• Η τήρηση της λογιστικής και της φορολογικής βάσης σύμφωνα με τον νόμο 4308 και πως επηρεάζει τις οικονομικές οντότητες.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
    Συγγραφείς: Βρούχος, Εμμανουήλ-Μάριος; Καλοχριστιανάκη, Μαρία; Λυδατάκης, Ευάγγελος
    Επιβλέπων καθηγητής: Ταμπουρατζή, Θάλεια
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-06-26
    Στη παρούσα πτυχιακή εργασία με θέμα «Η τήρηση της λογιστικής και της φορολογικής βάσης σύμφωνα με τον νόμο 4308 και πως επηρεάζει τις οικονομικές οντότητες» γίνεται αρχικά μια αναφορά στη λογιστική επιστήμη και στη ...