Show simple item record

Sleep disorders in children - Causes and methods of treatment.

Dublin Core metadata

dc.creatorΖούζουλα, Ελευθερίαel
dc.creatorΚάζα, Θεοδώραel
dc.creatorΚαλακώνα, Νικολίναel
dc.creatorZouzoula, Eleftheriaen
dc.creatorKaza, Theodoraen
dc.creatorKalakona, Nikolinaen
dc.date.accessioned2020-10-02T07:32:11Z
dc.date.available2020-10-02T07:32:11Z
dc.date.issued2020-10-02
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9662
dc.description.abstractΕισαγωγή:Οι διαταραχές ύπνου αποτελούν ένα ιδιαίτερα συνηθισμένο φαινόμενο στους ενήλικες αλλά και στα παιδιά.Ο ύπνος έχει κύριο ρόλο για την διατήρηση της ομοιόστασης του οργανισμού.Οι διαταραχές ύπνου έχουν συνδεθεί με πλήθος άλλων διαταραχών όπως μειωμένη γνωστική λειτουργία,εύκολη κόπωση καθώς και με συμπεριφορικές,μεταβολικές και ορμονικές διαταραχές.Οι διαταραχές ύπνου στα παιδιά μπορούν να ταξινομηθούν ανάλογα με το βασικό τους σύμπτωμα σε αυπνίες, παραυπνίες, υπερύπνιες,διαταραχές κιρκάδιου ρυθμού,αναπνευστικές διαταραχές του ύπνου και κινητικές διαταραχές που επηρεάζουν τον ύπνο. Σκοπός: Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην καταγραφή των βασικών διαταραχών ύπνου στην παιδική ηλικία.Επιπλέον στόχοι της έρευνας αποτελούν α) η αναζήτηση αιτιών των διαταραχών ύπνου κατά την παιδική ηλικία, β) η αναζήτηση κατευθηντήριων οδηγιών για την αντιμετώπιση των διαταραχών του ύπνου στα παιδιά και γ) η σύντομη περιγραφή των κυριότερων ερευνητικών εργασιών που βρέθηκαν να σχετίζονται με το θέμα της παρούσας μελέτης . Μεθοδολογία: Έγινε αναζήτηση με συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση σε μελέτες και άρθρα της τελευταίας πενταετίας για το διάστημα (2015-2020) κυρίως σε διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία (Medline,PubMed και GoogleScholar) με την χρήση συγκεκριμένων διεθνών επιστημονικών όρων, ακολουθώντας τις βασικές αρχές αναζήτησης. Αποτελέσματα:Βρέθηκαν συνολικά 13 επιστημονικές εργασίες που πληρούσαν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της παρούσας εργασίας (1 σε ελληνικές βάσεις και 12 σε διεθνείς),από τις 124 μελέτες που βρέθηκαν συνολικά. Οι εργασίες που βρέθηκαν δεν αποτελούν μόνο ερευνητικές εργασίες αλλά περιλαμβάνουν ανασκοπήσεις και συστηματικές ανασκοπήσεις και μεταναλύσεις.Ηανάζήτηση για την τελευταία πενταετία φαίνεται ότι έδωσε ικανοποιητικό πλήθος εργασιών κυρίως όμως στις διεθνής βάσεις που σχετίζονταν περισσότερο με τις διαταραχές του ύπνου στα παιδιά και τις νόσους που τις προκαλούν ή τις συνοδεύουν,χωρίς ωστόσο να γίνονται αρκετά σαφή τα αίτια και οι μέθοδοι αντιμετώπισης των διαταραχών αυτών. Συμπεράσματα:Συλογικά,διαπιστώνεταιότικατά την τελευταία πενταετία δεν έχει αναπτυχθεί στην ελληνική αλλά και στην διεθνή βιβλιογραφία, η επαρκής καταγραφή των σαφών αιτιών και των βέλτιστων μεθόδων αντιμετώπισης όσο αφορά τις διαταραχές ύπνου στην παιδική ηλικία. Η έλλειψη των σημαντικών αυτών πληροφοριών για την εφαρμογή παρεμβάσεων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική και θεωρείται αναγκαία για την διαρκή εκπαίδευση, κατάρτιση αλλά και εκμάθηση(γονέων, παιδιών και επαγγελματιών υγείας),σχετικά με τα πρότυπα φροντίδας των παιδιών με διαταραχές ύπνου.el
dc.description.abstractIntroduction:Sleep disorders are a particularly common phenomenon in adults as well as in children. Sleep is of the utmost for the maintenanceof body homeostasis.Sleep disorders have been linked to a number of other disorders such as impaired cognition, easy fatigue as well as behavioral, metabolic and hormonal disorders.Sleep disorders in children can be classified according to their main symptom ininsomnias, hypersomnias, parasomnias, circadian rhythm disorders and respiratory disorders and sleep movement disorders which affect sleep. Purpose:This study aimsto record basic sleep disorders in childhood.Additional objectives of the research are (a) the search for causes of sleep disorders during childhood, (b) the search for guidance on the treatment of sleep disorders in children and c) the brief description of the main research papers found to be related to the subject of this study. Methodologies:A systematic bibliographic review has been searched in studies and articles over the last five years for the period (2015-2020)mainly in international scientific literature(Medline, PubMed and Google Scholar)using specific international scientific terms, following the basic principles of search. Results:A total of 13 scientific papers were found to meet the specific characteristics of this work (1 on Greek bases and 12 in international) out of 124 studies found in total.The work found is not only research work but includes reviews, systematic reviews and post-analysis.The demand for the last five years seems to have given a satisfactory amount of work, but mainly to the international bases most related to sleep disorders in children and to the diseases that cause or accompany them,however, the causes and methods of treating these disorders are not sufficiently clear. Conclusions:Sylogically, it is found that in the last five years, the adequate recording of clear causes and best methods of coping with childhood sleep disorders has not developed.The lack of this important information on the implementation of interventions is considered particularly important and is considered necessary for continuing education, training and learning (parents, children and health professionals) on standards of childcare with sleep disorders.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικήςel
dc.publisherΗ.Μ.U, School of Health Sciences (SHS), Nursing Dept.en
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΔιαταραχές ύπνου στα παιδιά - Αιτίες και μέθοδοι αντιμετώπισης.el
dc.titleSleep disorders in children - Causes and methods of treatment.en

