Show simple item record

The preferences of tourists in Prefecture of Heraklion..

Dublin Core metadata

dc.creatorΓωνιανάκη, Σοφίαel
dc.creatorΙορδανίδου, Βικτώρια-Μαρίαel
dc.creatorGonianaki, Sofiaen
dc.creatorIordanidou, Viktoria-Mariaen
dc.date.accessioned2020-02-13T12:55:28Z
dc.date.available2020-02-13T12:55:28Z
dc.date.issued2020-02-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9250
dc.description.abstractΚύριος σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη των κριτηρίων επιλογής και του εύρους των δραστηριοτήτων που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν οι επισκέπτες του Νομού Ηρακλείου, καθώς και η διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης των καταναλωτών, οι οποίοι επιλέγουν να επισκεφθούν το νησί της Κρήτης για την περίοδο των διακοπών τους. Οι ερωτώμενοι καλούνται να παρουσιάσουν τον τρόπο κατά τον οποίο επέλεξαν το συγκεκριμένο μέρος για να περάσουν ευχάριστα τις διακοπές τους, βαθμολογούν την επίσκεψή τους αυτή και κρίνουν τη διαμονή τους συγκριτικά με το κόστος. Απαντούν σχετικά με τις παρεχόμενες δραστηριότητες που συμμετείχαν ενώ δείχνουν την προτίμησή τους σε διάφορους τομείς που εμπλέκονται με την ικανοποίηση του καταναλωτή. Τέλος, εκφράζεται η γνώμη των τουριστών αναφορικά με τη συγκεκριμένη επίσκεψη στο Νομό Ηρακλείου και αναλύονται τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των τουριστών που συμμετείχαν στην έρευνα. Η μεθοδολογία στην οποία βασίστηκε η εργασία είναι η δειγματοληψία, με την χρήση ερωτηματολογίου σε δείγμα 1294 τουριστών στην περιοχή του Ηρακλείου. Όπως διαπιστώθηκε από την ανάλυση των στοιχείων, προέκυψε ότι οι επισκέπτες με το μεγαλύτερο ποσοστό επαναληπτικότητας είναι οι Ολλανδοί (30%), ενώ σχετικά με τον τύπο διακοπών το μεγαλύτερο ποσοστό που επιλέγει το πακέτο all-inclusive εμφανίζεται στους επισκέπτες από τη Γερμανία και οι περισσότεροι επισκέπτες από άλλες χώρες (που δεν συμπεριλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο) «κλείνουν» προσωπικά τις διακοπές τους. Ακόμη, το 67% των επισκεπτών προτιμά την επίσκεψη στα αξιοθέατα σαν δημοφιλέστερη δραστηριότητα. Το 56% περίπου του δείγματος, θεωρεί πως υπάρχει αρκετά ισχυρό πλεονέκτημα όσον αφορά το κλίμα και το 54% την τοπική κουζίνα / ποιότητα των τροφίμων, ενώ το 29% περίπου, αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα στις υποδομές, παρόλα αυτά, σε σύγκριση με παρόμοιους τουριστικούς προορισμούς, η αξία των υπηρεσιών που παρέχονται στο Νομό Ηρακλείου, αξιολογείται πως είναι ανάλογη, με ποσοστό 57%. Γενικότερα ο βαθμός ικανοποίησης των καταναλωτών από τη δεδομένη επίσκεψη στο Νομό Ηρακλείου είναι αρκετά υψηλός (αξιολόγηση από 7-10) με ποσοστό 91%.el
dc.description.abstractThe main purpose of the work is to study the selection criteria and the range of activities that the visitors of the prefecture of Heraklion want to do, as well as to explore the degree of satisfaction of consumers, who choose to Visit the island of Crete for their holiday season. Respondents are invited to present the way they chose this place to spend their holidays pleasantly, to rate their visit and judge their stay compared to the cost. They respond to the activities provided and show their preference in various sectors involved with consumer satisfaction. Finally, tourists are consulted regarding this visit to the prefecture of Heraklion and analyse the demographic characteristics of the tourists who participated in the survey. The methodology on which the work was based is the sampling, using a questionnaire in a sample of 1924 tourists in the area of Heraklion. As found by the analysis of the data, it emerged that visitors with the highest rate of repeatability are the Dutch (30%), while about the holiday type the largest percentage that the all-inclusive package selects is shown to visitors from Germany and most visitors from other countries (not included in the questionnaire) " booked" their holidays personally. Moreover, 67% of visitors prefer to visit attractions as the most popular activity. 56% of the sample, considers that there is a strong enough advantage in terms of climate and 54% of the local cuisine/quality of food, while about 29%, faces a major problem in infrastructure, however, compared to similar tourist destinations, the value of the services provided in the prefecture of Heraklion, is evaluated as proportional, with a percentage of 57%. More generally, the degree of satisfaction of consumers from the given visit to the prefecture of Heraklion is quite high (evaluation from 7-10) with a percentage of 91%.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμούel
dc.publisherΗ.Μ.U, School of Management and Economic Sciences (SMES), Business Administration and Tourism Dept.en
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΟι προτιμήσεις των τουριστών στο Νομό Ηρακλείου.el
dc.titleThe preferences of tourists in Prefecture of Heraklion..en

