Εμφάνιση απλής εγγραφής

Post intensive care syndrome (PICS).

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΜέλλη, Διονυσίαel
dc.creatorΨαράκη, Χρυσούλαel
dc.creatorMelli, Dionysiaen
dc.creatorPsaraki, Chrysoulaen
dc.date.accessioned2020-10-01T11:14:32Z
dc.date.available2020-10-01T11:14:32Z
dc.date.issued2020-10-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9661
dc.description.abstractΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η παρούσα πτυχιακή εργασία είχε ως στόχο την ανάλυση και την αιτιολογία των παραγόντων που οδηγούν στην ανάπτυξη του Συνδρόμου Εντατικής Θεραπείας (PICS) καθώς και την έγκυρη διάγνωση τους για την πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση των παραγόντων αυτών. ΣΚΟΠΟΣ: Η διερεύνηση του Συνδρόμου Εντατικής θεραπείας (PICS) σε ασθενείς που νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘ ΠΑΓΝΗ τα έτη 2017-2018. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Για την συλλογή δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ποσοτικής διερεύνησης, δηλαδή πραγματοποιήθηκε μια συγχρονική μελέτη παρατήρησης όπου συμπληρωνόταν το ερωτηματολόγιο από συμμετέχοντες μετά από ενημέρωση και συγκατάθεση των ασθενών. Για την συγκέντρωση ικανοποιητικού αριθμού των ερωτηματολογίων ώστε να διεξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα ο τύπος δειγματοληψίας που χρησιμοποιήθηκε ήταν η δειγματοληψία ευκολίας η οποία επιτρέπει τη χρησιμοποίηση όλων των υποκειμένων που είναι διαθέσιμα. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συμπληρώθηκαν 43 ερωτηματολόγια για το 2017 και 85 για το 2018. Ο ρυθμός επίπτωσης θανάτου στη ΜΕΘ ήταν 0,03 για το 2017 και 0,02 για το 2018. Ο μέσος όρος ηλικίας των συμμετεχόντων ήταν 60,56 έτη (ΤΑ±17,13) και ο μέσος όρος νοσηλείας ήταν 7,19 ημέρες (ΤΑ±7,64). Η διαταραχή μετατραυματικού στρες (PICS) υπολογίστηκε με δυο διαφορετικούς τρόπους σε 53% και 32%. Το 50% των συμμετεχόντων εμφάνιζε σημάδια κατάθλιψης. Ο δείκτης Cronbach’s a για την αξιοπιστία των ερωτηματολογίων υπολογίστηκε σε 0,784, αποδεικνύοντας την εγκυρότητα της μελέτης. Οι ασθενείς που νοσηλεύτηκαν τους μήνες των γιορτών του Πάσχα και των Χριστουγέννων εμφάνισαν πιο έντονο μετατραυματικό στρες καθώς και πιο έκδηλες κλινικές εκδηλώσεις του συνδρόμου ΜΕΘ (p=0,001). Η ύπαρξη και συνοσυροτήτων (άλλα προβλήματα υγείας) φαίνεται να σχετίζεται στατιστικά σημαντικά επίσης με το μετατραυματικό στρες (p=0,025). Οι υπέρβαροι ασθενείς προέκυψε ότι είχαν πιο έκδηλα συμπτώματα του συνδρόμου ΜΕΘ (p=0,010) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Πρέπει να γίνουν περισσότερες έρευνες που να περιέχουν δείγμα από διάφορες χώρες ώστε να αξιολογηθεί η ΠΖ σε ενήλικες ασθενείς που νοσηλεύτηκαν σε ΜΕΘ. Αυτό θα βοηθήσει τους επαγγελματίες υγείας να αποκτήσουν μια πιο ολοκληρωμένη γνώση για το θέμα αυτό, βοηθώντας τους έτσι στις κατευθύνσεις που πρέπει να βάλουν στην παρεχόμενη φροντίδα που θα ασχολείται με το άτομο στην ολότητά του.el
dc.description.abstractINTRODUCTION: The aim of this thesis was the analysis and etiology of the factors that lead to the development of Intensive Care Syndrome (PICS) as well as their valid diagnosis for the most effective treatment of these factors. AIM: The investigation of the Intensive Care Syndrome (PICS) in patients who were hospitalized in the ICU PAGNI in the years 2017-2018. METHODOLOGY: For the data collection, the method of quantitative investigation was used, is a simultaneous observational study was performed where the questionnaire was completed by participants after informing and consenting the patients. In order to gather a sufficient number of questionnaires to draw safe conclusions, the type of sampling used was convenience sampling which allows the use of all available subjects. RESULTS: 43 questionnaires were completed for 2017 and 85 for 2018. The death rate at the ICU was 0.03 for 2017 and 0.02 for 2018. The average age of the participants was 60.56 years (TA ± 17.13). ) and the mean hospital stay was 7.19 days (TA ± 7.64). Post-traumatic stress disorder (PICS) was calculated in two different ways at 53% and 32%. 