Show simple item record

Methods of approaching primary school children in order to adopt a healthy diet. Appropriate strategies.

Dublin Core metadata

dc.creatorΞανθίδης, Ηλίαςel
dc.creatorXanthidis, Iliasen
dc.date.accessioned2021-03-03T10:37:20Z
dc.date.available2021-03-03T10:37:20Z
dc.date.issued2021-03-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9788
dc.description.abstractΗ μεσογειακή διατροφή συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πιο ισορροπημένες διατροφές παγκοσμίως. Τα οφέλη της είναι ευρέως γνωστά, από μείωση του κινδύνου παθολογικών παθήσεων μέχρι και την αύξηση του προσδόκιμου ζωής. Η σχολική ηλικία είναι η πιο κρίσιμη περίοδος για να αναπτυχθούν υγιεινές διατροφικές συνήθειες και ένας δραστήριος τρόπος ζωής. Στόχος είναι να χρησιμοποιούνται από την κοινωνία, το σχολικό περιβάλλον και από την οικογένεια στρατηγικές και μέθοδοι που θα οδηγήσουν τα παιδιά να υιοθετήσουν υγιεινές διατροφικές συνήθειες, σύμφωνα με το μεσογειακό πρότυπο διατροφής, και να αποκτήσουν εφόδια για μία ενήλικη ζωή χωρίς προβλήματα υγείας που σχετίζονται με τη διατροφή. Στόχος της έρευνας είναι να βρεθεί το μεσογειακό σκορ μέσω του KidMed Test και από εκεί βαθμός προσκόλλησης στη μεσογειακή διατροφή των παιδιών σχολικής ηλικίας στη περιοχή της Σητείας, να εξεταστεί η πιθανή συσχέτιση των αποτελεσμάτων μεταξύ τους, να μελετηθεί ο βαθμός επίδρασης της διατροφικής παρέμβασης που πραγματοποιήθηκε μέσω δραστηριοτήτων στο 1ο παιδικό φεστιβάλ Σητείας, που ήταν μία πρωτοβουλία των μητέρων Σητείας, στις γνώσεις των παιδιών σχετικά με τη μεσογειακή διατροφή και να επαναξιολογηθεί η διατροφή παρέμβαση που εφαρμόστηκε για να γίνουν αλλαγές αν χρειάζεται μέσα από τα συμπεράσματα της έρευνας. Η μέθοδος που επιλέχθηκε είναι η ποσοτική με εργαλείο το ερωτηματολόγιο, το 1ο το οποίο εφαρμόστηκε την 1η ημέρα του φεστιβάλ, και αφορούσε το πρωτόκολλο του Kidmed Test. Αποτελούνταν από τα στοιχεία των ερωτηθέντων, το φύλο, την ηλικία, την τάξη και 16 ερωτήσεις «ΝΑΙ» ή «ΌΧΙ» και το συμπλήρωνε ο εξεταστής μαζί με το παιδί. Από τις απαντήσεις βρέθηκε το σκορ και ο βαθμός προσκόλλησης του δείγματος στη μεσογειακή διατροφή. Το 2ο ερωτηματολόγιο το οποίο αναπτύχθηκε στο τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. , εφαρμόστηκε τη 2η ημέρα του φεστιβάλ, περιελάμβανε τα στοιχεία των ίδιων παιδιών της 1ης ημέρας, 5 ερωτήσεις «ΝΑΙ» ή «ΌΧΙ» και 5 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. Τα αποτελέσματα θα βοηθούσαν στη κατανόηση της αποδοχής και της αποτελεσματικότητας των στρατηγικών που εφαρμόστηκαν από την ομάδα του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. στη διατροφική παρέμβαση που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του παιδικού φεστιβάλ. Η έρευνα έγινε σε δείγμα 50 παιδιών, στη περιοχή της Σητείας, συγκεκριμένα στο 1ο παιδικό φεστιβάλ στις 23-24 Ιουνίου 2018 που πραγματοποιήθηκε στο Άλσος Χλουβεράκη και στη πλατεία Σητείας, όπου τα παιδιά συμμετείχαν σε δραστηριότητες και παιχνίδια: «μαγειρέματα», «μουσικές φρουτοκαρέκλες», «μεσογειακή πυραμίδα». Το δείγμα συγκεντρώθηκε με τη δειγματοληπτική μέθοδο τυχαίας δειγματοληψίας, επιλέγοντας μόνο παιδιά σχολικής ηλικίας 6-11 ετών επειδή στόχος της έρευνας είναι να διερευνήσουμε τη προσκόλληση στη μεσογειακή διατροφή και την επίδραση που θα έχει το φεστιβάλ πάνω σε αυτόν τον πληθυσμό στόχο. Η συγκεκριμένη μέθοδος επιλέχθηκε διότι: μπορεί να δώσει αξιόπιστα και έγκυρα δεδομένα, είναι χαμηλού κόστους και έχει ευκολία στη συμπλήρωση, είναι γρήγορη χωρίς να κουράζει , γίνεται με άμεση επαφή με το δείγμα και γιατί το Kidmed Test είναι ένα σταθμισμένο ερωτηματολόγιο. Στη μεγαλύτερη πλειοψηφία των παιδιών ο δείκτης σκορ του Kidmed Test έδειξε