Εμφάνιση απλής εγγραφής

΄Ελεγχος των μηνυμάτων πυροδότησης χρόνου CAN-bus για προσαρμοζόμενα δίκτυα.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorVarsamis, Vyronen
dc.creatorΒαρσάμης, Βύρωνel
dc.date.accessioned2021-07-20T09:24:19Z
dc.date.available2021-07-20T09:24:19Z
dc.date.issued2021-07-20
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9973
dc.description.abstractController Area Network(CAN-bus) created and mostly is used in automobile sys- tem such as cars, however his use expand in trams,light railways,operating room at hospitals many others including outer space applications. The reason of this is the low cost, the credibility of not losing messages and flexibility from several dif- ferent physical layers. Every one of them has their complexity and different usage. The diversity varies from application to application , however the time integrity is always important. Taking advantage of this application, will adapt the frequency to the maximum beneficial output for time trigger message systems, instead of using a fixed data rate that will waste the optimal results. Controller Area Network(CAN- bus) is a system that include nodes who communicate with each other, whenever the bus is free the compete with each other to send their messages to accomplice their tasks. In some applications with specific requirements the bus can be idle with nodes not sending messages wasting time. We produce a application that adapt measuring the optimal frequency of sending messages while maintains the message integrity by calculating with worst case scenario of our system. The research was based in trial and error, repeatedly testing same frequencies to ob- serve their differences. Would the results of the same frequency will change in a practical test or would be the exact same. Our observation conclude with some interesting results. The variety of the results could differ in different systems that could be applied, but adjusting our application in wider systems maximizing their potential by minimizing their reaction time and preserve the message integrity could upgrade existing or future systems.en
dc.description.abstractController Area Network(CAN-bus) δημιουργήθηκε και κυρίως χρησιμοποιήθηκε στα αυτόκίνητα συστήματα όπως των αμαξιών, παρόλα αυτά η χρήση του επεκτάθηκε στα τραμς, τραίνα ελαφρού τύπου, νοσοκομειακά χειρουργία και σε πολλά άλλα καθώς και σε εφαργμογές που αφορούν το διάστημα. Ο λόγος ο οποίο συμβαίνει αυτό είναι το χαμηλό κόστος του, η αξιοπιστία του και η ευελιξία του σε πολλά διαφορετικά επίπε- δα. Κάθε επίπεδο έχει την δικιό του επίπεδο δυσκολίας και την δική του χρήση. Η ποικιλία αυτή μεταβάλλεται από εφαρμογή σε εφαρμογή, παρ΄όλα αυτά η ακεραιότη- τα τοου χρόνου διατηρείται σημαντική. Εκμεταλλευόμενοι την εφαρμογή, η συχότητα θα προσαρμόζεται στην μεγαλύτερη ωφέλιμη έξοδο για συστήματα που εξιδικεύονται σε σεγκεκριμένη χρονική αποστολή μηνύμάτων, αντί να χρησιμοποιηθεί συσκεκριμένη ροή δεδομένων η οποία θα σπαταλήσει θα βέλτιστα αποτελέσματα. Controller Area Network(CAN-bus) είναι σύστημα επικοινωνίας μεταξύ κόμβων, οποιαδήποτε στιγμή ο δίαυλος είναι διαθέσιμος οι κόμβοι ανταγωνίζονται μεταξύ τους έτσι ώστα να στε- ίλει ο καθένας το μήνυμα του έτσι ώστε να ολοκληρώσουν τον σκοπό τους. Κάποιες εφαρμογές με συγκεκριμένες προϋποθέσεις ο δίαυλος μπορεί να μένει αδρανής, χω- ρίς τους κόβους να στέλνουν μηνύματα ο χρόνος σπαταλάτε. Εμείς κατασκευάσαμε μία εφαρμογή η οποία προσαρμόζεται στην βέλτιστη συχνότητα αποστολής μηνυμάτων διατηρώντας την ακαιραιώτητα τους, μέσω της χείριστης υπάρχουσας περίπτωσης που μπορεί να υπάρξει στο σύστημά μας. Η έρευνα αυτή βασίστηκε σε δοκιμές και λάθη, δοκιμάζοντας επαναλαμβανόμενα τις ίδιες συχνότητες για να παρακολουθήσουμε τις διαφορές μεταξύ τους. ΄Ηταν τα αποτελέσματα της ίδιας συχνότητας τηα αλλάξουν σε μία πρακτική δοκιμή ή θα είναι ακριβώς τα ίδια. Οι παρατήρηση μας αυτή κατέληξε σε ενδιαφέρον αποτελέσματα. Η ποικιλία των αποτελεσμάτων μπορεί να διαφοροποιείται σε διαφορετικά συστήματα στα οποία μπορεί να εφαρμοστεί, η προσαρμοστηκότητα της εφαρμογής σε ευρήτερα συστήματα μπορεί να μεγιστοποιήσει τις δυνατότητες τους, ελαχιστοποιώντας τον χρόνο αντίδρασης καθώς διατηρώντας την ακεραιότητα των μη- νυμάτων θα μπορούσε να αναβαθμίσει μελλοντικά συστήματα.el
dc.languageΑγγλικάel
dc.languageEnglishen
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστώνel
dc.publisherΗ.Μ.U, School of Engineering (ScENG), Electrical and Computer Engineering Depten
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleControl of CAN-bus time-trigger messages for adaptive networking.en
dc.title΄Ελεγχος των μηνυμάτων πυροδότησης χρόνου CAN-bus για προσαρμοζόμενα δίκτυα.el

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameVarsamis, Vyronen
