• Αυτοματοποίηση της διαχείρισης ευπαθειών λογισμικού με χρήση τεχνικών Robotic Process Automation.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
    Συγγραφείς: Παπαχατζάκης, Νικόλαος
    Επιβλέπων καθηγητής: Μαρκάκης, Ευάγγελος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-10-12
    Το Διαδίκτυο στις μέρες μας, έχει διαμορφώσει την κοινωνία μας με τέτοιο τρόπο που όλο και περισσότερα πράγματα που κάνουμε στην καθημερινή μας ζωή τείνουν προς την ψηφιοποίηση. Τα οφέλη πίσω από αυτήν την τάση ...