• Αναβαλλόμενη φορολογία στις ελληνικές επιχειρήσεις.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Γιακουμάκης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Ταμπουρατζή, Ευθαλία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2024-01-22
  Στην κάτωθι διπλωματική εργασία γίνεται μια προσπάθεια πλήρης παρουσίασης του Διεθνές Λογιστικού Προτύπου 12 « Φόροι Εισοδήματος », που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα λογιστικά πρότυπα που εφαρμόσθηκαν από την Ε.Ε ως ...
 • Επίδραση του εσωτερικού ελέγχου στη διενέργεια εξωτερικού ελέγχου.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Λασηθιωτάκη, Φανή
  Επιβλέπων καθηγητής: Ταμπουρατζή, Ευθαλία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-06-28
  Ο εσωτερικός και ο εξωτερικός έλεγχος αποτελούν δύο από τις πλέον χρήσιμες λειτουργίες των σύγχρονων οικονομικών μονάδων, καθώς επιτρέπουν την έγκαιρη πρόβλεψη κινδύνων, και παρέχουν δικλείδες ασφαλείας για την αποφυγή ...
 • Εσωτερικός έλεγχος και διαχείριση κινδύνου.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Αναγνωστάκη, Στυλιανή
  Επιβλέπων καθηγητής: Ταμπουρατζή, Ευθαλία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-05-11
  Τα τελευταία χρόνια, το σύγχρονο επιχειρησιακό και ανταγωνιστικό περιβάλλον από το οποίο κατακλύζονται οι επιχειρήσεις, συντέλεσε στην αναβάθμιση του ρόλου του εσωτερικού ελέγχου, καθιστώντας τον ύψιστης σημασίας για την ...
 • Η συμβολή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς στη χειραγώγηση των λογιστικών κερδών.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Καρτσωνάκης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Ταμπουρατζή, Ευθαλία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-04-22
  Στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία προκύπτει η ανάγκη κοινών κανόνων, όσων αφορά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων. Η εργασία πραγματεύεται τη συμβολή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ...
 • Η συμβολή των διεθνών προτύπων ελέγχου στον περιορισμό της λογιστικής απάτης.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Φανουράκης, Λεωνίδας
  Επιβλέπων καθηγητής: Ταμπουρατζή, Ευθαλία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-03-31
  Η κατάργηση των οικονομικών συνόρων και η πολυπλοκότητα του σύγχρονου οικονομικού περιβάλλοντος έχουν οδηγήσει με την πάροδο του χρόνου στην ολοένα και αυξανόμενη τάση εμφάνισης του φαινομένου της παραποίησης των ...
 • Ποια η επίδραση της εφαρμογής των Ε.Λ.Π. στην κερδοφορία των επιχειρήσεων μετά την υιοθέτηση αυτών με τον Ν. 4308/2014.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Αναγνωστάκη, Θεοδώρα
  Επιβλέπων καθηγητής: Ταμπουρατζή, Ευθαλία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-05-29
  Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία εξετάζει την υποχρεωτική υιοθέτηση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) από τις οικονομικές μονάδες που εντάσσονται στον Νόμο 4308/2014. Ειδικότερα, εξετάστηκε η επίδραση της μετάβασης ...