• Αξιολόγηση της ποιότητας των οικογενειακών σχέσεων από νέους ενήλικες 18-30 ετών.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
    Συγγραφείς: Θεοχαράκη, Μαρία; Καμαρίτη, Ειρήνη
    Επιβλέπων καθηγητής: Κουκούλη, Σοφία
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-04-22
    Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των αντιλήψεων νέων ενηλίκων 18-30 ετών για την ποιότητα των οικογενειακών τους σχέσεων , καθώς και μελέτη πιθανών παραγόντων που τις επηρεάζουν. Μεθοδολογία: Στην ...