healMeta

heal.creatorNameΓωνιανάκη, Σοφίαel
heal.creatorNameΙορδανίδου, Βικτώρια-Μαρίαel
heal.creatorNameGonianaki, Sofiaen
heal.creatorNameIordanidou, Viktoria-Mariaen
heal.publicationDate2020-02-05
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9250
heal.abstractΚύριος σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη των κριτηρίων επιλογής και του εύρους των δραστηριοτήτων που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν οι επισκέπτες του Νομού Ηρακλείου, καθώς και η διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης των καταναλωτών, οι οποίοι επιλέγουν να επισκεφθούν το νησί της Κρήτης για την περίοδο των διακοπών τους. Οι ερωτώμενοι καλούνται να παρουσιάσουν τον τρόπο κατά τον οποίο επέλεξαν το συγκεκριμένο μέρος για να περάσουν ευχάριστα τις διακοπές τους, βαθμολογούν την επίσκεψή τους αυτή και κρίνουν τη διαμονή τους συγκριτικά με το κόστος. Απαντούν σχετικά με τις παρεχόμενες δραστηριότητες που συμμετείχαν ενώ δείχνουν την προτίμησή τους σε διάφορους τομείς που εμπλέκονται με την ικανοποίηση του καταναλωτή. Τέλος, εκφράζεται η γνώμη των τουριστών αναφορικά με τη συγκεκριμένη επίσκεψη στο Νομό Ηρακλείου και αναλύονται τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των τουριστών που συμμετείχαν στην έρευνα. Η μεθοδολογία στην οποία βασίστηκε η εργασία είναι η δειγματοληψία, με την χρήση ερωτηματολογίου σε δείγμα 1294 τουριστών στην περιοχή του Ηρακλείου. Όπως διαπιστώθηκε από την ανάλυση των στοιχείων, προέκυψε ότι οι επισκέπτες με το μεγαλύτερο ποσοστό επαναληπτικότητας είναι οι Ολλανδοί (30%), ενώ σχετικά με τον τύπο διακοπών το μεγαλύτερο ποσοστό που επιλέγει το πακέτο all-inclusive εμφανίζεται στους επισκέπτες από τη Γερμανία και οι περισσότεροι επισκέπτες από άλλες χώρες (που δεν συμπεριλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο) «κλείνουν» προσωπικά τις διακοπές τους. Ακόμη, το 67% των επισκεπτών προτιμά την επίσκεψη στα αξιοθέατα σαν δημοφιλέστερη δραστηριότητα. Το 56% περίπου του δείγματος, θεωρεί πως υπάρχει αρκετά ισχυρό πλεονέκτημα όσον αφορά το κλίμα και το 54% την τοπική κουζίνα / ποιότητα των τροφίμων, ενώ το 29% περίπου, αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα στις υποδομές, παρόλα αυτά, σε σύγκριση με παρόμοιους τουριστικούς προορισμούς, η αξία των υπηρεσιών που παρέχονται στο Νομό Ηρακλείου, αξιολογείται πως είναι ανάλογη, με ποσοστό 57%. Γενικότερα ο βαθμός ικανοποίησης των καταναλωτών από τη δεδομένη επίσκεψη στο Νομό Ηρακλείου είναι αρκετά υψηλός (αξιολόγηση από 7-10) με ποσοστό 91%.el
heal.abstractThe main purpose of the work is to study the selection criteria and the range of activities that the visitors of the prefecture of Heraklion want to do, as well as to explore the degree of satisfaction of consumers, who choose to Visit the island of Crete for their holiday season. Respondents are invited to present the way they chose this place to spend their holidays pleasantly, to rate their visit and judge their stay compared to the cost. They respond to the activities provided and show their preference in various sectors involved with consumer satisfaction. Finally, tourists are consulted regarding this visit to the prefecture of Heraklion and analyse the demographic characteristics of the tourists who participated in the survey. The methodology on which the work was based is the sampling, using a questionnaire in a sample of 1924 tourists in the area of Heraklion. As found by the analysis of the data, it emerged that visitors with the highest rate of repeatability are the Dutch (30%), while about the holiday type the largest percentage that the all-inclusive package selects is shown to visitors from Germany and most visitors from other countries (not included in the questionnaire) " booked" their holidays personally. Moreover, 67% of visitors prefer to visit attractions as the most popular activity. 56% of the sample, considers that there is a strong enough advantage in terms of climate and 54% of the local cuisine/quality of food, while about 29%, faces a major problem in infrastructure, however, compared to similar tourist destinations, the value of the services provided in the prefecture of Heraklion, is evaluated as proportional, with a percentage of 57%. More generally, the degree of satisfaction of consumers from the given visit to the prefecture of Heraklion is quite high (evaluation from 7-10) with a percentage of 91%.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμούel
heal.academicPublisherΗ.Μ.U, School of Management and Economic Sciences (SMES), Business Administration and Tourism Dept.en
heal.titleΟι προτιμήσεις των τουριστών στο Νομό Ηρακλείου.el
heal.titleThe preferences of tourists in Prefecture of Heraklion..en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordτουρίστας, ικανοποίηση, νομός Ηρακλείουel
heal.keywordtourist, satisfaction, prefecture of Heraklionen
heal.advisorNameΚουργιαντάκης, Μάρκοςel
heal.advisorNameKourgiantakis, Markosen
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States