healMeta

heal.creatorNameΖούζουλα, Ελευθερίαel
heal.creatorNameΚάζα, Θεοδώραel
heal.creatorNameΚαλακώνα, Νικολίναel
heal.creatorNameZouzoula, Eleftheriaen
heal.creatorNameKaza, Theodoraen
heal.creatorNameKalakona, Nikolinaen
heal.publicationDate2020-10-02
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9662
heal.abstractΕισαγωγή:Οι διαταραχές ύπνου αποτελούν ένα ιδιαίτερα συνηθισμένο φαινόμενο στους ενήλικες αλλά και στα παιδιά.Ο ύπνος έχει κύριο ρόλο για την διατήρηση της ομοιόστασης του οργανισμού.Οι διαταραχές ύπνου έχουν συνδεθεί με πλήθος άλλων διαταραχών όπως μειωμένη γνωστική λειτουργία,εύκολη κόπωση καθώς και με συμπεριφορικές,μεταβολικές και ορμονικές διαταραχές.Οι διαταραχές ύπνου στα παιδιά μπορούν να ταξινομηθούν ανάλογα με το βασικό τους σύμπτωμα σε αυπνίες, παραυπνίες, υπερύπνιες,διαταραχές κιρκάδιου ρυθμού,αναπνευστικές διαταραχές του ύπνου και κινητικές διαταραχές που επηρεάζουν τον ύπνο. Σκοπός: Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην καταγραφή των βασικών διαταραχών ύπνου στην παιδική ηλικία.Επιπλέον στόχοι της έρευνας αποτελούν α) η αναζήτηση αιτιών των διαταραχών ύπνου κατά την παιδική ηλικία, β) η αναζήτηση κατευθηντήριων οδηγιών για την αντιμετώπιση των διαταραχών του ύπνου στα παιδιά και γ) η σύντομη περιγραφή των κυριότερων ερευνητικών εργασιών που βρέθηκαν να σχετίζονται με το θέμα της παρούσας μελέτης . Μεθοδολογία: Έγινε αναζήτηση με συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση σε μελέτες και άρθρα της τελευταίας πενταετίας για το διάστημα (2015-2020) κυρίως σε διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία (Medline,PubMed και GoogleScholar) με την χρήση συγκεκριμένων διεθνών επιστημονικών όρων, ακολουθώντας τις βασικές αρχές αναζήτησης. Αποτελέσματα:Βρέθηκαν συνολικά 13 επιστημονικές εργασίες που πληρούσαν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της παρούσας εργασίας (1 σε ελληνικές βάσεις και 12 σε διεθνείς),από τις 124 μελέτες που βρέθηκαν συνολικά. Οι εργασίες που βρέθηκαν δεν αποτελούν μόνο ερευνητικές εργασίες αλλά περιλαμβάνουν ανασκοπήσεις και συστηματικές ανασκοπήσεις και μεταναλύσεις.Ηανάζήτηση για την τελευταία πενταετία φαίνεται ότι έδωσε ικανοποιητικό πλήθος εργασιών κυρίως όμως στις διεθνής βάσεις που σχετίζονταν περισσότερο με τις διαταραχές του ύπνου στα παιδιά και τις νόσους που τις προκαλούν ή τις συνοδεύουν,χωρίς ωστόσο να γίνονται αρκετά σαφή τα αίτια και οι μέθοδοι αντιμετώπισης των διαταραχών αυτών. Συμπεράσματα:Συλογικά,διαπιστώνεταιότικατά την τελευταία πενταετία δεν έχει αναπτυχθεί στην ελληνική αλλά και στην διεθνή βιβλιογραφία, η επαρκής καταγραφή των σαφών αιτιών και των βέλτιστων μεθόδων αντιμετώπισης όσο αφορά τις διαταραχές ύπνου στην παιδική ηλικία. Η έλλειψη των σημαντικών αυτών πληροφοριών για την εφαρμογή παρεμβάσεων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική και θεωρείται αναγκαία για την διαρκή εκπαίδευση, κατάρτιση αλλά και εκμάθηση(γονέων, παιδιών και επαγγελματιών υγείας),σχετικά με τα πρότυπα φροντίδας των παιδιών με διαταραχές ύπνου.el
heal.abstractIntroduction:Sleep disorders are a particularly common phenomenon in adults as well as in children. Sleep is of the utmost for the maintenanceof body homeostasis.Sleep disorders have been linked to a number of other disorders such as impaired cognition, easy fatigue as well as behavioral, metabolic and hormonal disorders.Sleep disorders in children can be classified according to their main symptom ininsomnias, hypersomnias, parasomnias, circadian rhythm disorders and respiratory disorders and sleep movement disorders which affect sleep. Purpose:This study aimsto record basic sleep disorders in childhood.Additional objectives of the research are (a) the search for causes of sleep disorders during childhood, (b) the search for guidance on the treatment of sleep disorders in children and c) the brief description of the main research papers found to be related to the subject of this study. Methodologies:A systematic bibliographic review has been searched in studies and articles over the last five years for the period (2015-2020)mainly in international scientific literature(Medline, PubMed and Google Scholar)using specific international scientific terms, following the basic principles of search. Results:A total of 13 scientific papers were found to meet the specific characteristics of this work (1 on Greek bases and 12 in international) out of 124 studies found in total.The work found is not only research work but includes reviews, systematic reviews and post-analysis.The demand for the last five years seems to have given a satisfactory amount of work, but mainly to the international bases most related to sleep disorders in children and to the diseases that cause or accompany them,however, the causes and methods of treating these disorders are not sufficiently clear. Conclusions:Sylogically, it is found that in the last five years, the adequate recording of clear causes and best methods of coping with childhood sleep disorders has not developed.The lack of this important information on the implementation of interventions is considered particularly important and is considered necessary for continuing education, training and learning (parents, children and health professionals) on standards of childcare with sleep disorders.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικήςel
heal.academicPublisherΗ.Μ.U, School of Health Sciences (SHS), Nursing Dept.en
heal.titleΔιαταραχές ύπνου στα παιδιά - Αιτίες και μέθοδοι αντιμετώπισης.el
heal.titleSleep disorders in children - Causes and methods of treatment.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordδιαταραχές ύπνου, παιδί, πρόληψη, θεραπείαel
heal.keywordsleep disorders, child, prevention, therapyen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΡίκος, Νικόλαοςel
heal.advisorNameRikos, Nikolaosen
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States