50% of participants showed signs of depression. Cronbach’s a questionnaire reliability index was calculated at 0.784, proving the validity of the study. Patients treated during the Easter and Christmas months showed more intense post-traumatic stress as well as more pronounced clinical manifestations of ICU (p = 0.001). The presence of comorbidities (other health problems) seems to be statistically significantly related to post-traumatic stress (p = 0.025). Overweight patients were found to have more pronounced symptoms of ICU (p = 0.010) CONCLUSIONS: More research needs to be done that includes a sample from different countries in order to evaluate IB in adult patients admitted to the ICU. This will help health professionals gain a more complete knowledge of the subject, thus helping them in the directions they need to put in the care provided to the individual as a whole.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικήςel
dc.publisherΗ.Μ.U, School of Health Sciences (SHS), Nursing Dept.en
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΣύνδρομο μονάδας εντατικής θεραπείας.el
dc.titlePost intensive care syndrome (PICS).en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΜέλλη, Διονυσίαel
heal.creatorNameΨαράκη, Χρυσούλαel
heal.creatorNameMelli, Dionysiaen
heal.creatorNamePsaraki, Chrysoulaen
heal.publicationDate2020-10-01
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9661
heal.abstractΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η παρούσα πτυχιακή εργασία είχε ως στόχο την ανάλυση και την αιτιολογία των παραγόντων που οδηγούν στην ανάπτυξη του Συνδρόμου Εντατικής Θεραπείας (PICS) καθώς και την έγκυρη διάγνωση τους για την πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση των παραγόντων αυτών. ΣΚΟΠΟΣ: Η διερεύνηση του Συνδρόμου Εντατικής θεραπείας (PICS) σε ασθενείς που νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘ ΠΑΓΝΗ τα έτη 2017-2018. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Για την συλλογή δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ποσοτικής διερεύνησης, δηλαδή πραγματοποιήθηκε μια συγχρονική μελέτη παρατήρησης όπου συμπληρωνόταν το ερωτηματολόγιο από συμμετέχοντες μετά από ενημέρωση και συγκατάθεση των ασθενών. Για την συγκέντρωση ικανοποιητικού αριθμού των ερωτηματολογίων ώστε να διεξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα ο τύπος δειγματοληψίας που χρησιμοποιήθηκε ήταν η δειγματοληψία ευκολίας η οποία επιτρέπει τη χρησιμοποίηση όλων των υποκειμένων που είναι διαθέσιμα. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συμπληρώθηκαν 43 ερωτηματολόγια για το 2017 και 85 για το 2018. Ο ρυθμός επίπτωσης θανάτου στη ΜΕΘ ήταν 0,03 για το 2017 και 0,02 για το 2018. Ο μέσος όρος ηλικίας των συμμετεχόντων ήταν 60,56 έτη (ΤΑ±17,13) και ο μέσος όρος νοσηλείας ήταν 7,19 ημέρες (ΤΑ±7,64). Η διαταραχή μετατραυματικού στρες (PICS) υπολογίστηκε με δυο διαφορετικούς τρόπους σε 53% και 32%. Το 50% των συμμετεχόντων εμφάνιζε σημάδια κατάθλιψης. Ο δείκτης Cronbach’s a για την αξιοπιστία των ερωτηματολογίων