ότι είχαν μέτρια προσκόλληση στη μεσογειακή διατροφή (46%), υπήρξαν λίγες συσχετίσεις που ήταν στατιστικά σημαντικές μεταξύ διατροφικών συνηθειών και των επιλογών τους στις δραστηριότητες του φεστιβάλ και ένα πολύ μικρό ποσοστό απάντησε σωστά στις δύο ερωτήσεις σχετικά με τη μεσογειακή διατροφή μετά τη διατροφική παρέμβαση. Τα αποτελέσματα αναμένεται να συνεισφέρουν σημαντικά στη γνώση και στην έρευνα για τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Σητείας, το φεστιβάλ θα πραγματοποιείται κάθε χρόνο με τη δυνατότητα να συλλέγονται δεδομένα για τα ίδια παιδιά και μπορεί να γίνει επαναξιολόγηση των στρατηγικών που εφαρμόστηκαν ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη επίδραση στα παιδιά του επόμενου φεστιβάλ. Προτείνεται να δοθεί βάση στην ενημέρωση των γονέων και των παιδιών μέσω δράσεων που θα σχετίζονται με τη μεσογειακή διατροφή και τα οφέλη της και θα πραγματοποιούνται στα σχολεία, στην κοινότητα και στην πόλη, ενώ ακόμη, μια έρευνα σε μεγαλύτερο δείγμα και σε διαφορετικούς νομούς ενδεχομένως να δώσει διαφορετικά αποτελέσματα.el
dc.description.abstractThe Mediterranean diet is one of the most balanced diets in the world. Its benefits are well known, from reducing the risk of pathological diseases to increasing life expectancy. School age is the most critical period for developing healthy eating habits and an active lifestyle. The aim is to use strategies and methods from society, the school environment and the family that will lead children to adopt healthy eating habits, according to the Mediterranean diet, and to acquire supplies for an adult life without health problems related to the diet. The aim of the research is to find the Mediterranean score through the KidMed Test and from there the degree of adherence to the Mediterranean diet of school children in the area of Sitia, to examine the possible correlation between the results, to study the effect of nutritional intervention which took place through activities at the 1st Sitia Children's Festival, which was an initiative of Sitia mothers, to the children's knowledge about the Mediterranean diet and to re-evaluate the diet intervention applied to make changes if necessary through the findings of the research. The method chosen is the quantitative tool with the questionnaire, the 1st which was applied on the 1st day of the festival, and concerned the Kidmed Test protocol. It consisted of the data of the respondents, gender, age, class and 16 questions "YES" or "NO" and was completed by the examiner together with the child. From the answers was found the score and the degree of attachment of the sample to the Mediterranean diet. The 2nd questionnaire, which was developed in the Department of Nutrition and Dietetics of EL.ME.PA. , was applied on the 2nd day of the festival, included the data of the same children of the 1st day, 5 questions "YES" or "NO" and 5 multiple choice questions. The results would help to understand the acceptance and effectiveness of the strategies implemented by the EL.ME.PA. team in the nutritional intervention that took place within the children's festival. The research was conducted on a sample of 50 children, in the area of Sitia, specifically in the 1st children's festival on 23-24 June 2018 held in Alsos Chlouveraki and in Sitia square, where children participated in activities and games: "cooking", "musical chairs" "," Mediterranean pyramid ". The sample was collected by the random sampling method, selecting only school children aged 6-11 because the aim of the research is to investigate the attachment to the Mediterranean diet and the effect that the festival will have on this target population. This