Εμφάνιση απλής εγγραφής

Research on the role of the nurse in the phenomenon of child abuse.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΤσέλα, Στέλλαel
dc.creatorΦραγκίσκου, Μιχαέλαel
dc.creatorTsela, Stellaen
dc.creatorFragkiskou, Michaelaen
dc.date.accessioned2021-01-13T18:05:36Z
dc.date.available2021-01-13T18:05:36Z
dc.date.issued2021-01-13
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9760
dc.description.abstractΕισαγωγή: Τα τελευταία χρόνια γίνεται αντιληπτή η ραγδαία αύξηση των καταγγελιών, που σχετίζονται με περιστατικά κακοποίησης εις βάρος ατόμων βρεφικής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας. Τα επεισόδια αυτά, φαίνεται πως λαμβάνουν χώρα στο οικογενειακό περιβάλλον των παιδιών, στο σχολείο, καθώς και σε ομάδες που τα παιδιά κοινωνικοποιούνται από μικρή ηλικία. Σκοπός: Σκοπός είναι η διερεύνηση του φαινομένου της κακοποίησης ανηλίκων και του ρόλου του νοσηλευτή. Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε διεξαγωγή περιγραφικής ανασκόπησης στις βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων PubMed. ΙΑΤΡΟΤΕΚ και Google Scholar με τη χρήση των κατάλληλων όρων στα Αγγλικά και στα Ελληνικά. Επίσης για την αγγλική ορολογία θα χρησιμοποιηθεί ο παρακάτω αλγόριθμος: ("Child Abuse" OR “ Child Maltreatment”) AND (“Effects, Adulthood” OR “Effects on adulthood” AND (“Nursing” OR “Nursing Assessment, ” OR “Nurses” ) AND ( “Neglect”) AND ( “Child’s Rights). Αποτελέσματα: Κατά συνέπεια, είναι αναμενόμενο πως οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης θα αφήσει το στίγμα της στην ενήλικη ζωή του παιδιού. Επομένως, ο ρόλος που διαδραματίζουν οι νοσηλευτές καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την υγεία των παιδιών. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης που θα συνεισφέρουν στην ίαση των σωματικών και ψυχολογικών τραυμάτων. Συμπεράσματα: Γίνεται, έτσι αντιληπτό, ότι είναι ανάγκη να ληφθούν μέτρα πρόληψης ώστε να αποτραπούν όσο το δυνατόν περισσότερα περιστατικά βίας. Σε αυτό, πρωταρχικό ρόλο έχουν οι επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι έρχονται σε άμεση επαφή με το παιδί και οφείλουν να έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις για να αποτρέψουν, να διαγνώσουν και να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης.el
dc.description.abstractIntroduction: Over the years, there has been a rapid increase in complaints related to incidents of abuse against infants, children and adolescents. These events seem to take place within families, at schools, as well as in groups where children are socialized from an early age. Objective: The purpose is to investigate the phenomenon of child abuse, as well as the nurse’s role. Method: A descriptive review was performed in the PubMed bibliographic databases. IATROTEC and Google Scholar using the appropriate terms in English and Greek. The following algorithm will also be used for English terminology: ("Child Abuse" OR "Child Maltreatment") AND ("Effects, Adulthood" OR "Effects on adulthood" AND ("Nursing" OR "Nursing Assessment," OR "Nurses" ) AND (“Neglect”) AND (“Child's Rights). Results: For that reason, it is expected that any form of abuse will leave its mark on the child’s adult life. Therefore, the role the nurses play will critically determine the children’s health. This will be achieved by creating trusting relationships, which will help heal physical and emotional wounds. Conclusion: Hence, it is mandatory to take preventive measures to avert as many whereabouts of violence as possible. In this situation, the primary role is played by healthcare professionals, who are the ones that get directly in touch with the child and must obtain the necessary knowledge to prevent, diagnose and deal with any manifestation of child abuse.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικήςel
dc.publisherΗ.Μ.U, School of Health Sciences (SHS), Nursing Dept.en
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΔιερεύνηση του ρόλου του νοσηλευτή στο φαινόμενο της κακοποίησης ανηλίκων.el
dc.titleResearch on the role of the nurse in the phenomenon of child abuse.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΤσέλα, Στέλλαel
