• Βιβλιογραφική ανασκόπηση των ξενικών ειδών σαλιγκαριών στην Ευρώπη.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΓΕΠ), Τμήμα Γεωπονίας
    Συγγραφείς: Ωραιόπουλος, Νικόλαος
    Επιβλέπων καθηγητής: Κολλάρος, Δημήτριος; Γεωργοπούλου, Ελισάβετ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2024-02-07
    Η παρούσα εργασία αποτελεί βιβλιογραφική ανασκόπηση δεδομένω επί των ξενικών ειδών σαλιγκαριών τα οποία έχουν μεταφερθεί ακούσια ή εκούσια από τον άνθρωπο και τις δραστηριότητές του στην Ευρώπη γενικότερα και την Ελλάδα ...