• Διεθνή πρότυπα ελέγχου.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Κοτσάνης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Ταμπουρατζή, Θάλεια
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-04-23
  Η παρούσα εργασία αποτελεί μια βιβλιογραφική ανασκόπηση της ελεγκτικής των επιχειρήσεων και των διεθνών προτύπων ελέγχου, που έχουν ως στόχο την εξασφάλιση της διαφάνειας και της εύρυθμης λειτουργίας του επιχειρηματικού ...
 • Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Αλεβιζάκη, Μαρία; Γιακουμάκη, Ευαγγελία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ταμπουρατζή, Θάλεια
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-10-09
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτέλεσε το αντικείμενο μελέτης μας για αρκετά μεγάλο διάστημα, και θεωρούμε ότι λόγω της σπουδαιότητας του θέματος θα αποτελέσει πολύ σημαντικό εφαλτήριο στην μετέπειτα πορεία μας στον κλάδο. ...
 • Η επίδραση της εταιρικής διακυβέρνησης στην αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Λούδας, Άγγελος; Πρόκος, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Ταμπουρατζή, Θάλεια
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-06-30
  Η Εταιρική Διακυβέρνηση αποτελεί ένα ζήτημα που τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στη διεθνή επικαιρότητα, καθώς αποτελεί ένα καίριο θέμα για τις επιχειρήσεις. Η Εταιρική Διακυβέρνηση έχει φέρει μια καινούργια αντίληψη στο ...
 • Η εύλογη αξία των δικαιωμάτων αγοράς μετοχών σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9 χρηματοοικονομικά μέσα.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Αδάμης, Αντώνιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ταμπουρατζή, Θάλεια
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-10-13
  Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να παρουσιάσει τις λογιστικές διαδικασίες της τεκμηρίωσης και επιμέτρησης που δημιουργούνται από τη χρήση των σύνθετων χρηματοοικονομικών εργαλείων στα πλαίσια της στρατηγικής ...
 • Η εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων συνεισφέρει στην αποτελεσματικότητα του ελέγχου μιας οντότητας;

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Κασαπάκη, Παναγιώτα; Τσατσαράκη, Δέσποινα
  Επιβλέπων καθηγητής: Ταμπουρατζή, Θάλεια
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-02-26
  Η παρούσα εργασία εξετάζει εάν η πρόσφατη εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων ως το βασικό νομοθετικό άξονα της λογιστικής πληροφόρησης είναι επαρκής και συμβάλλει στη διεξαγωγή ενός ποιοτικού ελέγχου στο εσωτερικό ...
 • Η λογιστική και φορολογική διαχείριση των ανωνύμων εταιρειών μετά την εφαρμογή του νόμου 4308/14.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Καμνάκη, Μαριάννα; Λυράκη, Ευαγγελία; Σταγάκη, Ευαγγελία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ταμπουρατζή, Θάλεια
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-04-05
  Σκοπός και διάρθρωση εργασίας είναι η μελέτη του λογιστικού και φορολογικού πλαισίου για την λειτουργία της Α.Ε μετά την ψήφιση των νόμων 4548/2018 και 4308/2014. Ο νέος νόμος των ανωνύμων εταιρειών-4548/2018 τέθηκε σε ...
 • Η τήρηση της λογιστικής και της φορολογικής βάσης σύμφωνα με τον νόμο 4308 και πως επηρεάζει τις οικονομικές οντότητες.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Βρούχος, Εμμανουήλ-Μάριος; Καλοχριστιανάκη, Μαρία; Λυδατάκης, Ευάγγελος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ταμπουρατζή, Θάλεια
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-06-26
  Στη παρούσα πτυχιακή εργασία με θέμα «Η τήρηση της λογιστικής και της φορολογικής βάσης σύμφωνα με τον νόμο 4308 και πως επηρεάζει τις οικονομικές οντότητες» γίνεται αρχικά μια αναφορά στη λογιστική επιστήμη και στη ...
 • Ορκωτοί ελεγκτές λογιστές και υποχρέωση έκδοσης φορολογικού πιστοποιητικού.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Λυριντζάκης, Αριστείδης
  Επιβλέπων καθηγητής: Ταμπουρατζή, Θάλεια
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-10-11
  Οι αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στις διαδικασίες φορολογικού ελέγχου, στην φορολογική διοίκηση και γενικά στην φορολογική πολιτική, έχουν προσελκύσει την προσοχή πολλών ερευνητών τα τελευταία χρόνια. Μέσω της ...