method was chosen because: it can provide reliable and valid data, it is low cost and easy to complete, it is fast without getting tired, it is done by direct contact with the sample and because the Kidmed Test is a weighted questionnaire. In the vast majority of children the Kidmed Test score showed that they had moderate adherence to the Mediterranean diet (46%), there were few correlations that were statistically significant between their eating habits and choices in the festival activities and a very small percentage answered correctly in the two questions about the Mediterranean diet after dietary intervention. The results are expected to contribute significantly to the knowledge and research on the eating habits of primary school children in Sitia, the festival will be held every year with the ability to collect data on the same children and can re-evaluate the strategies implemented to to have a greater impact on the children of the next festival. It is proposed to provide a basis for informing parents and children through actions related to the Mediterranean diet and its benefits and will be carried out in schools, in the community and in the city, while also a survey in a larger sample and in different prefectures may give different results.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίαςel
dc.publisherΗ.Μ.U, School of Health Sciences (SHS), Nutrition and Dietetics Sciences Dept.en
dc.titleΜέθοδοι προσέγγισης παιδιών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με σκοπό την υιοθέτηση υγιεινής διατροφής . Ενδεδειγμένες στρατηγικές.el
dc.titleMethods of approaching primary school children in order to adopt a healthy diet. Appropriate strategies.en

healMeta

heal.creatorNameΞανθίδης, Ηλίαςel
heal.creatorNameXanthidis, Iliasen
heal.publicationDate2021-03-03
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9788
heal.abstractΗ μεσογειακή διατροφή συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πιο ισορροπημένες διατροφές παγκοσμίως. Τα οφέλη της είναι ευρέως γνωστά, από μείωση του κινδύνου παθολογικών παθήσεων μέχρι και την αύξηση του προσδόκιμου ζωής. Η σχολική ηλικία είναι η πιο κρίσιμη περίοδος για να αναπτυχθούν υγιεινές διατροφικές συνήθειες και ένας δραστήριος τρόπος ζωής. Στόχος είναι να χρησιμοποιούνται από την κοινωνία, το σχολικό περιβάλλον και από την οικογένεια στρατηγικές και μέθοδοι που θα οδηγήσουν τα παιδιά να υιοθετήσουν υγιεινές διατροφικές συνήθειες, σύμφωνα με το μεσογειακό πρότυπο διατροφής, και να αποκτήσουν εφόδια για μία ενήλικη ζωή χωρίς προβλήματα υγείας που σχετίζονται με τη διατροφή. Στόχος της έρευνας είναι να βρεθεί το μεσογειακό σκορ μέσω του KidMed Test και από εκεί βαθμός προσκόλλησης στη μεσογειακή διατροφή των παιδιών σχολικής ηλικίας στη περιοχή της Σητείας, να εξεταστεί η πιθανή συσχέτιση των αποτελεσμάτων μεταξύ τους, να μελετηθεί ο βαθμός επίδρασης της διατροφικής παρέμβασης που πραγματοποιήθηκε μέσω δραστηριοτήτων στο 1ο παιδικό φεστιβάλ Σητείας, που ήταν μία πρωτοβουλία των μητέρων Σητείας, στις γνώσεις των παιδιών σχετικά με τη μεσογειακή διατροφή και να επαναξιολογηθεί η διατροφή παρέμβαση που εφαρμόστηκε για να γίνουν αλλαγές αν χρειάζεται μέσα από τα συμπεράσματα της έρευνας. Η μέθοδος που επιλέχθηκε είναι η ποσοτική με εργαλείο το ερωτηματολόγιο, το 1ο το οποίο εφαρμόστηκε την 1η ημέρα του φεστιβάλ, και αφορούσε το πρωτόκολλο του Kidmed Test. Αποτελούνταν από τα στοιχεία των ερωτηθέντων, το φύλο, την ηλικία, την τάξη και 16 ερωτήσεις «ΝΑΙ» ή «ΌΧΙ» και το συμπλήρωνε ο εξεταστής μαζί με το παιδί. Από τις απαντήσεις βρέθηκε το σκορ και ο βαθμός προσκόλλησης του δείγματος στη μεσογειακή διατροφή. Το 2ο ερωτηματολόγιο το οποίο αναπτύχθηκε στο τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. , εφαρμόστηκε τη 2η ημέρα του φεστιβάλ, περιελάμβανε τα στοιχεία των ίδιων παιδιών της 1ης ημέρας, 5 ερωτήσεις «ΝΑΙ» ή «ΌΧΙ» και 5 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. Τα αποτελέσματα θα βοηθούσαν στη κατανόηση της αποδοχής και της αποτελεσματικότητας των στρατηγικών που εφαρμόστηκαν από την ομάδα του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. στη διατροφική παρέμβαση που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του παιδικού φεστιβάλ. Η έρευνα έγινε σε δείγμα 50 παιδιών, στη περιοχή της Σητείας, συγκεκριμένα στο 1ο παιδικό φεστιβάλ στις 23-24 Ιουνίου 2018 που πραγματοποιήθηκε στο Άλσος Χλουβεράκη και στη πλατεία Σητείας, όπου τα παιδιά συμμετείχαν σε δραστηριότητες και παιχνίδια: «μαγειρέματα», «μουσικές φρουτοκαρέκλες», «μεσογειακή πυραμίδα». Το δείγμα συγκεντρώθηκε με τη δειγματοληπτική μέθοδο τυχαίας δειγματοληψίας, επιλέγοντας μόνο παιδιά σχολικής ηλικίας 6-11 ετών επειδή στόχος της έρευνας είναι να διερευνήσουμε τη προσκόλληση στη μεσογειακή διατροφή και την επίδραση που θα έχει το φεστιβάλ πάνω σε αυτόν τον πληθυσμό στόχο. Η συγκεκριμένη μέθοδος επιλέχθηκε διότι: μπορεί να δώσει αξιόπιστα και έγκυρα δεδομένα, είναι χαμηλού κόστους και έχει ευκολία στη συμπλήρωση, είναι γρήγορη χωρίς να κουράζει , γίνεται με άμεση επαφή με το δείγμα και γιατί το Kidmed Test είναι ένα σταθμισμένο ερωτηματολόγιο. Στη μεγαλύτερη πλειοψηφία των παιδιών ο δείκτης σκορ του Kidmed Test έδειξε ότι είχαν μέτρια προσκόλληση στη μεσογειακή διατροφή (46%), υπήρξαν λίγες συσχετίσεις που ήταν στατιστικά σημαντικές μεταξύ διατροφικών συνηθειών και των επιλογών τους στις δραστηριότητες του φεστιβάλ και ένα πολύ μικρό ποσοστό απάντησε σωστά στις δύο ερωτήσεις σχετικά με τη μεσογειακή διατροφή μετά τη διατροφική παρέμβαση. Τα αποτελέσματα αναμένεται να συνεισφέρουν σημαντικά στη γνώση και στην έρευνα για τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Σητείας, το φεστιβάλ θα πραγματοποιείται κάθε χρόνο με τη δυνατότητα να συλλέγονται δεδομένα για τα ίδια παιδιά και μπορεί να γίνει επαναξιολόγηση των στρατηγικών που εφαρμόστηκαν ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη επίδραση στα παιδιά του επόμενου φεστιβάλ. Προτείνεται να δοθεί βάση στην ενημέρωση των γονέων και των παιδιών μέσω δράσεων που θα σχετίζονται με τη μεσογειακή διατροφή και τα οφέλη της και θα πραγματοποιούνται στα σχολεία, στην κοινότητα και στην πόλη, ενώ ακόμη, μια έρευνα σε μεγαλύτερο δείγμα και σε διαφορετικούς νομούς ενδεχομένως να δώσει διαφορετικά αποτελέσματα.el
heal.abstractThe Mediterranean diet is one of the most balanced diets in the world. Its benefits are well known, from reducing the risk of pathological diseases to increasing life expectancy. School age is the most critical period for developing healthy eating habits and an active lifestyle. The aim is to use strategies and methods from society, the school environment and the family that will lead children to adopt healthy eating habits, according to the Mediterranean diet, and to acquire supplies for an adult life without health problems related to the diet. The aim of the research is to find the Mediterranean score through the KidMed Test and from there the degree of adherence to the Mediterranean diet of school children in the area of Sitia, to examine the possible correlation between the results, to study the effect of nutritional intervention which took place through activities at the 1st Sitia Children's Festival, which was an initiative of Sitia mothers, to the children's knowledge about the Mediterranean diet and to re-evaluate the diet intervention applied to make changes if necessary through