Εμφάνιση απλής εγγραφής

How to guide a business plan.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΓεωργακάκης, Μάρκοςel
dc.creatorGeorgakakis, Markosen
dc.date.accessioned2020-07-02T10:53:33Z
dc.date.available2020-07-02T10:53:33Z
dc.date.issued2020-07-02
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9560
dc.description.abstractΘα μπορούσε να σημειωθεί η αντίληψη που επικρατεί σε ένα μέρος του επιχειρηματικού κόσμου, ότι η διαδικασία σύνταξης ενός επιχειρηματικού πλάνου, η οποία περιγράφει την μελλοντική πορεία μιας επιχείρησης, είναι αφενός μεν επίπονη –όσον αφορά τον βαθμό δυσκολίας της- όσο και χρονοβόρα, αναφορικά με τις απαιτήσεις των πληροφοριών που χρειάζονται για τις αναλύσεις του. Αντικειμενικά, αυτή η άποψη δεν στερείται αλήθειας, μια και οι γνώσεις και ο χρόνος που θα αφιερωθεί στην σύνταξη του επιχειρηματικού πλάνου, αποτελούν δύο από πλέον απαραίτητα συστατικά του. Μπορούμε παράλληλα να συμφωνήσουμε ότι καμιά επιχειρηματική ιδέα δεν μπορεί να έχει αυξημένες πιθανότητες επιτυχίας, αν δεν συνοδεύεται από ένα τεκμηριωμένο επιχειρηματικό πλάνο, το οποίο να προσδιορίζει με λεπτομέρειες και να υποστηρίζει με επιχειρήματα τον μελλοντικό προγραμματισμό μιας επιχείρησης. Το επιχειρηματικό σχέδιο λοιπόν υποστηρίζει την λεπτομερή παρουσίαση και σχεδιασμό μιας επιχειρηματικής ιδέας, ενώ θεωρείται η απαραίτητη διαδικασία που πρέπει να προηγείται από την υλοποίηση μιας επιχειρηματικής απόφασης. Η πειθαρχία που απαιτείται για τη διαμόρφωση και καταγραφή της στρατηγικής, των τακτικών ενεργειών και της λειτουργίας μιας επιχείρησης σε ένα έγγραφο, προϋποθέτει και εξασφαλίζει αυστηρή ανάλυση και μεγαλύτερη σαφήνεια σκέψης. Εάν η στρατηγική της επιχείρησης δεν μπορεί να περιγραφεί με σαφήνεια και πειστικό τρόπο σε χαρτί, οι πιθανότητες να λειτουργήσει στην πράξη θεωρούνται μικρές. Η εργασία που ακολουθεί, παρουσιάζει τα πιο απαραίτητα βήματα σύνταξης ενός αποτελεσματικού Επιχειρηματικού Σχεδίου, με σκοπό να εντοπίσει, να περιγράψει και να αναλύσει μια επιχειρηματική ευκαιρία, εξετάζοντας την τεχνική, λειτουργική και χρηματοοικονομική της σκοπιμότητα. Παράλληλα, με στόχο να διαφοροποιηθεί από την ήδη τετριμμένη παρουσίαση ενός στατικού μοντέλου που να στηρίζεται απλά σε συμπλήρωση εντύπων, υποστηρίχθηκε η προσπάθεια ανάπτυξης των βημάτων ενός επιχειρηματικού σχεδίου με χρήσιμο ακαδημαϊκό υλικό, που να περιγράφει με πλούσια επιχειρήματα κάθε του Ενότητα.el
dc.description.abstractIt could be said that the perception which a part of the business world has, about the process of creating a business plan- which depicts the future of a business, it demands a lot of effort- when it comes to the rate of difficulty. It is also time-consuming, when it comes to the load of information that is necessary for their analysis. In an objective way, this perception is true because the knowledge and the time needed for the creation of a marketing plan are one of the most necessary components. We can also agree that no business idea can be successful enough without a well documented marketing plan which will contain the details and the arguments of the future programming of the business. So, the business plan supports the detailed presentation that should be prior to the creation of the business decision. The discipline that is demanded for the shaping and listing of the strategy, the regular actions and the business’ function all written in a document, requires and ensures the meticulous and strict analysis as well as the clarity of thinking. If the business strategy cannot be described clearly and in a convincing way on a piece of paper, the chances the business will function properly are not many. The following project presents the most necessary steps of creating and analyzing a business opportunity, by examining the technique, operation and financial point. In order to differentiate from the presentation of an ordinary static model which would be based on just filling in documents, there has been an effort of developing the steps of a marketing plan with useful academic material that will describe each unit with rich arguments.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμούel
dc.publisherΗ.Μ.U, School of Management and Economic Sciences (SMES), Business Administration and Tourism Dept.en
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΤα βήματα κατάστρωση ενός επιχειρηματικού σχεδίου.el
dc.titleHow to guide a business plan.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΓεωργακάκης, Μάρκοςel
heal.creatorNameGeorgakakis, Markosen
heal.publicationDate2020-07-02
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9560
heal.abstractΘα μπορούσε να σημειωθεί η αντίληψη που επικρατεί σε ένα μέρος του επιχειρηματικού κόσμου, ότι η διαδικασία σύνταξης ενός επιχειρηματικού πλάνου, η οποία περιγράφει την μελλοντική πορεία μιας επιχείρησης, είναι αφενός μεν επίπονη –όσον αφορά τον βαθμό δυσκολίας της- όσο και χρονοβόρα, αναφορικά με τις απαιτήσεις των πληροφοριών που χρειάζονται για τις αναλύσεις του. Αντικειμενικά, αυτή η άποψη δεν στερείται αλήθειας, μια και οι γνώσεις και ο χρόνος που θα αφιερωθεί στην σύνταξη του επιχειρηματικού πλάνου, αποτελούν δύο από πλέον απαραίτητα συστατικά του. Μπορούμε παράλληλα να συμφωνήσουμε ότι καμιά επιχειρηματική ιδέα δεν μπορεί να έχει αυξημένες πιθανότητες επιτυχίας, αν δεν συνοδεύεται από ένα τεκμηριωμένο επιχειρηματικό πλάνο, το οποίο να προσδιορίζει με λεπτομέρειες και να υποστηρίζει με επιχειρήματα τον μελλοντικό προγραμματισμό μιας επιχείρησης. Το επιχειρηματικό σχέδιο λοιπόν υποστηρίζει την λεπτομερή παρουσίαση και σχεδιασμό μιας επιχειρηματικής ιδέας, ενώ θεωρείται η απαραίτητη διαδικασία που πρέπει να προηγείται από την υλοποίηση μιας επιχειρηματικής απόφασης. Η πειθαρχία που απαιτείται για τη διαμόρφωση και καταγραφή της στρατηγικής, των τακτικών ενεργειών και της λειτουργίας μιας επιχείρησης σε ένα έγγραφο, προϋποθέτει και εξασφαλίζει αυστηρή ανάλυση και μεγαλύτερη σαφήνεια σκέψης. Εάν η στρατηγική της επιχείρησης δεν μπορεί να περιγραφεί με σαφήνεια και πειστικό τρόπο σε χαρτί, οι πιθανότητες να λειτουργήσει στην πράξη θεωρούνται μικρές. Η εργασία που ακολουθεί, παρουσιάζει τα πιο απαραίτητα βήματα σύνταξης ενός αποτελεσματικού Επιχειρηματικού Σχεδίου, με σκοπό να εντοπίσει, να περιγράψει και να αναλύσει μια επιχειρηματική ευκαιρία, εξετάζοντας την τεχνική, λειτουργική και χρηματοοικονομική της σκοπιμότητα. Παράλληλα, με στόχο να διαφοροποιηθεί από την ήδη τετριμμένη παρουσίαση ενός στατικού μοντέλου που να στηρίζεται απλά σε συμπλήρωση εντύπων, υποστηρίχθηκε η προσπάθεια ανάπτυξης των βημάτων ενός επιχειρηματικού σχεδίου με χρήσιμο ακαδημαϊκό υλικό, που να περιγράφει με πλούσια επιχειρήματα κάθε του Ενότητα.el
heal.abstractIt could be said that the perception which a part of the business world has, about the process of creating a business plan- which depicts the future of a business, it demands a lot of effort- when it comes to the rate of difficulty. It is also time-consuming, when it comes to the load of information that is necessary for their analysis. In an objective way, this perception is true because the knowledge and the time needed for the creation of a marketing plan are one of the most necessary components. We can also agree that no business idea can be successful enough without a well documented marketing plan which will contain the details and the arguments of the future programming of the business. So, the business plan supports the detailed presentation that should be prior to the creation of the business decision. The discipline that is demanded for the shaping and listing of the strategy, the regular actions and the business’ function all written in a document, requires and ensures the meticulous and strict analysis as well as the clarity of thinking. If the business strategy cannot be described clearly and in a convincing way on a piece of paper, the chances the business will function properly are not many. The following project presents the most necessary steps of creating and analyzing a business opportunity, by examining the technique, operation and financial point. In order to differentiate from the presentation of an ordinary static model which would be based on just filling in documents, there has been an effort of developing the steps of a marketing plan with useful academic material that will describe each unit with rich arguments.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμούel
heal.academicPublisherΗ.Μ.U, School of Management and Economic Sciences (SMES), Business Administration and Tourism Dept.en
heal.titleΤα βήματα κατάστρωση ενός επιχειρηματικού σχεδίου.el
heal.titleHow to guide a business plan.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordεπιχειρηματικό σχέδιοel
heal.keywordbusiness planen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΞανθός, Γεώργιοςel
heal.advisorNameXanthos, Georgiosen
heal.advisorID.emailxanthosg@hmu.gr
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States