Show simple item record

Model house construction and Arduino electrical installation for home operation (Smart home).

Dublin Core metadata

dc.creatorΜαραγκάκης, Γεώργιοςel
dc.creatorMaragkakis, Georgiosen
dc.date.accessioned2020-07-10T10:59:31Z
dc.date.available2020-07-10T10:59:31Z
dc.date.issued2020-07-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9580
dc.description.abstractΣκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι αρχικά να γνωρίσουμε πως λειτουργεί το <<έξυπνο σπίτι>> του οποίου οι δυνατότητες είναι τεράστιες, εξελίξιμες και επεκτεινόμενες, αρχικά λόγω των δυνατοτήτων ελέγχου, τηλε-εποπτείας και τηλεχειρισμού μιας κατοικίας . Αναφορά της παρούσας εργασίας γίνεται κυρίως για τον arduino και τη δύναμη που μπορεί να μας δώσει στα σπίτια αλλά και σε εγκαταστάσεις με την σωστή χρήση του καθώς οι δυνατότητες του είναι η κατασκευή του και ο έλεγχος συστημάτων και εφαρμογών, οι οποίοι μπορούν να είναι τόσο χρήσιμοι, ακόμα και όταν εμείς δεν είμαστε παρών ή λείπουμε κάποιο ταξίδι μακριά ! Επίσης να αναφερθούμε και στο χαμηλό του κόστος που έχουν και μας δίνουν ίδιες δυνατότητες με σύγχρονα συστήματα τα οποία είναι πολύ ακριβότερα για την τοποθέτηση και τον έλεγχο τους. Το «έξυπνο σπίτι» μας τροφοδοτεί με ένα πλήθος πληροφοριών ειδοποίησης ενημέρωσης και χειρισμού σε κινητά, σε σταθερά και στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Συγκεκριμένα παρέχει 24ωρη ενημέρωση για την κατάσταση της κατοικίας μας και χειρισμό ασφαλείας του προσωπικού μας χώρου, μέσω τηλεπικοινωνιακών συσκευών. Τα αποτελέσματα που παρατηρούνται με το <<έξυπνο σπίτι>> είναι κυρίως η αίσθηση ασφάλειας που παρέχει στον άνθρωπο. Όταν γνωρίζεις ότι εσύ έχεις τον έλεγχο της κατοικίας σου πάντα, είτε οπλίζοντας έναν συναγερμό που ξέχασες να ενεργοποιήσεις καθώς έφευγες από την οικεία σου είτε αν υπάρχει κάποια παράβαση να ειδοποιείσαι αυτόματα μέσω μιας γνωστοποίησης στην έξυπνη συσκευή σας. Άνοιγμα-κλείσιμο οποιασδήποτε πηγής φωτισμού σε προγραμματισμένα διαστήματα, σύμφωνα με την ύπαρξη συγκεκριμένων συνθηκών ή τυχαία. Όταν για παράδειγμα βρίσκεστε σ’ ένα δωμάτιο, όταν έχετε καλεσμένους, κατά τη διάρκεια του γεύματος, ή στην παρακολούθηση μιας ταινίας, όπου τα φώτα μπορούν να αλλάζουν σύμφωνα με τη διάθεσή σας. Τέλος για την πρόληψη παραβίασης, υπάρχει και η δυνατότητα προσομοίωσης μιας ανθρώπινης παρουσίας κατά τη διάρκεια της απουσίας σας από την κατοικία, όπου μπορεί να καθυστερήσει τους παραβάτες είτε να τους διώξει. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε πολλές και διαφορετικές ζώνες φωτισμού, τόσο από κοντά μέσω ενός κεντρικού διακόπτη, όσο και εξ αποστάσεως μέσω της χρήσης ΗΥ, ή μέσω κινητής τηλεφωνίας (Smartphone).el
dc.description.abstractThe purpose of this bachelor’s thesis is to first get to know how a << smart house>>works, that is enormous, evolving and expandable, initially due to control, telesupervision and remote control capabilities of a home. Reference is made to this work, mainly for arduino and the power that it can give to us in homes but also in facilities with its proper use as its capabilities are its construction and control systems and applications, which can be so useful, even when we are not present or we are missing a trip away from home. We should also mention the ‘’low cost’’ that they have and it’s giving us the same capabilities as the modern systems are and it’s much more expensive to install and control them. Our <<Smart House >> supplies us, with a wealth of information for notifying and handling mobile – landline phones but also computers. Specifically it can provide us 24 hour information on any condition of our residence and security handling of our personal space, via telecommunication devices. The results observed with the <<smart house >>are mainly the sense of security it provides to the person. When you know that you are always in control of your house always, either by arming an alarm that you forgot to activate as you left the house, or if there is some violation or infringement to be noticed automatically via a notification in your smartphone . Opening and closing of any light source at scheduled intervals, according to the existence of specific conditions or accidentally. For example, when you are in a room, when you have guests, during a meal or watching a movie, where the lights can change according to your mood. Finally to prevent a infringement or a violation, it is possible to simulate the human presence during your absence from house and that can delay offenders or can make them walk away. You can also control many different lighting zones, both up close via a main switch and remotely via PC or a smartphone.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστώνel
dc.publisherΗ.Μ.U, School of Engineering (ScENG), Electrical and Computer Engineering Depten
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΚατασκευή μακέτας μιας κατοικίας και λειτουργία της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης με τη χρήση Αrduino (Έξυπνο σπίτι).el
dc.titleModel house construction and Arduino electrical installation for home operation (Smart home).en