the findings of the research. The method chosen is the quantitative tool with the questionnaire, the 1st which was applied on the 1st day of the festival, and concerned the Kidmed Test protocol. It consisted of the data of the respondents, gender, age, class and 16 questions "YES" or "NO" and was completed by the examiner together with the child. From the answers was found the score and the degree of attachment of the sample to the Mediterranean diet. The 2nd questionnaire, which was developed in the Department of Nutrition and Dietetics of EL.ME.PA. , was applied on the 2nd day of the festival, included the data of the same children of the 1st day, 5 questions "YES" or "NO" and 5 multiple choice questions. The results would help to understand the acceptance and effectiveness of the strategies implemented by the EL.ME.PA. team in the nutritional intervention that took place within the children's festival. The research was conducted on a sample of 50 children, in the area of Sitia, specifically in the 1st children's festival on 23-24 June 2018 held in Alsos Chlouveraki and in Sitia square, where children participated in activities and games: "cooking", "musical chairs" "," Mediterranean pyramid ". The sample was collected by the random sampling method, selecting only school children aged 6-11 because the aim of the research is to investigate the attachment to the Mediterranean diet and the effect that the festival will have on this target population. This method was chosen because: it can provide reliable and valid data, it is low cost and easy to complete, it is fast without getting tired, it is done by direct contact with the sample and because the Kidmed Test is a weighted questionnaire. In the vast majority of children the Kidmed Test score showed that they had moderate adherence to the Mediterranean diet (46%), there were few correlations that were statistically significant between their eating habits and choices in the festival activities and a very small percentage answered correctly in the two questions about the Mediterranean diet after dietary intervention. The results are expected to contribute significantly to the knowledge and research on the eating habits of primary school children in Sitia, the festival will be held every year with the ability to collect data on the same children and can re-evaluate the strategies implemented to to have a greater impact on the children of the next festival. It is proposed to provide a basis for informing parents and children through actions related to the Mediterranean diet and its benefits and will be carried out in schools, in the community and in the city, while also a survey in a larger sample and in different prefectures may give different results.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίαςel
heal.academicPublisherΗ.Μ.U, School of Health Sciences (SHS), Nutrition and Dietetics Sciences Dept.en
heal.titleΜέθοδοι προσέγγισης παιδιών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με σκοπό την υιοθέτηση υγιεινής διατροφής . Ενδεδειγμένες στρατηγικές.el
heal.titleMethods of approaching primary school children in order to adopt a healthy diet. Appropriate strategies.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordμεσογειακή διατροφή, στρατηγικές, παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, προώθηση υγιεινής διατροφής, δραστήριος τρόπος ζωής.el
heal.keywordmediterranean diet, strategies, primary school children, promoting healthy eating, active lifestyle.en
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΨαρουδάκη, Αντωνέλλαel
heal.advisorNamePsaroudaki, Antonellaen
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record