• Αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα των αερομεταφορών - Η οπτική των εργαζομένων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού
  Συγγραφείς: Καλογεράκη, Σύλβια
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαστεφανάκη, Σοφία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2024-02-07
  Το ανθρώπινο δυναμικό ενός οργανισμού είναι καθοριστικό για την επιτυχία του. Χωρίς επιτυχημένο προσωπικό, οι επιχειρήσεις θα λειτουργούσαν αναποτελεσματικά και θα κινδύνευαν να μην επιτύχουν τους δεδηλωμένους στόχους τους. ...
 • Εκπαίδευση ανθρωπίνου δυναμικού.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Ορφανουδάκη, Ειρήνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαστεφανάκη, Σοφία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-09-29
  Στην εργασία αυτή μελετάται το θέμα της εκπαίδευσης των εργαζομένων από τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και των εξελίξεων σε όλους τους τομείς του περιβάλλοντος, με γνώμονα ότι η εκπαίδευση ...
 • Η διαδοχή στις ελληνικές οικογενειακές επιχειρήσεις.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού
  Συγγραφείς: Χαλκιαδάκης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαστεφανάκη, Σοφία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-09-20
  Η συγκεκριμένη μελέτη είχε ως αντικείμενο την «Διαδοχή στις Ελληνικές Οικογενειακές Επιχειρήσεις». Η έρευνα που διεξήχθη ήταν ποιοτική με ημιδομημένες συνεντεύξεις από δέκα επιχειρηματίες του νομού Ηρακλείου, πέντε ...
 • Κίνητρα και εμπόδια συμμετοχής των εργαζομένων γυναικών στη δια βίου εκπαίδευση.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού
  Συγγραφείς: Γκίνη, Ρενάτα; Μαρακομιχελάκη, Αλεξάνδρα
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαστεφανάκη, Σοφία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-06-23
  Η παρούσα εργασία στοχεύει στη θεωρητική παρουσίαση των κινήτρων και των εμποδίων των εργαζομένων γυναικών στη δια βίου εκπαίδευση. Αρχικά, αναλύεται το περιεχόμενο της δια βίου μάθησης και αποσαφηνίζονται οι σχετικοί όροι. ...
 • Νέες μορφές απασχόλησης: τηλεργασία - Απόψεις των εργαζόμενων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Σταματάκης, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαστεφανάκη, Σοφία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-06-13
  Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η διερεύνηση των στάσεων και πεποιθήσεων των εργαζομένων των ελληνικών εταιρειών για την τηλεργασία, η οποία εφαρμόστηκε καθολικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας του ...
 • Το εργασιακό άγχος και οι επιπτώσεις του στον εργαζόμενο και την επιχείρηση.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού
  Συγγραφείς: Χριστοφορίδου, Ευτυχία
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαστεφανάκη, Σοφία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2024-02-16
  Η παρούσα διπλωµατική εργασία εστιάζει στο εργασιακό άγχος και στις επιπτώσεις του σε εργαζόμενους στον τουριστικό κλάδο. Με βάση τη θεωρία που παρουσιάζεται στο πρώτο μέρος της έρευνας, διερευνήθηκαν οι συνθήκες εργασίας, ...
 • Το εργασιακό άγχος στην εποχή της οικονομικής κρίσης.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού
  Συγγραφείς: Αμπαρτζάκη, Γεωργία
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαστεφανάκη, Σοφία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-05-15
  Αρχικά η παρούσα εργασία αφορά το εργασιακό άγχος στο τωρινό εργασιακό περιβάλλον καθώς και τη συμβολή της οικονομικής κρίσης σε αυτό το άγχος. Αναλυτικότερα παρουσιάζονται οι ορισμοί του άγχους, οι διάφοροι παράγοντες που ...
 • Φύλο και εργασία.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Γαϊτάνη, Δήμητρα
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαστεφανάκη, Σοφία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-03-31
  Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά την έμφυλη ανισότητα μεταξύ των φύλων η οποία λαμβάνει χώρα στο χώρο εργασίας τους. Συγκεκριμένα, η εργασία αυτή αφορά στη διερεύνηση της εργασιακής ισότητάς, των μορφών διακρίσεων ...
 • Ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι στον χώρο εργασίας-Απόψεις των εργαζομένων στις επιχειρήσεις.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Μπικάκη, Μαρία - Άννα
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαστεφανάκη, Σοφία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-07-10
  Οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι, όπως το άγχος και η εξουθένωση που σχετίζονται με την εργασία, είναι από τα πιο δύσκολα ζητήματα στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας. Επηρεάζουν σημαντικά την υγεία των ατόμων, ...