healMeta

heal.creatorNameΜαραγκάκης, Γεώργιοςel
heal.creatorNameMaragkakis, Georgiosen
heal.publicationDate2020-07-10
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9580
heal.abstractΣκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι αρχικά να γνωρίσουμε πως λειτουργεί το <<έξυπνο σπίτι>> του οποίου οι δυνατότητες είναι τεράστιες, εξελίξιμες και επεκτεινόμενες, αρχικά λόγω των δυνατοτήτων ελέγχου, τηλε-εποπτείας και τηλεχειρισμού μιας κατοικίας . Αναφορά της παρούσας εργασίας γίνεται κυρίως για τον arduino και τη δύναμη που μπορεί να μας δώσει στα σπίτια αλλά και σε εγκαταστάσεις με την σωστή χρήση του καθώς οι δυνατότητες του είναι η κατασκευή του και ο έλεγχος συστημάτων και εφαρμογών, οι οποίοι μπορούν να είναι τόσο χρήσιμοι, ακόμα και όταν εμείς δεν είμαστε παρών ή λείπουμε κάποιο ταξίδι μακριά ! Επίσης να αναφερθούμε και στο χαμηλό του κόστος που έχουν και μας δίνουν ίδιες δυνατότητες με σύγχρονα συστήματα τα οποία είναι πολύ ακριβότερα για την τοποθέτηση και τον έλεγχο τους. Το «έξυπνο σπίτι» μας τροφοδοτεί με ένα πλήθος πληροφοριών ειδοποίησης ενημέρωσης και χειρισμού σε κινητά, σε σταθερά και στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Συγκεκριμένα παρέχει 24ωρη ενημέρωση για την κατάσταση της κατοικίας μας και χειρισμό ασφαλείας του προσωπικού μας χώρου, μέσω τηλεπικοινωνιακών συσκευών. Τα αποτελέσματα που παρατηρούνται με το <<έξυπνο σπίτι>> είναι κυρίως η αίσθηση ασφάλειας που παρέχει στον άνθρωπο. Όταν γνωρίζεις ότι εσύ έχεις τον έλεγχο της κατοικίας σου πάντα, είτε οπλίζοντας έναν συναγερμό που ξέχασες να ενεργοποιήσεις καθώς έφευγες από την οικεία σου είτε αν υπάρχει κάποια παράβαση να ειδοποιείσαι αυτόματα μέσω μιας γνωστοποίησης στην έξυπνη συσκευή σας. Άνοιγμα-κλείσιμο οποιασδήποτε πηγής φωτισμού σε προγραμματισμένα διαστήματα, σύμφωνα με την ύπαρξη συγκεκριμένων συνθηκών ή τυχαία. Όταν για παράδειγμα βρίσκεστε σ’ ένα δωμάτιο, όταν έχετε καλεσμένους, κατά τη διάρκεια του γεύματος, ή στην παρακολούθηση μιας ταινίας, όπου τα φώτα μπορούν να αλλάζουν σύμφωνα με τη διάθεσή σας. Τέλος για την πρόληψη παραβίασης, υπάρχει και η δυνατότητα προσομοίωσης μιας ανθρώπινης παρουσίας κατά τη διάρκεια της απουσίας σας από την κατοικία, όπου μπορεί να καθυστερήσει τους παραβάτες είτε να τους διώξει. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε πολλές και διαφορετικές ζώνες φωτισμού, τόσο από κοντά μέσω ενός κεντρικού διακόπτη, όσο και εξ αποστάσεως μέσω της χρήσης ΗΥ, ή μέσω κινητής τηλεφωνίας (Smartphone).el
heal.abstractThe purpose of this bachelor’s thesis is to first get to know how a << smart house>>works, that is enormous, evolving and expandable, initially due to control, telesupervision and remote control capabilities of a home. Reference is made to this work, mainly for arduino and the power that it can give to us in homes but also in facilities with its proper use as its capabilities are its construction and control systems and applications, which can be so useful, even when we are not present or we are missing a trip away from home. We should also mention the ‘’low cost’’ that they have and it’s giving us the same capabilities as the modern systems are and it’s much more expensive to install and control them. Our <<Smart House >> supplies us, with a wealth of information for notifying and handling mobile – landline phones but also computers. Specifically it can provide us 24 hour information on any condition of our residence and security handling of our personal space, via telecommunication devices. The results observed with the <<smart house >>are mainly the sense of security it provides to the person. When you know that you are always in control of your house always, either by arming an alarm that you forgot to activate as you left the house, or if there is some violation or infringement to be noticed automatically via a notification in your smartphone . Opening and closing of any light source at scheduled intervals, according to the existence of specific conditions or accidentally. For example, when you are in a room, when you have guests, during a meal or watching a movie, where the lights can change according to your mood. Finally to prevent a infringement or a violation, it is possible to simulate the human presence during your absence from house and that can delay offenders or can make them walk away. You can also control many different lighting zones, both up close via a main switch and remotely via PC or a smartphone.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστώνel
heal.academicPublisherΗ.Μ.U, School of Engineering (ScENG), Electrical and Computer Engineering Depten
heal.titleΚατασκευή μακέτας μιας κατοικίας και λειτουργία της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης με τη χρήση Αrduino (Έξυπνο σπίτι).el
heal.titleModel house construction and Arduino electrical installation for home operation (Smart home).en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordέξυπνο σπίτι, ηλεκτρική εγκατάσταση, arduino, μακέταel
heal.keywordsmart home, electric wiring, arduino, maquetteen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΦραγκιαδάκης, Μιχαήλel
heal.advisorNameFragkiadakis, Michailen
heal.advisorID.emailmfragiad@hmu.gr
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States