίσιο μέχρι το τελικό προϊόν, οι συμμετέχοντες και το υλικό το οποίο χρησιμοποιεί. Στο τρίτο κεφάλαιο, αναφέρονται επιτυχημένα παραδείγματα εφαρμογής του Scrum σε επιχειρήσεις όπως η SAAB, αλλά και σε Πανεπιστήμια όπως αυτά της Βαλένθια στην Ισπανία και το Minho στην Πορτογαλία. Σε συνέχεια αυτού, γίνεται μια προσπάθεια προσομοίωσης εργασίας σε Μάθημα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με τη χρήση του πλαισίου SCRUM κι ελεύθερου λογισμικού στο Διαδίκτυο για την καλύτερη εφαρμογή και κατανόηση του πλαισίου αυτού. Τέλος, γίνεται συμπερασματική ανάλυση για το πλαίσιο Scrum και τον θετικό αντίκτυπο που αυτό θα είχε εάν εφαρμοζόταν πρότυπα σε Πανεπιστήμια αλλά και σε Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ενώ προτείνεται η εφαρμογή του σε βαθμό πέραν των Αιθουσών όπως σε επίπεδο Ανώτατων Φορέων και Διδακτικού προσωπικού για τη βελτίωση με κάθε τρόπο της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας.el
dc.description.abstractThis postgraduate thesis was written to study the application of Total Quality Management in education and specifically in Engineering Schools. Initially, how is quality mentioned as a term through a historical review, how it is defined in a Business and how it is defined respectively in education. Then, the term Total Quality Management mentioned, and the principles that govern this term. In particular, the principles of Total Quality Management in Businesses and Companies are properly analyzed in this study, and then analyzed accordingly in education. Special emphasis is given to the implementation of Total Quality Management in Engineering Schools in Greece and if it is implemented and to what extent. Additionally, special reference is made to Agile Methodologies, and more specifically to the Scrum framework. More extensively, the Scrum framework is analyzed, with the values and principles that govern it, the stages that this framework requires up to the final product, the participants and the material it uses. Successful examples of the application of Scrum are mentioned in companies such as SAAB, but also in universities such as those of Valencia in Spain and Minho in Portugal. Following this, an attempt is made to simulate work in a Course of the Hellenic Mediterranean University using the SCRUM framework and free software on the Internet for a better application and understanding of this framework. Finally, a concluding analysis is made for the Scrum framework and the positive impact it would have if standards were applied in universities and in Secondary Education, while it is proposed to apply it to a degree beyond the Halls such as at the level of Higher Bodies and Teaching staff for the improvement with every way of the Educational Process.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικώνel
dc.publisherΗ.Μ.U, School of Engineering (ScENG), Electronic Engineering Dept.en
dc.titleΔιοίκηση ολικής ποιότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία.el
dc.titleTotal quality management in educational process.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΠλέσσας, Ηλίαςel
heal.creatorNamePlessas, Iliasen
heal.publicationDate2024-02-26
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10955
heal.abstractΗ μεταπτυχιακή αυτή εργασία γράφτηκε για να μελετηθεί η εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στην εκπαίδευση και συγκεκριμένα στις Σχολές Μηχανικών. Αρχικά αναφέρεται η ποιότητα ως όρος μέσα από μία ιστορική αναδρομή, πως αυτή ορίζεται σε μία Επιχείρηση και πως ορίζεται αντίστοιχα στην εκπαίδευση. Στη συνέχεια, αναφέρεται ο όρος της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, και οι Αρχές που διέπουν αυτόν τον όρο. Ειδικότερα, αναλύονται οι αρχές τις Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στις Επιχειρήσεις και στις Εταιρείες, και στη συνέχεια αναλύθηκαν αντίστοιχα στην εκπαίδευση. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε για την εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στις Σχολές Μηχανικών στην Ελλάδα και αν εφαρμόζεται και σε ποιο βαθμό. Επιπρόσθετα, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις Μεθοδολογίες Agile, και πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο Scrum. Εκτενέστερα, αναλύεται το πλαίσιο Scrum, με τις αξίες και τις αρχές που το διέπουν, τα στάδια που απαιτεί αυτό το πλαίσιο μέχρι το τελικό προϊόν, οι συμμετέχοντες και το υλικό το οποίο χρησιμοποιεί. Στο τρίτο κεφάλαιο, αναφέρονται επιτυχημένα παραδείγματα εφαρμογής του Scrum σε επιχειρήσεις όπως η SAAB, αλλά και σε Πανεπιστήμια όπως αυτά της Βαλένθια στην Ισπανία και το Minho στην Πορτογαλία. Σε συνέχεια αυτού, γίνεται μια προσπάθεια προσομοίωσης εργασίας σε Μάθημα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με τη χρήση του πλαισίου SCRUM κι ελεύθερου λογισμικού στο Διαδίκτυο για την καλύτερη εφαρμογή και κατανόηση του πλαισίου αυτού. Τέλος, γίνεται συμπερασματική ανάλυση για το πλαίσιο Scrum και τον θετικό αντίκτυπο που αυτό θα είχε εάν εφαρμοζόταν πρότυπα σε Πανεπιστήμια αλλά και σε Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ενώ προτείνεται η εφαρμογή του σε βαθμό πέραν των Αιθουσών όπως σε επίπεδο Ανώτατων Φορέων και Διδακτικού προσωπικού για τη βελτίωση με κάθε τρόπο της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας.el
heal.abstractThis postgraduate thesis was written to study the application of Total Quality Management in education and specifically in Engineering Schools. Initially, how is quality mentioned as a term through a historical review, how it is defined in a Business and how it is defined respectively in education. Then, the term Total Quality Management mentioned, and the principles that govern this term. In particular, the principles of Total Quality Management in Businesses and Companies are properly analyzed in this study, and then analyzed accordingly in education. Special emphasis is given to the implementation of Total Quality Management in Engineering Schools in Greece and if it is implemented and to what extent. Additionally, special reference is made to Agile Methodologies, and more specifically to the Scrum framework. More extensively, the Scrum framework is analyzed, with the values and principles that govern it, the stages that this framework requires up to the final product, the participants and the material it uses. Successful examples of the application of Scrum are mentioned in companies such as SAAB, but also in universities such as those of Valencia in Spain and Minho in Portugal. Following this, an attempt is made to simulate work in a Course of the Hellenic Mediterranean University using the SCRUM framework and free software on the Internet for a better application and understanding of this framework. Finally, a concluding analysis is made for the Scrum framework and the positive impact it would have if standards were applied in universities and in Secondary Education, while it is proposed to apply it to a degree beyond the Halls such as at the level of Higher Bodies and Teaching staff for the improvement with every way of the Educational Process.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικώνel
heal.academicPublisherΗ.Μ.U, School of Engineering (ScENG), Electronic Engineering Dept.en
heal.titleΔιοίκηση ολικής ποιότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία.el
heal.titleTotal quality management in educational process.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordΔιοίκηση , ολική ποιότητα, εκπαιδευτική διαδικασίαel
heal.keywordTQM, Scrum, eduScrum, Jira, Padlet, Ioten
heal.advisorNameΚατσαμάκη, Αναστασίαel
heal.advisorNameKatsamaki, Anastasiaen
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής