Show simple item record

Methods of advertising and use of marketing by online Greek electronics stores.

Dublin Core metadata

dc.creatorΜαρινάκης, Πέτροςel
dc.creatorMarinakis, Petrosen
dc.date.accessioned2020-05-11T16:31:29Z
dc.date.available2020-05-11T16:31:29Z
dc.date.issued2020-05-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9434
dc.description.abstractΤο Internet κέρδισε την εμπιστοσύνη περισσότερων από 1, 5 δισεκατομμυρίων χρηστών σε όλο τον κόσμο (World Stats, 2009) και έγινε το πιο σημαντικό εργαλείο για σχεδόν όλες τις διεθνείς επιχειρήσεις (Mc Donald and Tobin, 1998, Rha et al., 2002, Urban, 2003 ). Ωστόσο, το Διαδίκτυο "δεν έχει προσθέσει απλά ένα άλλο μέσο προβολής στο εργαλείο μάρκετινγκ. Εξυπηρετεί μια πολύ ευρύτερη λειτουργία επικοινωνίας, επιτρέποντας τη διαλογική εξατομικευμένη επαφή και την επικοινωνία με τον πελάτη (Johanson, 2006, σελ. 20). Οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες μάρκετινγκ και μάρκετινγκ έρχονται τώρα να ενωθούν με μια μοναδική ιδέα, την έννοια του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ. Ο Strauss και ο Frost (2009, σελ. 6) ορίζουν το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ ως "τη χρήση της τεχνολογίας της πληροφορίας στις διαδικασίες δημιουργίας, επικοινωνίας και προσφοράς αξίας στους πελάτες και στη διαχείριση σχέσεων με τους πελάτες με τρόπους που ωφελούν τον οργανισμό και τους ενδιαφερόμενους" . Οι τεχνολογικές εξελίξεις, η απελευθέρωση των αγορών και η ταχεία παγκοσμιοποίηση έχουν εντείνει τον ανταγωνισμό στις σύγχρονες αγορές των επιχειρήσεων και των καταναλωτών και έχουν προκαλέσει ορισμένες δυσκολίες που πρέπει να αντιμετωπίσει ο έμπορος προκειμένου να επικοινωνήσει αποτελεσματικά με τους σημερινούς και μελλοντικούς πελάτες. Από την πλευρά του μάρκετινγκ, οι επιχειρήσεις φαίνεται υποχρεωμένες να επανεξετάζουν και να προσαρμόζουν συνεχώς τις συνήθεις μεθόδους διεξαγωγής των επιχειρήσεων μέχρι στιγμής. Μάρκετινγκ αλλάζει και αυτό που είναι προφανές στις μέρες μας είναι ότι η Marketing έχει μετακινηθεί από την απόκτηση πελατών (κερδίζοντας νέους πελάτες) μέσω της διατήρησης πελατών (διατήρηση πελατών για τη ζωή) προς την επιλογή της ποιότητας των πελατών (ντάμπινγκ μη κερδοφόρων πελατών, επιδιώκοντας επιλεκτικά και διατηρώντας τα πιο κερδοφόρα ) "(Smith & Taylor, 2002, σελ. 4). Ενώ τα παραδοσιακά μέσα όπως η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τα περιοδικά και οι εφημερίδες παρέχουν επικοινωνία μονής κατεύθυνσης και επωφελούνται από τη δημιουργία μάρκας ή την τοποθέτηση μιας μάρκας, στη νέα ψηφιακή εποχή χρησιμοποιούνται διαδραστικά μέσα "όχι μόνο για τη δημιουργία επαναλαμβανόμενων αγορών αλλά και για επικοινωνία με προοπτικές που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για ένα εμπορικό σήμα "(Duncan, 2005). Καθ 'όλη τη διάρκεια της ιστορίας υπήρξε βέβαια σημαντική πρόοδος στην τεχνολογία των επικοινωνιών, αλλά καμία από αυτές δεν είχε τον αντίκτυπο ή την ανάπτυξη που δημιούργησε το Διαδίκτυο στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Όπως λέει ο Rowley (2004), το Διαδίκτυο είναι μια αρένα όπου οι επιχειρήσεις πρέπει να διαχειρίζονται τη συνέργεια μεταξύ επικοινωνίας μάρκετινγκ, οργανωτικής συμπεριφοράς και στρατηγικής αποτελεσματικά. Οι ακαδημαϊκοί θα μπορούσαν να επιδιώξουν να αναπτύξουν μοντέλα που θα βοηθήσουν τους επαγγελματίες να αναπτύξουν γνώσεις σε αυτή τη σύνθετη σχέση μεταξύ των κλάδων πρακτικές που έχουν προηγουμένως συνυπάρξει χωρίς το επίπεδο ολοκλήρωσης που θα είναι απαραίτητο για την επιτυχία στην ηλεκτρονική αγορά. " Επιπλέον, όπως αναφέρει το Magnani (2006), οι έμποροι πρέπει να βελτιώσουν την κατανόησή τους για την ολική ολοκλήρωση, να αναπτύξουν μέσα επικοινωνίας και να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία που δημιούργησε τα εμπόδια επικοινωνίας για να ξεπεράσουν τα εμπόδια επικοινωνίας. Αυτές οι αυξημένες σκέψεις από τους Rowley και Magnani υπογραμμίζουν σαφώς τη σημασία αυτής της έρευνας και παρέχουν στους δημιουργούς το κίνητρο να διεξάγουν την έρευνά τους. Με την έννοια της ενσωμάτωσης των επικοινωνιών μάρκετινγκ στην οποία βασίζεται η σκέψη μας, θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε ιδέες για τη σύνθετη σχέση των επικοινωνιών μάρκετινγκ σε ένα περιβάλλον διαδικτύου. Έτσι, ερευνητές από άλλες χώρες μπορούν να αναλάβουν το θέμα αυτής της δημοσίευσης για να γενικεύσουν στο μέλλον, καθώς το έγγραφο καλύπτει μόνο την περίπτωση του ελληνικού ηλεκτρονικού πελάτη.el
dc.description.abstractThe Internet has gained the trust of more than 1.5 billion users worldwide (World Stats, 2009) and has become the most important tool for almost all international businesses (Mc Donald and Tobin, 1998; Rha et al., 2002, Urban , 2003). However, the Internet "has not simply added another means of visibility to the marketing tool. It serves a much wider communication function, enabling interactive personalized contact and customer communication (Johanson, 2006, p. 20). marketers are now coming to unite with a single concept, the concept of e-marketing. Strauss and Frost (2009, p. 6) define e-marketing as "the use of information technology in the processes of creating, communicating and developing tender value to customers and managing customer relationships in ways that benefit the organization and its stakeholders. Technological developments, market liberalization and rapid globalization have intensified competition in modern business and consumer markets and have caused some difficulties for the trader to communicate effectively with current and future customers. From the marketing point of view, companies seem obliged to constantly review and adapt their usual business methods to date. Marketing is changing and what is evident nowadays is that Marketing has moved from customer acquisition (gaining new customers) through customer retention (customer retention for life) to customer quality selection (non-profit dumping, seeking selectively and maintaining the most profitable) "(Smith & Taylor, 2002, p. 4). While traditional media such as television, radio, magazines and newspapers provide one-way communication and benefit from brand creation or brand placement, in the new digital age interactive media are used "not only to create repeat purchases but also to communicating with prospects who have expressed interest in a brand "(Duncan, 2005). Throughout history there has certainly been significant progress in communications technology, but none has had the impact or development that the Internet has created in the business environment. As Rowley (2004) says, the Internet is an arena where businesses need to manage the synergy between marketing communication, organizational behavior and strategy effectively. Academics could seek to develop models that will help practitioners develop knowledge in this complex relationship between the practice disciplines that previously existed without the level of integration necessary to succeed in the online marketplace. "In addition, as Magnani (2006) states, marketers need to improve their understanding of total integration, develop media and use technology that created communication barriers to overcome communication barriers. These increased thoughts by Rowley and Magnani clearly underline the importance of this research and give the authors the motivation to conduct their research. In the sense of integrating marketing communications on which our thinking is based, we will try to develop ideas for the complex relationship of marketing communications in an online environment. Thus, researchers from other countries can take up the subject of this publication to generalize in the future, as the document covers only the case of the Greek electronic clienten
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίαςel
dc.publisherΗ.Μ.U, School of Management and Economic Sciences (SMES), Management Science and Technology Dept.en
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΜέθοδοι προβολής και χρήσης της διαφήμισης σε διαδικτυακούς τόπους ελληνικών ηλεκτρονικών καταστημάτων.el
dc.titleMethods of advertising and use of marketing by online Greek electronics stores.en

healMeta

heal.creatorNameΜαρινάκης, Πέτροςel
heal.creatorNameMarinakis, Petrosen
heal.publicationDate2020-05-11
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9434
heal.abstractΤο Internet κέρδισε την εμπιστοσύνη περισσότερων από 1, 5 δισεκατομμυρίων χρηστών σε όλο τον κόσμο (World Stats, 2009) και έγινε το πιο σημαντικό εργαλείο για σχεδόν όλες τις διεθνείς επιχειρήσεις (Mc Donald and Tobin, 1998, Rha et al., 2002, Urban, 2003 ). Ωστόσο, το Διαδίκτυο "δεν έχει προσθέσει απλά ένα άλλο μέσο προβολής στο εργαλείο μάρκετινγκ. Εξυπηρετεί μια πολύ ευρύτερη λειτουργία επικοινωνίας, επιτρέποντας τη διαλογική εξατομικευμένη επαφή και την επικοινωνία με τον πελάτη (Johanson, 2006, σελ. 20). Οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες μάρκετινγκ και μάρκετινγκ έρχονται τώρα να ενωθούν με μια μοναδική ιδέα, την έννοια του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ. Ο Strauss και ο Frost (2009, σελ. 6) ορίζουν το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ ως "τη χρήση της τεχνολογίας της πληροφορίας στις διαδικασίες δημιουργίας, επικοινωνίας και προσφοράς αξίας στους πελάτες και στη διαχείριση σχέσεων με τους πελάτες με τρόπους που ωφελούν τον οργανισμό και τους ενδιαφερόμενους" . Οι τεχνολογικές εξελίξεις, η απελευθέρωση των αγορών και η ταχεία παγκοσμιοποίηση έχουν εντείνει τον ανταγωνισμό στις σύγχρονες αγορές των επιχειρήσεων και των καταναλωτών και έχουν προκαλέσει ορισμένες δυσκολίες που πρέπει να αντιμετωπίσει ο έμπορος προκειμένου να επικοινωνήσει αποτελεσματικά με τους σημερινούς και μελλοντικούς πελάτες. Από την πλευρά του μάρκετινγκ, οι επιχειρήσεις φαίνεται υποχρεωμένες να επανεξετάζουν και να προσαρμόζουν συνεχώς τις συνήθεις μεθόδους διεξαγωγής των επιχειρήσεων μέχρι στιγμής. Μάρκετινγκ αλλάζει και αυτό που είναι προφανές στις μέρες μας είναι ότι η Marketing έχει μετακινηθεί από την απόκτηση πελατών (κερδίζοντας νέους πελάτες) μέσω της διατήρησης πελατών (διατήρηση πελατών για τη ζωή) προς την επιλογή της ποιότητας των πελατών (ντάμπινγκ μη κερδοφόρων πελατών, επιδιώκοντας επιλεκτικά και διατηρώντας τα πιο κερδοφόρα ) "(Smith & Taylor, 2002, σελ. 4). Ενώ τα παραδοσιακά μέσα όπως η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τα περιοδικά και οι εφημερίδες παρέχουν επικοινωνία μονής κατεύθυνσης και επωφελούνται από τη δημιουργία μάρκας ή την τοποθέτηση μιας μάρκας, στη νέα ψηφιακή εποχή χρησιμοποιούνται διαδραστικά μέσα "όχι μόνο για τη δημιουργία επαναλαμβανόμενων αγορών αλλά και για επικοινωνία με προοπτικές που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για ένα εμπορικό σήμα "(Duncan, 2005). Καθ 'όλη τη διάρκεια της ιστορίας υπήρξε βέβαια σημαντική πρόοδος στην τεχνολογία των επικοινωνιών, αλλά καμία από αυτές δεν είχε τον αντίκτυπο ή την ανάπτυξη που δημιούργησε το Διαδίκτυο στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Όπως λέει ο Rowley (2004), το Διαδίκτυο είναι μια αρένα όπου οι επιχειρήσεις πρέπει να διαχειρίζονται τη συνέργεια μεταξύ επικοινωνίας μάρκετινγκ, οργανωτικής συμπεριφοράς και στρατηγικής αποτελεσματικά. Οι ακαδημαϊκοί θα μπορούσαν να επιδιώξουν να αναπτύξουν μοντέλα που θα βοηθήσουν τους επαγγελματίες να αναπτύξουν γνώσεις σε αυτή τη σύνθετη σχέση μεταξύ των κλάδων πρακτικές που έχουν προηγουμένως συνυπάρξει χωρίς το επίπεδο ολοκλήρωσης που θα είναι απαραίτητο για την επιτυχία στην ηλεκτρονική αγορά. " Επιπλέον, όπως αναφέρει το Magnani (2006), οι έμποροι πρέπει να βελτιώσουν την κατανόησή τους για την ολική ολοκλήρωση, να αναπτύξουν μέσα επικοινωνίας και να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία που δημιούργησε τα εμπόδια επικοινωνίας για να ξεπεράσουν τα εμπόδια επικοινωνίας. Αυτές οι αυξημένες σκέψεις από τους Rowley και Magnani υπογραμμίζουν σαφώς τη σημασία αυτής της έρευνας και παρέχουν στους δημιουργούς το κίνητρο να διεξάγουν την έρευνά τους. Με την έννοια της ενσωμάτωσης των επικοινωνιών μάρκετινγκ στην οποία βασίζεται η σκέψη μας, θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε ιδέες για τη σύνθετη σχέση των επικοινωνιών μάρκετινγκ σε ένα περιβάλλον διαδικτύου. Έτσι, ερευνητές από άλλες χώρες μπορούν να αναλάβουν το θέμα αυτής της δημοσίευσης για να γενικεύσουν στο μέλλον, καθώς το έγγραφο καλύπτει μόνο την περίπτωση του ελληνικού ηλεκτρονικού πελάτη.el
heal.abstractThe Internet has gained the trust of more than 1.5 billion users worldwide (World Stats, 2009) and has become the most important tool for almost all international businesses (Mc Donald and Tobin, 1998; Rha et al., 2002, Urban , 2003). However, the Internet "has not simply added another means of visibility to the marketing tool. It serves a much wider communication function, enabling interactive personalized contact and customer communication (Johanson, 2006, p. 20). marketers are now coming to unite with a single concept, the concept of e-marketing. Strauss and Frost (2009, p. 6) define e-marketing as "the use of information technology in the processes of creating, communicating and developing tender value to customers and managing customer relationships in ways that benefit the organization and its stakeholders. Technological developments, market liberalization and rapid globalization have intensified competition in modern business and consumer markets and have caused some difficulties for the trader to communicate effectively with current and future customers. From the marketing point of view, companies seem obliged to constantly review and adapt their usual business methods to date. Marketing is changing and what is evident nowadays is that Marketing has moved from customer acquisition (gaining new customers) through customer retention (customer retention for life) to customer quality selection (non-profit dumping, seeking selectively and maintaining the most profitable) "(Smith & Taylor, 2002, p. 4). While traditional media such as television, radio, magazines and newspapers provide one-way communication and benefit from brand creation or brand placement, in the new digital age interactive media are used "not only to create repeat purchases but also to communicating with prospects who have expressed interest in a brand "(Duncan, 2005). Throughout history there has certainly been significant progress in communications technology, but none has had the impact or development that the Internet has created in the business environment. As Rowley (2004) says, the Internet is an arena where businesses need to manage the synergy between marketing communication, organizational behavior and strategy effectively. Academics could seek to develop models that will help practitioners develop knowledge in this complex relationship between the practice disciplines that previously existed without the level of integration necessary to succeed in the online marketplace. "In addition, as Magnani (2006) states, marketers need to improve their understanding of total integration, develop media and use technology that created communication barriers to overcome communication barriers. These increased thoughts by Rowley and Magnani clearly underline the importance of this research and give the authors the motivation to conduct their research. In the sense of integrating marketing communications on which our thinking is based, we will try to develop ideas for the complex relationship of marketing communications in an online environment. Thus, researchers from other countries can take up the subject of this publication to generalize in the future, as the document covers only the case of the Greek electronic clienten
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίαςel
heal.academicPublisherΗ.Μ.U, School of Management and Economic Sciences (SMES), Management Science and Technology Dept.en
heal.titleΜέθοδοι προβολής και χρήσης της διαφήμισης σε διαδικτυακούς τόπους ελληνικών ηλεκτρονικών καταστημάτων.el
heal.titleMethods of advertising and use of marketing by online Greek electronics stores.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordμάρκετινγκ, διαφήμιση, διαδίκτυο, επιχείρηση, πελάτες, ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονικά καταστήματαel
heal.keywordmarketing, advertising, internet, business, customers, e-commerce, e-shopsen
heal.contributorID.emailgmastorakis@hmu.gr
heal.advisorNameΜαστοράκης, Γεώργιοςel
heal.advisorNameMastorakis, Georgiosen
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States