heal.creatorNameΦραγκίσκου, Μιχαέλαel
heal.creatorNameTsela, Stellaen
heal.creatorNameFragkiskou, Michaelaen
heal.publicationDate2021-01-13
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9760
heal.abstractΕισαγωγή: Τα τελευταία χρόνια γίνεται αντιληπτή η ραγδαία αύξηση των καταγγελιών, που σχετίζονται με περιστατικά κακοποίησης εις βάρος ατόμων βρεφικής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας. Τα επεισόδια αυτά, φαίνεται πως λαμβάνουν χώρα στο οικογενειακό περιβάλλον των παιδιών, στο σχολείο, καθώς και σε ομάδες που τα παιδιά κοινωνικοποιούνται από μικρή ηλικία. Σκοπός: Σκοπός είναι η διερεύνηση του φαινομένου της κακοποίησης ανηλίκων και του ρόλου του νοσηλευτή. Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε διεξαγωγή περιγραφικής ανασκόπησης στις βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων PubMed. ΙΑΤΡΟΤΕΚ και Google Scholar με τη χρήση των κατάλληλων όρων στα Αγγλικά και στα Ελληνικά. Επίσης για την αγγλική ορολογία θα χρησιμοποιηθεί ο παρακάτω αλγόριθμος: ("Child Abuse" OR “ Child Maltreatment”) AND (“Effects, Adulthood” OR “Effects on adulthood” AND (“Nursing” OR “Nursing Assessment, ” OR “Nurses” ) AND ( “Neglect”) AND ( “Child’s Rights). Αποτελέσματα: Κατά συνέπεια, είναι αναμενόμενο πως οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης θα αφήσει το στίγμα της στην ενήλικη ζωή του παιδιού. Επομένως, ο ρόλος που διαδραματίζουν οι νοσηλευτές καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την υγεία των παιδιών. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης που θα συνεισφέρουν στην ίαση των σωματικών και ψυχολογικών τραυμάτων. Συμπεράσματα: Γίνεται, έτσι αντιληπτό, ότι είναι ανάγκη να ληφθούν μέτρα πρόληψης ώστε να αποτραπούν όσο το δυνατόν περισσότερα περιστατικά βίας. Σε αυτό, πρωταρχικό ρόλο έχουν οι επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι έρχονται σε άμεση επαφή με το παιδί και οφείλουν να έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις για να αποτρέψουν, να διαγνώσουν και να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης.el
heal.abstractIntroduction: Over the years, there has been a rapid increase in complaints related to incidents of abuse against infants, children and adolescents. These events seem to take place within families, at schools, as well as in groups where children are socialized from an early age. Objective: The purpose is to investigate the phenomenon of child abuse, as well as the nurse’s role. Method: A descriptive review was performed in the PubMed bibliographic databases. IATROTEC and Google Scholar using the appropriate terms in English and Greek. The following algorithm will also be used for English terminology: ("Child Abuse" OR "Child Maltreatment") AND ("Effects, Adulthood" OR "Effects on adulthood" AND ("Nursing" OR "Nursing Assessment," OR "Nurses" ) AND (“Neglect”) AND (“Child's Rights). Results: For that reason, it is expected that any form of abuse will leave its mark on the child’s adult life. Therefore, the role the nurses play will critically determine the children’s health. This will be achieved by creating trusting relationships, which will help heal physical and emotional wounds. Conclusion: Hence, it is mandatory to take preventive measures to avert as many whereabouts of violence as possible. In this situation, the primary role is played by healthcare professionals, who are the ones that get directly in touch with the child and must obtain the necessary knowledge to prevent, diagnose and deal with any manifestation of child abuse.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικήςel
heal.academicPublisherΗ.Μ.U, School of Health Sciences (SHS), Nursing Dept.en
heal.titleΔιερεύνηση του ρόλου του νοσηλευτή στο φαινόμενο της κακοποίησης ανηλίκων.el
heal.titleResearch on the role of the nurse in the phenomenon of child abuse.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordπαιδική κακοποίηση, νοσηλευτής, νοσηλεύτρια, πρόληψηel
heal.keywordchild abuse, nurse, preventionen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΠατελάρου, Αθηνάel
heal.advisorNamePatelarou, Athinaen
heal.advisorID.emailapatelarou@hmu.gr
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States