• Ανακατασκευή, πειραματική αποτίμηση και κινηματική ανάλυση ανθρωπόμορφου ρομποτικού χεριού.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
    Συγγραφείς: Καλαϊτζάκης, Σωτήριος-Βενιζέλος
    Επιβλέπων καθηγητής: Φασουλάς, Ιωάννης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-12-07
    Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετάται η ανακατασκευή, η πειραματική αποτίμηση και η κινηματική ανάλυση ενός ανθρωπόμορφου ρομποτικού χεριού. Αρχικά γίνεται μια κινηματική ανάλυση για την κίνηση του ανθρώπινου χεριού. ...