Εμφάνιση απλής εγγραφής

Loss of partner of the elderly and the impact on daily life.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΜακρίδου, Ελεάναel
dc.creatorΜπασδέκη, Αφροδίτηel
dc.creatorΣιάνη, Ζωήel
dc.creatorMakridou, Eleanaen
dc.creatorBasdeki, Afroditien
dc.creatorSiani, Zoien
dc.date.accessioned2021-03-24T12:05:54Z
dc.date.available2021-03-24T12:05:54Z
dc.date.issued2021-03-24
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9822
dc.description.abstractΗ γήρανση του πληθυσμού είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται έντονα τις τελευταίες δεκαετίες και είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων. Η ηλικιακή δομή του πληθυσμού και η τελική ηλικιακή του σύνθεση καθορίζεται από δυο παράγοντες: τη γονιμότητα και τη μείωση της θνησιμότητας. Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η διερεύνηση της επίδρασης της απώλειας συντρόφου στην συναισθηματική κατάσταση, τη λειτουργικότητα και την ικανοποίηση από τη ζωή των ατόμων της τρίτης ηλικίας. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο συνέντευξης με τις κλίμακες του IADL (για τη λειτουργικότητα), την GDS (για την κατάθλιψη) και την SWL (για την ικανοποίηση από τη ζωή). Η συλλογή των δεδομένων ξεκίνησε να πραγματοποιείται σε χώρους όπου συγκεντρώνονται ηλικιωμένοι όπως ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ κ.λπ., όμως λόγω της έξαρσης του Covid-19, ακολουθήθηκε η μέθοδος της χιονοστιβάδας με τεχνικές πόρτα-πόρτα και τη βοήθεια ατόμων-κλειδιών. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι ηλικιωμένοι που έχουν χάσει το σύντροφο τους φαίνεται να μη διαμένουν σε αστικές περιοχές, να έχουν χαμηλά εισοδήματα, μέτρια λειτουργικότητα και δυσαρέσκεια από τη ζωή, ενώ, παρότι έχουν κοινωνικά δίκτυα οι περισσότεροι από αυτούς παρουσιάζουν κλινικά συμπτώματα κατάθλιψης.el
dc.description.abstractThe aging of the population is a phenomenon that is observed intensively the last few decades and the result of many factors. The population’s aging structure and its aging synthesis are defined by two factors: fertility and the reduction of mortality. The purpose of this study is the research of the impact a person has in their emotional status by the loss of their partner, the functionality and the satisfaction the elderly people have in their life. For the data collection, a questionnaire was used with the IADL (functionality), GDS (depression) and SWL scales (satisfaction). This data collection started taking place in spaces where elder people gather like KAPI, KIFI etc. Although, because of the Covid-19 pandemic, most of the research happened by visiting the participants. The results of this research showed that the elders who lost their partners, usually they do not live on urban areas, have low income, mediocre functionality and displeasure of life. Finally, while they have social media, most of them show symptoms of clinical depression.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίαςel
dc.publisherΗ.Μ.U, School of Health Sciences (SHS), Social Work Dept.en
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΗ απώλεια του συντρόφου στην τρίτη ηλικία και η επίδραση της στην καθημερινή ζωή.el
dc.titleLoss of partner of the elderly and the impact on daily life.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΜακρίδου, Ελεάναel
heal.creatorNameΜπασδέκη, Αφροδίτηel
heal.creatorNameΣιάνη, Ζωήel
heal.creatorNameMakridou, Eleanaen
heal.creatorNameBasdeki, Afroditien
heal.creatorNameSiani, Zoien
heal.publicationDate2021-03-24
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9822
heal.abstractΗ γήρανση του πληθυσμού είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται έντονα τις τελευταίες δεκαετίες και είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων. Η ηλικιακή δομή του πληθυσμού και η τελική ηλικιακή του σύνθεση καθορίζεται από δυο παράγοντες: τη γονιμότητα και τη μείωση της θνησιμότητας. Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η διερεύνηση της επίδρασης της απώλειας συντρόφου στην συναισθηματική κατάσταση, τη λειτουργικότητα και την ικανοποίηση από τη ζωή των ατόμων της τρίτης ηλικίας. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο συνέντευξης με τις κλίμακες του IADL (για τη λειτουργικότητα), την GDS (για την κατάθλιψη) και την SWL (για την ικανοποίηση από τη ζωή). Η συλλογή των δεδομένων ξεκίνησε να πραγματοποιείται σε χώρους όπου συγκεντρώνονται ηλικιωμένοι όπως ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ κ.λπ., όμως λόγω της έξαρσης του Covid-19, ακολουθήθηκε η μέθοδος της χιονοστιβάδας με τεχνικές πόρτα-πόρτα και τη βοήθεια ατόμων-κλειδιών. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι ηλικιωμένοι που έχουν χάσει το σύντροφο τους φαίνεται να μη διαμένουν σε αστικές περιοχές, να έχουν χαμηλά εισοδήματα, μέτρια λειτουργικότητα και δυσαρέσκεια από τη ζωή, ενώ, παρότι έχουν κοινωνικά δίκτυα οι περισσότεροι από αυτούς παρουσιάζουν κλινικά συμπτώματα κατάθλιψης.el
heal.abstractThe aging of the population is a phenomenon that is observed intensively the last few decades and the result of many factors. The population’s aging structure and its aging synthesis are defined by two factors: fertility and the reduction of mortality. The purpose of this study is the research of the impact a person has in their emotional status by the loss of their partner, the functionality and the satisfaction the elderly people have in their life. For the data collection, a questionnaire was used with the IADL (functionality), GDS (depression) and SWL scales (satisfaction). This data collection started taking place in spaces where elder people gather like KAPI, KIFI etc. Although, because of the Covid-19 pandemic, most of the research happened by visiting the participants. The results of this research showed that the elders who lost their partners, usually they do not live on urban areas, have low income, mediocre functionality and displeasure of life. Finally, while they have social media, most of them show symptoms of clinical depression.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίαςel
heal.academicPublisherΗ.Μ.U, School of Health Sciences (SHS), Social Work Dept.en
heal.titleΗ απώλεια του συντρόφου στην τρίτη ηλικία και η επίδραση της στην καθημερινή ζωή.el
heal.titleLoss of partner of the elderly and the impact on daily life.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordσύντροφος, πένθος, ψυχολογία, καθημερινή ζωή, ηλικιωμένα άτομαel
heal.keywordcompanion, mourning, psychology, daily life, elderly peopleen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΜαρκάκης, Γεώργιοςel
heal.advisorNameMarkakis, Georgiosen
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States