υπολογίστηκε σε 0,784, αποδεικνύοντας την εγκυρότητα της μελέτης. Οι ασθενείς που νοσηλεύτηκαν τους μήνες των γιορτών του Πάσχα και των Χριστουγέννων εμφάνισαν πιο έντονο μετατραυματικό στρες καθώς και πιο έκδηλες κλινικές εκδηλώσεις του συνδρόμου ΜΕΘ (p=0,001). Η ύπαρξη και συνοσυροτήτων (άλλα προβλήματα υγείας) φαίνεται να σχετίζεται στατιστικά σημαντικά επίσης με το μετατραυματικό στρες (p=0,025). Οι υπέρβαροι ασθενείς προέκυψε ότι είχαν πιο έκδηλα συμπτώματα του συνδρόμου ΜΕΘ (p=0,010) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Πρέπει να γίνουν περισσότερες έρευνες που να περιέχουν δείγμα από διάφορες χώρες ώστε να αξιολογηθεί η ΠΖ σε ενήλικες ασθενείς που νοσηλεύτηκαν σε ΜΕΘ. Αυτό θα βοηθήσει τους επαγγελματίες υγείας να αποκτήσουν μια πιο ολοκληρωμένη γνώση για το θέμα αυτό, βοηθώντας τους έτσι στις κατευθύνσεις που πρέπει να βάλουν στην παρεχόμενη φροντίδα που θα ασχολείται με το άτομο στην ολότητά του.el
heal.abstractINTRODUCTION: The aim of this thesis was the analysis and etiology of the factors that lead to the development of Intensive Care Syndrome (PICS) as well as their valid diagnosis for the most effective treatment of these factors. AIM: The investigation of the Intensive Care Syndrome (PICS) in patients who were hospitalized in the ICU PAGNI in the years 2017-2018. METHODOLOGY: For the data collection, the method of quantitative investigation was used, is a simultaneous observational study was performed where the questionnaire was completed by participants after informing and consenting the patients. In order to gather a sufficient number of questionnaires to draw safe conclusions, the type of sampling used was convenience sampling which allows the use of all available subjects. RESULTS: 43 questionnaires were completed for 2017 and 85 for 2018. The death rate at the ICU was 0.03 for 2017 and 0.02 for 2018. The average age of the participants was 60.56 years (TA ± 17.13). ) and the mean hospital stay was 7.19 days (TA ± 7.64). Post-traumatic stress disorder (PICS) was calculated in two different ways at 53% and 32%. 50% of participants showed signs of depression. Cronbach’s a questionnaire reliability index was calculated at 0.784, proving the validity of the study. Patients treated during the Easter and Christmas months showed more intense post-traumatic stress as well as more pronounced clinical manifestations of ICU (p = 0.001). The presence of comorbidities (other health problems) seems to be statistically significantly related to post-traumatic stress (p = 0.025). Overweight patients were found to have more pronounced symptoms of ICU (p = 0.010) CONCLUSIONS: More research needs to be done that includes a sample from different countries in order to evaluate IB in adult patients admitted to the ICU. This will help health professionals gain a more complete knowledge of the subject, thus helping them in the directions they need to put in the care provided to the individual as a whole.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικήςel
heal.academicPublisherΗ.Μ.U, School of Health Sciences (SHS), Nursing Dept.en
heal.titleΣύνδρομο μονάδας εντατικής θεραπείας.el
heal.titlePost intensive care syndrome (PICS).en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordμονάδα εντατικής θεραπείας (Μ.Ε.Θ.), σύνδρομο μετά-εντατικής θεραπείαςel
heal.keywordintensive care unit (ICU), post intensive care syndrome (PICS)en
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΚαρτσωνάκη, Μαρίαel
heal.advisorNameKartsonaki, Mariaen
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States