• Άμεσες ξένες επενδύσεις προς αναπτυγμένες χώρες.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
    Συγγραφείς: Βαρδαβάς, Μηνάς; Στάμος, Γεώργιος; Stamos, Georgios
    Επιβλέπων καθηγητής: Σκουλουδάκης, Εμμανουήλ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-05-02
    Άμεσες Ξένες Επενδύσεις είναι η ίδρυση θυγατρικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό οι οποίες είναι είτε μερικώς είτε ολικώς ιδιοκτησία μιας μητρικής επιχείρησης. Οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (Α.Ξ.Ε.) αποτελούν ένα φλέγον ζήτημα ...