heal.creatorNameΒαρσάμης, Βύρωνel
heal.publicationDate2021-07-20
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9973
heal.abstractController Area Network(CAN-bus) created and mostly is used in automobile sys- tem such as cars, however his use expand in trams,light railways,operating room at hospitals many others including outer space applications. The reason of this is the low cost, the credibility of not losing messages and flexibility from several dif- ferent physical layers. Every one of them has their complexity and different usage. The diversity varies from application to application , however the time integrity is always important. Taking advantage of this application, will adapt the frequency to the maximum beneficial output for time trigger message systems, instead of using a fixed data rate that will waste the optimal results. Controller Area Network(CAN- bus) is a system that include nodes who communicate with each other, whenever the bus is free the compete with each other to send their messages to accomplice their tasks. In some applications with specific requirements the bus can be idle with nodes not sending messages wasting time. We produce a application that adapt measuring the optimal frequency of sending messages while maintains the message integrity by calculating with worst case scenario of our system. The research was based in trial and error, repeatedly testing same frequencies to ob- serve their differences. Would the results of the same frequency will change in a practical test or would be the exact same. Our observation conclude with some interesting results. The variety of the results could differ in different systems that could be applied, but adjusting our application in wider systems maximizing their potential by minimizing their reaction time and preserve the message integrity could upgrade existing or future systems.en
heal.abstractController Area Network(CAN-bus) δημιουργήθηκε και κυρίως χρησιμοποιήθηκε στα αυτόκίνητα συστήματα όπως των αμαξιών, παρόλα αυτά η χρήση του επεκτάθηκε στα τραμς, τραίνα ελαφρού τύπου, νοσοκομειακά χειρουργία και σε πολλά άλλα καθώς και σε εφαργμογές που αφορούν το διάστημα. Ο λόγος ο οποίο συμβαίνει αυτό είναι το χαμηλό κόστος του, η αξιοπιστία του και η ευελιξία του σε πολλά διαφορετικά επίπε- δα. Κάθε επίπεδο έχει την δικιό του επίπεδο δυσκολίας και την δική του χρήση. Η ποικιλία αυτή μεταβάλλεται από εφαρμογή σε εφαρμογή, παρ΄όλα αυτά η ακεραιότη- τα τοου χρόνου διατηρείται σημαντική. Εκμεταλλευόμενοι την εφαρμογή, η συχότητα θα προσαρμόζεται στην μεγαλύτερη ωφέλιμη έξοδο για συστήματα που εξιδικεύονται σε σεγκεκριμένη χρονική αποστολή μηνύμάτων, αντί να χρησιμοποιηθεί συσκεκριμένη ροή δεδομένων η οποία θα σπαταλήσει θα βέλτιστα αποτελέσματα. Controller Area Network(CAN-bus) είναι σύστημα επικοινωνίας μεταξύ κόμβων, οποιαδήποτε στιγμή ο δίαυλος είναι διαθέσιμος οι κόμβοι ανταγωνίζονται μεταξύ τους έτσι ώστα να στε- ίλει ο καθένας το μήνυμα του έτσι ώστε να ολοκληρώσουν τον σκοπό τους. Κάποιες εφαρμογές με συγκεκριμένες προϋποθέσεις ο δίαυλος μπορεί να μένει αδρανής, χω- ρίς τους κόβους να στέλνουν μηνύματα ο χρόνος σπαταλάτε. Εμείς κατασκευάσαμε μία εφαρμογή η οποία προσαρμόζεται στην βέλτιστη συχνότητα αποστολής μηνυμάτων διατηρώντας την ακαιραιώτητα τους, μέσω της χείριστης υπάρχουσας περίπτωσης που μπορεί να υπάρξει στο σύστημά μας. Η έρευνα αυτή βασίστηκε σε δοκιμές και λάθη, δοκιμάζοντας επαναλαμβανόμενα τις ίδιες συχνότητες για να παρακολουθήσουμε τις διαφορές μεταξύ τους. ΄Ηταν τα αποτελέσματα της ίδιας συχνότητας τηα αλλάξουν σε μία πρακτική δοκιμή ή θα είναι ακριβώς τα ίδια. Οι παρατήρηση μας αυτή κατέληξε σε ενδιαφέρον αποτελέσματα. Η ποικιλία των αποτελεσμάτων μπορεί να διαφοροποιείται σε διαφορετικά συστήματα στα οποία μπορεί να εφαρμοστεί, η προσαρμοστηκότητα της εφαρμογής σε ευρήτερα συστήματα μπορεί να μεγιστοποιήσει τις δυνατότητες τους, ελαχιστοποιώντας τον χρόνο αντίδρασης καθώς διατηρώντας την ακεραιότητα των μη- νυμάτων θα μπορούσε να αναβαθμίσει μελλοντικά συστήματα.el
heal.languageΑγγλικάel
heal.languageEnglishen
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστώνel
heal.academicPublisherΗ.Μ.U, School of Engineering (ScENG), Electrical and Computer Engineering Depten
heal.titleControl of CAN-bus time-trigger messages for adaptive networking.en
heal.title΄Ελεγχος των μηνυμάτων πυροδότησης χρόνου CAN-bus για προσαρμοζόμενα δίκτυα.el
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordController Area Network (CAN bus)en
heal.keywordController Area Network (CAN bus)el
heal.accessfreeel
heal.advisorNameKornaros, Georgiosen
heal.advisorNameΚορνάρος, Γεώργιοςel
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States