Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attitudes and views of elderly people, residing in closed type institutions in the Municipality of Heraklion.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΞανθοπούλου, Ιωάνναel
dc.creatorΣιλεβίστα, Ελένηel
dc.creatorXanthopoulou, Ioannaen
dc.creatorSilevista, Elenien
dc.date.accessioned2020-03-04T08:35:59Z
dc.date.available2020-03-04T08:35:59Z
dc.date.issued2020-03-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9277
dc.description.abstractΗ ιδρυματική προστασία και φροντίδα (Residential Care) ηλικιωμένων ατόμων, ως ένας σημαντικός τομέας της Kοινωνικής Πρόνοιας, ακολουθεί τις σύγχρονες τάσεις της κοινωνικής πολιτικής του κράτους και έχει σχέση άμεση, με το κοινωνικό σύστημα και τους θεσμούς της συγκεκριμένης κοινωνίας όπου έχει συσταθεί. Το ίδρυμα, ως κτίριο αλλά και ως υπηρεσία, αποτελεί κρίκο στην αλυσίδα των προγραμμάτων τα οποία είναι αναγκαία για την κάλυψη των αναγκών των ηλικιωμένων. Στην παρούσα πτυχιακή εργασία, το αντικείμενο της μελέτης μας είναι η καταγραφή των απόψεων και στάσεων των ηλικιωμένων ατόμων, που διαμένουν στα ιδρύματα κλειστού τύπου του Δήμου Ηρακλείου, σχετικά με την περίθαλψη που τους παρέχεται. Στο ερευνητικό μέρος, παρατίθεται η μελέτη των ιδρυμάτων κλειστού τύπου του Δήμου Ηρακλείου. Η έρευνα διεξήχθη μέσω ερωτηματολογίων που απαντήθηκαν από τα ηλικιωμένα άτομα που διαμένουν σε αυτά. Διεξείχθη ποσοτική έρευνα, με δομημένο ερωτηματολόγιο και για τη επιλογή του δείγματος χρησιμοποιήθηκε η τυχαία δειγματοληψία. Το δείγμα μας αποτέλεσαν 109 άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών, με διαφορετικά δημογραφικά στοιχεία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώθηκε ότι, τα άτομα τα οποία διαμένουν σε ιδρύματα κλειστού τύπου, στην πλειοψηφία είναι ηλικίας έως 75 ετών, χήροι/ες με παιδιά, άσκησαν το επάγγελμα του αγροκτηνοτρόφου και το εκπαιδευτικό τους επίπεδο είναι έως του Δημοτικού. Πάσχουν από μυοσκελετικά/ορθοπεδικά προβλήματα, απώλεια μνήμης ή υπολειτουργία του γνωστικού συστήματος. Ήταν δική τους απόφαση να εισαχθούν στο ίδρυμα, λόγω οικονομικών προβλημάτων και αισθήματος μοναξιάς. Με βάση τις απαντήσεις των ηλικιωμένων ατόμων, οι ανάγκες τους φάνηκε να καλύπτονται επαρκώς στα ιδρύματα, στα οποία διαμένουν. Μερικές και πιο σημαντικές προτάσεις που έγιναν, από τους ίδιους τους περιθαλπόμενους, ήταν η αύξηση των κλινών, του προσωπικού αλλά και των κοινωνικών εκδηλώσεων εντός και εκτός των ιδρυμάτων. Τέλος, τα ευρήματα της έρευνας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βοήθημα για την λύση προβλημάτων ή καταστάσεων, όσο αφορά στην οργάνωση και την λειτουργία των ιδρυμάτων περίθαλψης ηλικιωμένων κλειστού τύπου, στο Δήμο Ηρακλείου.el
dc.description.abstractResidential Care for the Elderly, as an important area of Social Welfare, follows the modern trends of state social policy and is directly related to the social system and institutions of the particular society in which it is established. The institution, both as a building and as a service, is a link in the chain of programs, which are needed to cover the needs of older people. In the present thesis, the aim of our study is to record the views and attitudes of older people, residing in closed type institutions of the Municipality of Heraklion, regarding the care provided to them. In the research part, the study of the closed type institutions of the Municipality of Heraklion is presented. The survey was conducted through questionnaires that were answered by the elderly people who lived in them. A quantitative study was conducted with a structured questionnaire and random sampling was used to select the sample. Our sample consisted of 109 individuals over 65 years of age, with different demographics. According to the results of the survey, it was found that people living in closed type institutions, the majority is up to 75 years old, widows with children, practiced the profession of farmer and their educational level is up to elementary level. They suffer from musculoskeletal / orthopedic problems, memory loss or cognitive dysfunction. It was their decision to be admitted to the institution, due to financial problems and a feeling of loneliness. Based on the responses of older people, their needs appeared to be adequately addressed in the institutions in which they live. Some and more important suggestions made by the caregivers, were the increase in beds, staff and social events inside and outside institutions. Finally, the findings of the survey can be used as a tool for solving problems or situations in the organization and operation of closed-type elderly care institutions in the municipality of Heraklion.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίαςel
dc.publisherΗ.Μ.U, School of Health Sciences (SHS), Social Work Dept.en
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΣτάσεις και απόψεις των ηλικιωμένων ατόμων για την ιδρυματική τους φροντίδα στο Ηράκλειο Κρήτης.el
dc.titleAttitudes and views of elderly people, residing in closed type institutions in the Municipality of Heraklion.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΞανθοπούλου, Ιωάνναel
heal.creatorNameΣιλεβίστα, Ελένηel
heal.creatorNameXanthopoulou, Ioannaen
heal.creatorNameSilevista, Elenien
heal.publicationDate2020-03-04
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9277
heal.abstractΗ ιδρυματική προστασία και φροντίδα (Residential Care) ηλικιωμένων ατόμων, ως ένας σημαντικός τομέας της Kοινωνικής Πρόνοιας, ακολουθεί τις σύγχρονες τάσεις της κοινωνικής πολιτικής του κράτους και έχει σχέση άμεση, με το κοινωνικό σύστημα και τους θεσμούς της συγκεκριμένης κοινωνίας όπου έχει συσταθεί. Το ίδρυμα, ως κτίριο αλλά και ως υπηρεσία, αποτελεί κρίκο στην αλυσίδα των προγραμμάτων τα οποία είναι αναγκαία για την κάλυψη των αναγκών των ηλικιωμένων. Στην παρούσα πτυχιακή εργασία, το αντικείμενο της μελέτης μας είναι η καταγραφή των απόψεων και στάσεων των ηλικιωμένων ατόμων, που διαμένουν στα ιδρύματα κλειστού τύπου του Δήμου Ηρακλείου, σχετικά με την περίθαλψη που τους παρέχεται. Στο ερευνητικό μέρος, παρατίθεται η μελέτη των ιδρυμάτων κλειστού τύπου του Δήμου Ηρακλείου. Η έρευνα διεξήχθη μέσω ερωτηματολογίων που απαντήθηκαν από τα ηλικιωμένα άτομα που διαμένουν σε αυτά. Διεξείχθη ποσοτική έρευνα, με δομημένο ερωτηματολόγιο και για τη επιλογή του δείγματος χρησιμοποιήθηκε η τυχαία δειγματοληψία. Το δείγμα μας αποτέλεσαν 109 άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών, με διαφορετικά δημογραφικά στοιχεία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώθηκε ότι, τα άτομα τα οποία διαμένουν σε ιδρύματα κλειστού τύπου, στην πλειοψηφία είναι ηλικίας έως 75 ετών, χήροι/ες με παιδιά, άσκησαν το επάγγελμα του αγροκτηνοτρόφου και το εκπαιδευτικό τους επίπεδο είναι έως του Δημοτικού. Πάσχουν από μυοσκελετικά/ορθοπεδικά προβλήματα, απώλεια μνήμης ή υπολειτουργία του γνωστικού συστήματος. Ήταν δική τους απόφαση να εισαχθούν στο ίδρυμα, λόγω οικονομικών προβλημάτων και αισθήματος μοναξιάς. Με βάση τις απαντήσεις των ηλικιωμένων ατόμων, οι ανάγκες τους φάνηκε να καλύπτονται επαρκώς στα ιδρύματα, στα οποία διαμένουν. Μερικές και πιο σημαντικές προτάσεις που έγιναν, από τους ίδιους τους περιθαλπόμενους, ήταν η αύξηση των κλινών, του προσωπικού αλλά και των κοινωνικών εκδηλώσεων εντός και εκτός των ιδρυμάτων. Τέλος, τα ευρήματα της έρευνας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βοήθημα για την λύση προβλημάτων ή καταστάσεων, όσο αφορά στην οργάνωση και την λειτουργία των ιδρυμάτων περίθαλψης ηλικιωμένων κλειστού τύπου, στο Δήμο Ηρακλείου.el
heal.abstractResidential Care for the Elderly, as an important area of Social Welfare, follows the modern trends of state social policy and is directly related to the social system and institutions of the particular society in which it is established. The institution, both as a building and as a service, is a link in the chain of programs, which are needed to cover the needs of older people. In the present thesis, the aim of our study is to record the views and attitudes of older people, residing in closed type institutions of the Municipality of Heraklion, regarding the care provided to them. In the research part, the study of the closed type institutions of the Municipality of Heraklion is presented. The survey was conducted through questionnaires that were answered by the elderly people who lived in them. A quantitative study was conducted with a structured questionnaire and random sampling was used to select the sample. Our sample consisted of 109 individuals over 65 years of age, with different demographics. According to the results of the survey, it was found that people living in closed type institutions, the majority is up to 75 years old, widows with children, practiced the profession of farmer and their educational level is up to elementary level. They suffer from musculoskeletal / orthopedic problems, memory loss or cognitive dysfunction. It was their decision to be admitted to the institution, due to financial problems and a feeling of loneliness. Based on the responses of older people, their needs appeared to be adequately addressed in the institutions in which they live. Some and more important suggestions made by the caregivers, were the increase in beds, staff and social events inside and outside institutions. Finally, the findings of the survey can be used as a tool for solving problems or situations in the organization and operation of closed-type elderly care institutions in the municipality of Heraklion.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίαςel
heal.academicPublisherΗ.Μ.U, School of Health Sciences (SHS), Social Work Dept.en
heal.titleΣτάσεις και απόψεις των ηλικιωμένων ατόμων για την ιδρυματική τους φροντίδα στο Ηράκλειο Κρήτης.el
heal.titleAttitudes and views of elderly people, residing in closed type institutions in the Municipality of Heraklion.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordηλικιωμένα άτομα, ίδρυμα κλειστής φροντίδας, κοινωνική πρόνοιαel
heal.keywordelderly people, closed care institution, social welfareen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΑνδρεάτου, Αικατερίνηel
heal.advisorNameAndreatou, Aikaterinien
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States